Aslynda indi gizlinlik ýok, sebäbi adama öz jübi telefony / smartfony arkaly gözegçilik etmek gaty ýönekeý boldy. Telefonyň howpsuzlyk ulgamynyň we internete birikmek mümkinçiliginiň bolmazlygyndadyr. Şeýle maksatlar üçin hasap bilen işleýän Google-dan içaly programma bolup hyzmat edýär. Mundan başga-da, “Android” platformasynda işleýär, bu programma üpjünçiliginiň ähli eýeleriniň Google-da hasaplary bar.Telefony internet arkaly nädip gözegçilikde saklamaly?Häzirki wagtda iki sany doly işleýän içaly programma üpjünçiligi bar. Bu “WardenCam” we “TrackView”. Iki programmanyň hem işleýiş prinsipi bir.WardenCam-yň käbir artykmaçlygy bar, ýagny: telefonyňyzdan wideo saklap boljak Dropbox-da hasaby birikdirmek mümkin. Emma beýle programma Nexus 7 ýaly käbir ykjam enjamlar bilen işlemeýär.Emma “TrackView” programmasy has gyzykly, ähliumumy we ähli enjamlara laýyk gelýär. Ol diňe bir telefondan wideo gözegçiligini gurap bilmeýär, enjamy doly gözegçilikde saklamak üçin doly içalydyr. Enjamyň ýerleşýän ýerini yzarlamaga, kameradan maglumat almaga we hatda mikrofona gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bir tarapdan, beýle zatlary etmek gadagan, beýleki tarapdan, telefona gözegçilik etmegiň usuly. Mysal üçin, telefon awtoulagda galan bolsa we ogurlanan bolsa, onda ulagyň hereketini GPS arkaly yzarlamak problema bolmaz. Ora-da çaganyňyza göz aýlamak üçin ulanyň.Ilki bilen programmany “Play Market” -den göçürip almaly.Mundan başga-da, gözegçilik üçin Google-da hasaba alnan dürli enjamlar üçin birmeňzeş hasaplar bolmaly. Poçta, Youtube we beýleki hyzmatlar bolup biler. Iň esasy zat, her enjamda internetde Wi-Fi işjeň bolmaly. Mundan başga-da, ony hemişe açmaly.2. Her enjamda birnäçe funksiýa peýda bolar: wideo görmek, mikrofony dolandyrmak we ýerleşişine gözegçilik etmek.3. Kamera goýmasynda diňe bir web kamerasyndaky şekili dolandyryp bolman, eýsem maglumatlary arhiwläp, wideo ýazyp ýa-da ses habarlaryny ibermek üçin mikrofony işjeňleşdirip bilersiňiz.4. Geolokasiýa Google kartalaryna gönüden-göni baglydyr. Enjam internet ýa-da GPS arkaly görkezilýär.5. Ses bilen başga enjama jaň iberip bilersiňiz.Mundan başga-da, TrackView size: ýazylan faýllary görmäge ýa-da işletmäge, habar süzgüçlerini düzmäge, hereket detektorlaryny başlamaga we sazlamaga we beýleki aýratynlyklara mümkinçilik berýär. Aslynda, programma gaty ýönekeý we amatly, aňsat interfeýs üçin niýetlenendir, şonuň üçin önümi gurmak we işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly kynçylyk bolmaz. Enjamyň elmydama işjeň bolmalydygyny, oňa eýermegiň ýeke-täk usulydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Bu makalada adamy smartfon arkaly yzarlamagyň bir usulyny beýan etdim. Aslynda olaryň köpüsi bar.

Bellik:Bir tanysymyn hayysdy boyunca dostluk.ru-dan kopiyalap goyuldy.

Bilim, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir