Salam agzalar gowmy ýagdaýlaryňyz? men size sorag berjek. bu soraglary bilen adam luboý ýurduň luboý ýokary okuwlaryna girip biler.sebabi bu soraglar o okuwlardaky berilýan soraglardan kynrakdyr. bilmedim weli 100% bilersiňiza öýdemok.bu soraglary enčeme men diýen alymlaram čözüp bilman bu dünýaden ötüp gitdiler:-) 1- nahili adamyň kellesinde goňak we bit bolmaýar? 2- nahili adam toýda nahili tans etjegini bilenok? 3-nahili adam,,Ody özüne bas, ötmese kesekä,,diýen nakyly barlap.ody özüne basýar soňam ýanyndaky dostuna basýar? 4-mašynly 100-den sürüp barýarkaňyz ýoluň ortasyndan bir garry aýal čep tarapda bir owadan gyz,sag tarapda eli radarly gaýy,tormozyňam tutanok! kimi süserdin? 5- haýsy adamy göreňde ,,Galanja murtuňam syraýmaly ekeniňda,,diýersiňiz.kim ol adam? 6-Gorbačow gelip size name diýende siz,,Sag bol,,dp onuň kellesine bir gutlag pitigini pitiklärsiňiz? 7-haýsy adamyň ýanynda amerikany ýamanlarsyňyz? 8-haýsy agzaň lakamy tm kowulan kompaniýaň ady? 9-siz nahili ýagdaýdakaňyz gedaýlar sizden pul dilemäge utanar? 10-haýsy agza admin bolmak ün öz götüni özü ačdy? 11-final futboly bolup durka,name bolan ýagdaýynda ,,HAÝ BLAAA,,dp sögünerdiňiz? 12-nähili ýagdaýda adam doňuzy gujaklap,,BAŠLYK,diýer? 13-Medwedewiň ýanynda haýsy ýurdy ýamanlaňyzda ol begenerdi? 14-haýsy haýwanyň ýanynda öz-özüňiz gow aýdym aýydýandyryn öýdüp gygyranyňyzda ol ičinden,,aňňyrma,,diýýan haýwan? 15-kellesi iň ullakan bolan adam kim? 16-kolaň konkurenti kim? 17- ýedi ölčelmän bir kesmeli zat näme? 18-stomatolag doktoruň ýanyna baryp agzyňy ačyp görkezmeli,ginekolog doktoruň ýanyna baryp niräňi ačyp görkezmeli? 19-nähili adamy gürletjek bolanyňyzda ol .duý entek heýp aýýan. diýýär? 20-bu haýsy ýurt: gazy, togy,suwy,duzy mugt? 21-bu haýsy ýurt baky bitarap,garašsyz gülläp ösýän? bu soraglaryň yzy baram bolmagy mümkin ýogam:-)

Arhiwden

Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir