Ilki bilen asuda we rahat şertlerde bolmaly. Ukydan öň astral proýeksiýa üçin iň amatly wagtdyr. Ýagtylyk sizi biynjalyk etmeli däldir. Gorkudan we stresli pikirlerden dynmaly we bedeniňizi yzygiderli dem alyş-çalyş bilen taýýarlamaly. Kän iýmezlik we ýeňil iýmitleri iýmek hem bedeniňizi taýýarlamak üçin amatlydyr.Göz öňüne getirmek, ýönekeý arzuw etmek we hakykatdanam görüp bilýän ýaly duýmak möhümdir. Bedeniňizi doly rahatlandyranyňyzdan soň, özüňizi boşadyň, ýagny bedeni gatatmaň. Krowatyň hereket edýändigini göz öňüne getiriň. Janyňyz bedeniňizi taşlamaga ýakyn ýaly duýuň we pikir ediň. Sarsdyryp başlaýan ýaly duýmaga synanyşyň we pikirleriňiz bilen özüňize teklip beriň. Bedeniňiziň titremegini, janyňyz bilen bedeniňize seredip, gysga aralyga çykyp, astral syýahat edeniňizde daş-töweregiňizi barlap görüň we dowam ediň. (Bu diňe hyýal etmeli)Astral proýeksiýa gideniňizde bedeniňiziň çişendigini duýup bilersiňiz. Gorkma, ruhuň bedenden çykjak bolýar. Astral syýahatyna gitmezden ozal nirä baryp görmelidigi barada karar berseňiz, aň-düşünjäňizi bu tarapa taýýarlarsyňyz. Ilkinji tejribäňiz üçin otagda aýlanmagy unutmaň. Birnäçe tejribeden soň, özüňiz karar berip bilersiňiz.Astral syýahatdan soň bedene gaýdyp gelmek gaty aňsat. Bedeniňize gaýdyp barmak isleýändigiňizi özüňize teklip etmek ýeterlikdir.Astral syýahat eden ýa-da gidendigini aýdýanlar tarapyndan ulanylýan käbir usullar bar. Bularyň ilkinjisi we aňsady dem alyş usulydyr, yzygiderli dem alyň we gaty çalt däl we dowam etdiriň. Alýan ähli demleriňizi daşary bermäge synanyşyň. Munuň üçin 4-5 sekunt wagt ýeterlikdir. Muny yzygiderli ýerine ýetirmek, ünsüňi jemlemäge kömek edýär.dynç alyş usuly; Astral proýeksiýadan öň myşsalaryňyzy gowşadyp, bedeniňizi taýýarlap bilersiňiz. Ýokarda belläp geçen şekillendiriş (göz öňüne getirme) usulymyz hem ýygy-ýygydan ulanylýan usuldyr.Nirvana

Bilim, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir