Bize bir giñ göwün beren biribar,
Su göwni bilmekden binesip etme.
Bilip bolmaz, bu carkandak ýollarda,
Büdresek galmakdan binesip etme.

Dinden cykarmagör, dine geleni,
Sandan cykarmagör, sana geleni.
Enäñ göwresinde jana geleni,
Su dünýä gelmekden binesip etme.

Gaýmakly süýt kimin sähranyñ cygy,
Ýukajyk cal ümür örtende dagy,
Guslar dil açanda oýadyp bagy.
Sag-aman örmekden binesip etme.

Gacyrmaýyn egne göterenimi,
Tapmaga ýardam et ýitirenimi.
Adam diýip bu dünýä getireniñi,
Soñ, adam bolmakdan binesip etme.

Guly bolsun, gelen gelsin ownaman,
Hiç kime ýas berilmändir sanaman.
Soñky haýys azap berman, gynaman,
Imanly gitmekden binesip etme.

Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir