Programmirleme hünäriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, web sahypasy we ykjam programmany ösdürmek babatynda ýokary aýlyk. Aslynda hiç bir döwrebap kompaniýa gowy programmist bolmasa üstünlik gazanyp bilmez.

Programmist bolup işlemegiň artykmaçlyklarynyň arasynda:
Iñ Gyzykly iş. Programmistler içgysgynç işleri bolan tegmilsiz adamlar diýip pikir edýärsiňizmi? Kod dogry işleýän programma öwrülende programmistiň şatlygyny hiç wagt duýmarsyňyz. Programmirlemek, pikir edişiňiz ýaly içgysgynç däl;
Siziň meýilnamaňyz. Islän wagtyňyz we islän ýeriňizde işläň. Esasy zat, möhletleri ýerine ýetirmek;
•Karýeranyň ösüşi. Muny häzirki wagtda dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyndan hem görmek bolýar

Tehnologiýa, Mr_arsen. tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir