Terorizmiň kölegesinde, owgan türkmenleri!

şu günlerde dynç almak üçin izmir şäherine geldim, we bu ýerde köpden bäri görmeýän bir owganystanly türkmen dostym bilen oturyp gürrüň etdik. owganystanly doganlarymyzyň ýagdaýyny eşidip gaty gynandym. okaryn diýseňiz! :
men: okuwlar nähili?
o.t.: aý boljak, 4 kursa geçdim.
- tüweleme! dynç almana öýňüze gideňňokmy?
- g...

Dowamy »

1534 7
Köneler, 11 years ago


Haýran galdyryjy tehnologiýa önümleri

Tehnologiýa gün geçdigiçe ösýär we täze çykýan önümleriň köpüsi adamy haýran galdyrýar. Boldy indi! mundan aňyrsy bolup bilmeýär diýýäň welin ertesi gün has üýtgeşik we täsin zat çykýar. Eger sizem haýran galdyran önümler bar bolsa ýazyp duruň!

Dowamy »

1129 1
Köneler, 11 years ago


Kakadurdy Täjimow


Kakadurdy täjimow, "türkmenistanyň at gazanan" bagşysy. nehir agazanyň bir hatynda belleýşi ýoly öwezgeldi tekäýewiň aýdymlaryny we onuň stilinde aýdymlar aýtýar(tarda). Kakadurdy täjimow Nehir-iň obadaşy ekeni, belki ol bize ol bagşy barada ýazar!
______________________________________________
Aramyzda - Kakadurdy täjimow...

Dowamy »

1772 12
Köneler, 11 years ago


Serdar Rejepow, "Melhem" estrada ansambly

Serdar Rejepow 90-njy ýyllaryň iň meşhur bagşylarynyň biridi. "Melhem" estrada ansamblynyň çeper ýolbaşçysy bolan Serdar Aşgabatda Gažada ýaşaýardy. Emma ýaşka aradan çykdy.
Gysga wagta ençeme gowy aýdymlary ýazga aldy.
inha ol aýdymlardan ikisi, diňläň leezet alyň!
______________________________________________
Baharym...

Dowamy »

1299 1
Köneler, 11 years ago


Türkmen Nakyllar

Agaç miwe berse, başy aşak
Ajysy bolmadygyň, süýjüsi bolmaz.
Az bolsun, uz bolsun.
Azapsyz ýeriň ady ýok.
Aýrylmaz goňşyňa unutgysyz söz aýtma.
Akyl ýaşda bolmaz, başda bolar.
Akylla-yşarat, akmaga-kötek.
Arkaly köpek gurt alar.
At alma, eýer al.
At ürken ýerinden, är gorkan ýerinden.

Dowamy »

3225 13
Köneler, 11 years ago


Gurbandurdy Zelili


Gurbandurdy-Zelili Gürgenin Garaguzy obasyn obasynda 1779-njy ýylda eneden dogulýar. Onun kakasyna Mämmetjuma,ejesine Hurma (Magtymgulynyň ýegeni) diýer ekenler. Zeliliniň önüp-ösen ýerleri Etrek,Gürgen,Garrygala sebitleridir.Önüp-ösen ýerini Zelili öz döredijiliginde şeýle setirler bilen görkezýär:

"Ata-baba geçen jaýlary gö...

Dowamy »

3403 3
Köneler, 11 years ago


Nury Halmammedow, Ussat kompozitor!


Zehinli kompozitorymyz Nury Halmämme­dow aramyzda ýaşap ýören bolsa, Oguz aýy­nyň 20-sine biz 70 ýyllyk toýuny ulu daba­ra­la­ra beslär­dik. Emma bimahal gelen ajal ony biziň aramyzdan sogrup alyp gitdi. Bu diňe bir türkmen medeniýetiniň we sungatynyň öwezini dolduryp bolmajak ýitgisi bolman, eýsem dünýä möç­be­rin­de-de uly ýitgidi.
...

Dowamy »

5028 31
Köneler, 11 years ago


Seniň gözleriň!

Atabaý Çarguliýewiň "Seniň Gözleriň" diýen aýdymy bara, şol aýdymyň sözleri kimiňkikäraý! bilýäniňiz barmy? Men Nobatniyaz Sayılı diýen biriniň goşgylaryny okap otyrkam şol aýdymyň sözlerine meňzeş goşga gabat geldim. Ýada Nobatniyaz Sayılı diğilğxn türkmenmikä!!??

gözlerin
Gizli gizli aldı canımı,
Senin gözlerin gözle...

Dowamy »

1262 2
Köneler, 11 years ago


Aldanan Möjek (Türkmen Ertekisi)

Biri barmyş biri ýokmuş. Bir aç möjek barmyş.
Günleriñ birinde bu möjek aw gözläp ýörkä, bir guza duş gelýär.
Möjek bu guzyny iýmek höwesine düşüp:
- Eý, guzujyk, men ýaş haýwanlary iýmerin diýip şert edipdim welin, üç günden bäri elime aw düşenok. Indi seni iýmesem boljak däl- diýär.
Guzujyk:
- Aýby ýok, möjek...

Dowamy »

1995 12
Köneler, 11 years ago


Ner Gezgin!

Mollanepes "Ner Gezgin" goşgysynda "Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin." setirinde näme diýjek bolupdyraý, doly manysyny bilýäniňiz barmy?!!
"Maýa" näme?
"Ner" näme?
işdeş oglanlar bilen gepleşip otyrkak şol tema açyldy, hiç kim doly manysyny aýdyp bilmedi, emma biri "Maýa" düýe, "Ner" iner bolýan bolaýmasa diýdi....

Dowamy »

2990 8
Köneler, 11 years ago


Toý sazlary!

Türkmen toýlarynyň bezegi, azerbeýjan tans sazlary. Azerileriň iň gowy başy çykýan zatlary aýdym-sazmyka diýýän, olaryň sazlaryny diňläp doýup bolanok, her diňläňdede toýlar ýadyňa düşüp gitýär. näme üçin biz beýle aýdym-sazlar düzüp bilemzok, aýdym saza gezek gelende biz azarilerden gaty yzda...
"bagşylardan talyplar üçin azerbeýjan tans ça...

Dowamy »

2052 11
Köneler, 11 years ago


Gündelik kynçylyklara,peýdaly maslahatlar

ýazga nähili at goýjagymy bilmän şuny goýaýdym. diýjek bolan zadym, gündelik durmuşda gaşylaşylýan kiçi kynçylyklar düzeltmegi aňsatlaşdyrýan zatlar. Meselem bir gazetde okadym, eger telefonyňyz suwa gaçsa ony içi bürünç(tüwi/dary)bilen doldurylan gaba salyp gapagyny ýapyň diýýär we tüwi telefonyň içindäki çyglygy özine çekýär, we telefonyňyz öňkis...

Dowamy »

1463 10
Köneler, 11 years ago


Türkmen tagamlary we bişirilişleri


Dünýaň iň baý kühnýalary Fransuz we Hytaý kühnýalary diýýärler(türklerem biziňki diýýär). Ýöne naharlaryň tüýsi köp bolanda ne peýdasy bar arasynda ibaly iýer ýaly zat bolmasa! Meselem türklerde "imam bayıldı" we "karnı yarık" naharlary şol bir zat ýöne azyjak üýtgedip iki nahar edäýipdirler.

iň gowysy biziňkilaý, görünişleri...

Dowamy »

14288 41
Köneler, 11 years ago


Türkmenbaşyň goşgylary, Türkçe

Saparmyrat Türkmenbaşyň goşgularynyň türkçesini diňläp gördüňizmi?! Çyndanam ýaşulyň ruhyňy göterýän goşgylary barlaý, birem türk dili biziň dilimize garaňda ýumşagyrak bolansoň goşgylara gowy gelişipdir. diňläň, lesset alyň!
______________________________________________
Ruhunuz tuğ deyin yücede olsun (Ruhuňyz tug deýin belentde bol...

Dowamy »

2611 12
Köneler, 11 years ago


Anketa

hormatly talyplar.com-yň hojaýynlary!
her ýazgyň ýanynda 1 anketa açar ýaly edip bolanokmaý! her ýazgyda ýazgy bilen baglanyşykly bir anketa bolsa agza köpçülginiň nähili pikirdedigini bilmek üçin gowy bolardy! nähili garaýaňyz?!

Dowamy »

1373 2
Köneler, 11 years ago


Pikirlendirýän zehin soraglary

adamy pikirlenmäge mejbur etjek zehin soraglary bilýän bolsaňyz, geliň şu ýere ýazalyň!
ilki men birini ýazaýyn;

surtda, iki sany otly, biri aşgabatdan mara barýar, beýlekisi marydan aşgabada. ýöne ikisem bir otlyýoldan barýarlar. ol iki otlyny bolşy ýaly edip ýerlerini üýtgetmeli, ýagny ol iki otly biri birine ýol berip, ýoll...

Dowamy »

13540 25
Köneler, 11 years ago


Türkmen çaga aýdymlary

ruslar "детские песни" diýip albom çykardylar, öňüräk çykdy. ol ýerde biziňem bilýän aýdymlarymyz bar, çaga filmlerinde, multfilmlerdäki aýdymlar bar. ol aýdymlary diňleýän welin çagalyk ýyllarym ýadyma düşüp gitýär. ýöne ol aýdymlar rusçada. aslynda bizede çagalar bagynda we mekdebiň ilkinji ýyllarynda türkmençe çaga aýdymlar öwretýärdiler. ýöne s...

Dowamy »

2155 0
Köneler, 11 years ago


Türkmençede doly manysy bolmadyk sözler

Biziň dilimizde, gündelik ulanylýan köp sözüň doly garşylygy ýok, bar bolsada ulanamzok we o sözler unudulyp gitýär. ol sözlere mysal:
pity - yazık - жаль
please - lütfen - пожалуйста
lucky - şanslı - удачливый

şular ýaly sözleri we türkmençe garşylygyny bilýän bolsaňyz ýazyp duruň, bizembileli! :)

Dowamy »

2387 35
Köneler, 11 years ago


Abdy Öwezow (Abdy Eşek)


Abdy Öwezow (Abdy eşek), türkmenleriň владимер высоцкий-si diýseňem bolýar, köp aýdymlarynda onuň sazlaryny ulanýar, we onuň stilinde aýtýar. Ýalňyşmaýan bolsam Abdy öwezow, Kakow öwezowyň jigisi bolmaly
______________________________________________

Bagşylar - Abdy Öwezow

________________________...

Dowamy »

2092 0
Köneler, 11 years ago


Halaýan aýdymlarymyzy ýazalyň!

"Käbir aýdymlar şerap ýaly bolýar, diňledigiňçe diňläsiň gelýär" diýýärler, emma men muňa goşulammok. sebäbi haýsy aýdym bolsada gaty köp diňleseň ýüregiňe düşýär we diňlemäňi goýýaň emma aradan bir iki aý geçýär welin şol aýdymy ýene diňläsiň gelýär!
Geliň herkim öz şeýle gowy görýän Türkmen aýdymlaryny we kimiň aýtýanlygyny ýazsyn!!!
...

Dowamy »

9292 49
Köneler, 11 years ago


Mekan Ýazmyradow


Mekan Ýazmyradow, biz çagakak toýlar şu bagşyň aýdymyny aýtman sogulmazdy. Ýöne ýaş aradan çykdy, Mekanam Nurýagdy Tokga, Baýram Tagan, Serdar Rejepow ýaly türkmen aýdym saz sungatynyň uly ýitgileriniň birimikä diýýän.
Aýdymlaryny Nury Meredowyň stilinde aýtýardy. iň belli aýdymlary "Öz ilimiň gyzlary", "Gaýtala!" ýöne gaýtala aýdym...

Dowamy »

1712 10
Köneler, 11 years ago


Kakageldi Çaryýew


Kakageldi Çaryýew, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy. Özi Maryly we Meşhur bagşy Kerim Çaryň ogly. Aýdymlaryny "tar"da aýtýar we liriki aýdymlar aýtýar. Ene hakynda gaty gowy aýdymlary bar, halarsyňyz diýip tama etýärin!
______________________________________________

Ene ýüregi - Kakageldi Çaryýew

...

Dowamy »

1795 3
Köneler, 11 years ago


Aganiýaz Jumanazarow


Aganiýaz Jumanazarow, tagtabazarly bagşy. Aýdym sözleri, diýseň manyly, saza gelişdirjek bolup "gyryk golum, ganadym" ýaly sözler ulananok. Ýaşka sesi gaty owadandy, indi azyjak garrapdyr öýtýän, birem mende ýekeje albomy bar, olam 2006-njy ýylda öýde ýazga alynan, ýazgyň ses hili pes. Bu bagşyň köne aýdymlary gaty gowydy, mekdep döwrinde d...

Dowamy »

1526 0
Köneler, 11 years ago


Marydaky suw Murgap Derýasy däl!

Çagalykdan bäri bilýän zadyň ýalňyş bolsa birhili bolýaňlaý!!! Ýaňy google earth bilen gözel Marymy syn edip otyrdym, we beýleki ýazgylarda "türkmenistanyň suw meselesi" bardy, menem derýalary yzarlap göreýin diýdim. we çagalykdan bäri kellämde duran soraga jogap tapdym. Maryda Gök(Гранд Базар, Зелённый) bazaryň ýanyndan akýan suwa adamlar Murgap d...

Dowamy »

3963 34
Köneler, 11 years ago


Begenç Nuryýew


"Açdym-ara" aýdymyna köpimiz bilýändiris, ýöne kimiň aýtýanyny men geçen tomus bildim, Çary hekimow aýtýarmyka öýtýärdim emme Begenç Nuryýew aýtýan ekeni, aslynda bu aýdymyň sazam daşary ýurtlardan alynan bolmalymyka diýýän, ýöne şu wagtkylar ýaly gözini oýmandyr. Bu bagşyň başgada gowy aýdymlary bar, diňläň lezzet alyň ____________________...

Dowamy »

1581 1
Köneler, 11 years ago