Bekgi! digital kompozitor


kompiýuterde playlaist döretmek meň halamaýan zadym, diňe diňlejek aýdymymy açýan we 1-2 sapar diňläp soň başga aýdymy açýan. Ýöne bekgiň käbir sazlaryny açanymda aýdymy üýtgetmek ýadyma düşmän 1-2 sagatlap şol aýdymy gaýtaladyp diňleýän wagtlarym hem bolýar. Gulaga ýakymly we rahatladyjy sazlary bar.
digital ses öndürýän az sanly...

Dowamy »

1581 13
Köneler, 11 years ago


Nazar FM, Täze albom çykarýar!


Nazar fm! Türkmen chillout/ambient saz ussady, sazlaryny köpiňiz diňläp görensiňiz, diýseň jana ýakymly sazlar we mixler döretýär.

nazar fm -i tanamaýanlar:
onuň öz saýtyna girip döredijiligi we sazlary bilen has ýakyndan tanyş bolup bilersiňiz.

Nazar fm-i öňden tanaýanlar!!!
Nazar fm ýakynda tä...

Dowamy »

3021 18
Köneler, 11 years ago


Awtomobil görnüşleri we aýratynlyklary!


Sahypada awtomobil bilen gyzyklanýan agzalar kän ekenä! ýazara ýer tapman başga mowzuklarda ýazyşyp ýörler! Menem şolara ýazmaga ýer döretmek maksady bilen, we ata agamyň maslahaty bilen şu mowzugy açdym!
halaýan awtomobilleriňizi we olaryň aýratynlyklary barada şu ýere ýazyp duruň! bizem has giňden öwrenen adam bolarys.

Dowamy »

13061 109
Köneler, 11 years ago


Burj dubai! dünýäniň iň beýik binasy!


dünýäniň iň uly binasy dubai-de gurulýar. Binanyň gurluşugy heniz gutaranok emma şu halyna dünýäniň iň uzyn we iň köp gatly binasy rekordyny aldy. doly gurluşyk gutaranda binanyň takmynan 800 metr we 165 gat töweregi bolmagyna garaşylýar.
burj dubai binasy downtown burj-da gurulýar. downtown burj, dubai-de 20 milýard çykdajy edilen w...

Dowamy »

1468 9
Köneler, 11 years ago


Parol saýlamak we hackerlerden goranmak!


Hacker programmalaryň nähili işleýişini doly bilemmok, diňe 2 görnüşini bilýän.
1. sözlükädäki sözleri barlamak.
2. fake mailler we sahypalar arkaly.

ikinji ýoldan goranmak özüňüze bagly, her gören ýeriňe parolyňy ýzayp ýörmeli däl :)

birinji ýoldan goranmak bolsa aňsadyrak.
parol saýlanyňy...

Dowamy »

1442 9
Köneler, 11 years ago


Osman(ottoman) imperiýasynyň wepasy!Aslynda taryhdan başym çykanok, emma kellämdäki bir soraga jogap gözleýän!

Osman imperiýasy, beýik seljukly döwletiniň guran anadolu(anatolian) seljukly döwletiniň dowamy. Ýagny, asyl gelen ýerleri türkmenistan, merw.
3 Materikde höküm süren bir imperiýa bolan, güýçli imperiýa bolan.
Emma olaryň asyl g...

Dowamy »

3259 27
Köneler, 11 years ago


Deňiz bilimleri uniwersitedi!


Aslynda "awaza syýasytyny"nyň mazmunyny doly bilemmok. Belki Şeýle bir plan bar bolmagam mümkin, eger ýok bolsa gaty gowy bolardy.
Türkmenistan Dünýäniň iň täsin we tebigi baýlyklara baý deňizi hazar deňizine serhedi bolan 5 ýurtdan biri. Bu baýlykdan peýdalanmak gerek, hazarda nebiti gözletmek üçin başga ýurtlardan ekspertler geti...

Dowamy »

3459 11
Köneler, 11 years ago


Uly partlama(big bang) eksperimenti dünýäniň soňymy! ýada ylmyň gaýtadan doguşymy!


käbir alymlar ýer towalagymyzyň, milýardlarça ýyl mundan ozal bir uly partlama arkaly emele gelenligine ynanýarlar. We ýewropanyň ýadro öwrenme guramasy cern dünýäniň iň uly fizika öwrenme labaratoýisay bolan, şwessariýa we fransiýa serhedinde ýerleşýan labaratoriýasynda uly partlama barlagyny gaýtadan geçirmäge taýýarlanýar. Ýeriň ortaça 1...

Dowamy »

1788 23
Köneler, 11 years ago


Babamyrat Hamdamow

"1991-iň güýzünda, güýzünde
Türkmenistan ata mekan garaşsyz!"
şular ýaly bir aýdym bardy, bir ýaşuly tar-da aýtýardy! Men şol ýaşuly Babamyrat Hamdamow diýip bilýän, ýöne men ol bagşy barada kän zat bilemmok. Onsoň maňa 2 sany özbek aýdym gabat geldi, bagşyň ady Bobomurod Hamdamow.
Şol iki adam birmi?!
Onyň asly özbekm...

Dowamy »

2455 9
Köneler, 11 years ago


Aşgabat Topary


Dünýäde tanalýan we öwgi alýan ýeke-täk türkmen topary diýsem ýalňyşmarynmykam diýýän. 1993-nji ýylda çykaran "city of love" albomy bilen dünýäde meşgurlaşan bu topar, 1998-nji ýylda grek aýdymçylar Melina Kana we Thanasis Papakonstantinou bilen bilelikde bir albom çykardylar we bu albom melina kana-nyň iň gowy albomy hasaplanýar.
A...

Dowamy »

2525 5
Köneler, 11 years ago


Ulanylmaýan türkmençe sözler


öňem bu mowzuga meňzeş bir mowzuk açypdym, türkmençede doly manysy bolmadyk sözler. Emma öz dilimizi daşary ýurt dilleri arkaly dälde göni özünü öwrenmek üçin täze bir mowzuk açmagy kararlaşdyrdym!
Biziň dilimizde kän ulanylman unudylyp giden sözler bar, hatda kän. köne adamlar, käbir türkmenler ulanýaram welin umuman täze nesil, ýa...

Dowamy »

3448 13
Köneler, 11 years ago


Baýram Taganow


Bagşy, şahyr we kompozitor, baýram taganow! Şu wagtky köp meşhur bagşylaryň halypasy, baýram taganow! Araplardan azyjak saz ogurlasada, özi ham saz düzmek üçin azap etýädi, we düzen aýdymlary henizem ýatlanyp diňlenýär. Türkmen aýdym saz sungatynda yz galdyran belli emma ir aradan çykan bagşylaryň biri. iň mehur aýdymy bolsa "Jennet", "aşga...

Dowamy »

1752 3
Köneler, 11 years ago


çilimi taşlamak


çilimi nädip taşlap bolýar?!!!
çilimi taşlatýa diýip her tüýslije zat reklama etýäler. menä hiçisinem barlap göremmok, belki barlanyňyz bardyr. nähili täsir etýär. çilimi anyk taşlatýan ýol bilýäňizmi?!
şu wagta çenli şular barada eşitdim:

1. Elektronika çilim.
görnüşü, hemme zady çilim ýaly, emma batareý...

Dowamy »

2713 34
Köneler, 11 years ago


Sungat eserlerimizi paýlaşalyň!Araňyzda p2p progrmmalary barada bilmeýän barmy!? Eger bilmeýän bar bolsa men bilenjämden aýdaýyn. p2p programmalary internet arkaly faýl paýlaşma programmalary, ýagny sen paýlaşasyň gelýän faýllaň bar bolsa onda şol programmany ulanýan beýleki agzalar bilen paýlaşyp bolýar. ýada özüňe gerekli bir zady başga biri paýlaşan bolsa ond...

Dowamy »

1506 5
Köneler, 11 years ago


Peýdasy degjek web sahypalary

internet ulanan bolýas welin köp sahypalardan habarsyz ulanýas, käbir sahypalar gaty peýdaly hyzmatlar etýär emma biziň köpümiziň ol sahypalardan habarymyz ýok. meselem öňler mailsurf.com diýip bir sahypa bardy, dünýäde islän ýeriňe mugt hat ugradyp bolýardy, e-mail ýazan ýaly edip ýazýaň welin olar ony print edip TNT bilen aýdan adresiňe tabşyrýa...

Dowamy »

2419 16
Köneler, 11 years ago


Gruppa sao (saba akyş öwez)

gruppa sao! aslynda gruppa diýer ýaly uzyn ömürli däl, saba artykow, akyş saparow we öwez durdiýew üçüsi bilelikde ýekeje albom çykardylar, ýöne ol albomda esasy akyşyň sesi eşidilensoň halk arasynda ol alboma akyşyň 7.si diýilýär.
Ol albomda gowja aýdymlar bar we akyşyň ondan öňki çykan albomlaryndan käbir aýdymlary bilelikde seslendiripdir...

Dowamy »

1909 5
Köneler, 11 years ago


Abş giriş vizasyny almak barada

Dowamy »

1988 16
Köneler, 11 years ago


Manysyz hatlar

meniň e-mailime täsin hatlar gelýär. o hatlary hem meň başga tanyşlaryma ugratmagym islenýär. mysal üçin:

1. ....... şu maili 7 adama ugratsaň ertir irden turnyňda durmuşuňda gowy üýtgemeler bolar.

2. hotmail indi pully boljakmyşyn, eger şu maili plança adama ugratsaň onda saňa mugt bolar.

3. bu haty ýaz...

Dowamy »

1782 20
Köneler, 11 years ago


Häkim bolsadyňyz!


Eger siz bir şäheriň häkimi bolsaňyz ol şaheri ösdürmek üçin nämeler ederdiňiz! Ýa da öz ýaşaýan şäheriňiz gözelleşmegi we ösmegi üçin kelläňizde nähili pikirleriňiz bar!?

Dowamy »

1949 19
Köneler, 11 years ago


80-90 ýyllaryň aýdymlary


"80-90"-njy ýyllarda çykan aýdymlar taýsyz. Ol döwürlerde iň gowy aýdymlar düzildi. indi bolsa aýdym sazyň manysy ýitdilaý öňki ýaly gowy aýdymlar kän çykanok. Ol döwürlerde Boney M, modern talking, abba, scorpions, c.c.catch, bad boys blue, toto cutugno, julio iglesias, jose feliciano, Jason donavan, beatles, chingiz khan, mama's and the p...

Dowamy »

2372 11
Köneler, 11 years ago


Ý. Okuw Jaýlarynyň synaglarynda soralýan goşmaça soraglar.

"Öz güýjiňe okuwa girmek!", bolmaýan zat däl! Bolýar, eger synagda soralan jogaplara dogry jogap berip, oň daşyndanam goşmaça soralýan soragyň jogabyny bilseň!
Köpimiz türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň synaglaryna girendiris, we eger soralan soraglaryň jogabyny kagyza ýazyp beren bolsaňyz, onda size goşmaça sorag soraýar(myşyn)lar, menä...

Dowamy »

8432 5
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanyň reklamasy

Türkmenistan Respulikasy! Tüweleme, eýýäm 17 ýaşynda!
Emma dünýäde kän tanalýan ýurt däl. Amerikanlar ýada käbir ýewropalylar bilen gürleşeňde, nirelidigimi soranlarynda, "Türkmenistan" diýýäň welin, "ol nirede, Turkiýa degişlimi" diýip soraýarlar! Meniňem muňa jynym atlanýar!
şonuň üçin, ýurdymyzyň reklamasyny etmeli! elbetde bu 10...

Dowamy »

1616 3
Köneler, 11 years ago


Täzelenjek "Talyplar"a Teklipler!


ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä, Talyplar.com täzelenjekmişin! Meň pikirimçede bu sahypada köp kemçilikler bar! Eger sizem meniň ýaly pikir etýän bolsaňyz, şol kemçilikleri, çözümlerini we pikirleriňizi şu ýere ýazyň! Belki, ýolbaşçylar okarlar we düzelderler!!!

Dowamy »

1873 13
Köneler, 11 years ago


Pekin 2008! Türkmen Sportmenler!


Pekin 2008 tomus oýunlary olimpiýadasy awgust aýynyň 8-ne başlaýar.
Türkmenistanymyzyň adyndan gatnaşjak sportmenler şu wagtlykça aşakdakylar:
Boks: Aliasker Başirow
Dyudo: Nasiba Surkiýewa
Ştanga galdyrma: Umurbek Bazarov, Tolkunbek Hudaybergenov
ýüzme: Andreý Molçanow, Olga Haçatarýan
howa basyşl...

Dowamy »

1676 9
Köneler, 11 years ago


Samuel Eto’o özbek toparyna gitýär!!!

TASHKENT: Kuruvchi, AFC Champions League quarter-finalists from Uzbekistan, have signed Barcelona’s Cameroonian star Samuel Eto’o, according to an announcement on their official website.

The Uzbek club managed to rope in Eto’o for a six-month spell which will cover their AFC Champions League quarter-final campaign when they go up ag...

Dowamy »

1756 12
Köneler, 11 years ago