Annaoraz Nazarow


Annaoraz Nazarow, halk içinde kän tanalmaýan bagşylarymyzdan biri. Bu bagşy barada eşitmegime, Kerim gurbannepesowyň "ýaşlyk dramasy" atly goşgysyna düzülen aýdymy gözlemegim sebäp boldy. Men şol aýdymyň gitarada aýdylanyny diňläpdim, we şol aýdymy gözledim, edil şol aýdyma tapyp bilmedim emma Annaoraz Nazarowy tanadim. Annaoraz bagşy aýdy...

Dowamy »

1486 4
Köneler, 12 years ago


Bäşim Söýünow


Täze çykýan, aslynda ogurlanýan aýdymlary diňlär ýaly däl, belki erbedem däldir, ýöne ol aýdymlaň hakeýkisini diňleýäň welin janyň ýanyp gitýär, türkmen aýdym saz sungatynyň şu derejä gelenine ynanyp bolanok. täze ýaşlar azat oraz, begga, seýdi ýaly aýdymçylary diňleýärler, sebäbi studiolar diňe şolar ýaly bagşylary öňe çykarýar, emma bizde...

Dowamy »

1399 5
Köneler, 12 years ago


Ahal-teke, Rus atymy!


Dünýä ýurtlary meşhur Ahal teke atlarymyzy rus aty diýip tanaýar, munuň sebäbi:
Dünýäde ähli atlaryň resmi maşgala daragt kitaby ýöredilýär, ahal teke atlarymyzyň maşgala daragt kitaby 1917-nji ýylda moskwada döredildi, garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soň türkmenler asyl MD kitaby bizde diýsede muny günba...

Dowamy »

8344 6
Köneler, 12 years ago


Annageldi Gitarist

Annageldi Jumaýew. Gaty owadan sesi bar we gitarany ýaman gowy çalýar. Özi Aşgabatly, başkent türkmen türk mekdebini gutaran, şu wagt bolsa Turkiýanyň nevşehir şäherinde okaýar. şu wagtlykça esasy akyşyň aýdymlaryny aýdýar emma ýakynda öz aýdymlary bilen täze albom çykarjakmyşyn
Amangül - Annageldi Jumaýew

ýaş talantlarymyza u...

Dowamy »

1791 16
Köneler, 12 years ago


Alabaý we Kangal itleri

VS
Türkler öz kangal itlerini çakdan aşa öwýärler, hamala dünýädaki iň gowy it ýaly, bizem, ýagny türkmenlerem öz alabaý itlerimize buýsanýarys. men biljek bolýanym bu itler haýsi häsýetlerde bir birinden üstün we siz haýsysyna göwnüňiz ýetýär.
turkiýada ýakyn wagtda bir kangal iti eýesini öldürdi, diýmek bu itler eýesine gaty bagly...

Dowamy »

23093 74
Köneler, 12 years ago