ýazga nähili at goýjagymy bilmän şuny goýaýdym. diýjek bolan zadym, gündelik durmuşda gaşylaşylýan kiçi kynçylyklar düzeltmegi aňsatlaşdyrýan zatlar. Meselem bir gazetde okadym, eger telefonyňyz suwa gaçsa ony içi bürünç(tüwi/dary)bilen doldurylan gaba salyp gapagyny ýapyň diýýär we tüwi telefonyň içindäki çyglygy özine çekýär, we telefonyňyz öňkisi ýaly işleýär diýipdirler. Men muny geçen ýyl bilsedim, söýgili nokia n90 telefonymy 20 dollara satmazdym... jalbarymyň jübisinde kir maşyna salypdyryn :( başgada öz ýadyma düşýänler: bir symda tok barlygyny ýada ýoklygyny barlamaly bolsaňyz, we eliňizde hiç hili serişde ýok bolsa on eliňiziň arka tarapy bilen syma degseňiz onda tok siziň eliňizi itýär, eger eliňiziň içi bilen elleseňiz onda tok siziň eliňizi özüne çekýär we ..... sogan dogranyňyzda sogandan çykýan bir madda göze gelende, göz goranmak üçin göz ýaşy akdyrýar we ol madda bilen göz ýaşy birleşip kislota emele gelýär, buda gözümizi ýakýar, gözem goranmak üçin has köp göz ýaşy akdyrýar. mundan goranmak üçin üýtgeşik ýollar bar, olar: sogany arassalaňyzda äýnek dakynmak, diliňizi çykarmak, gapdalyňyzda şem ýakmak, suwyň içinda arassalamak, arasalamazdan öň sogany sogadyjyda goýmak, petruşka çeýnemek, ýaly ýollary bar. muň ýaly zatlary köpi gören adamlar köp maslahat berýärler. siziňem bilýänleriňiz bar bolsa ýazyp duruň!

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir