Eger oglan gyzdan uly bolsa hemem olar durmuş gursalar geň görülenok a näme üçin eger gyz oglandan uly bolsa derrew göze ilýä? Siz özňizden uly gyza öýlenmegi nähili görýäňiz? Ýa bolmasa gyzlar özüňizden kiçilere durmuşa çykmagy? Meň özümä daže özüm bilen deň bolsa-da kän halamok oglanyň ýaşy uly bolmalymyka diýýän. Sizin pikiriniz nahili?

Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir