Zehinli kompozitorymyz Nury Halmämme­dow aramyzda ýaşap ýören bolsa, Oguz aýy­nyň 20-sine biz 70 ýyllyk toýuny ulu daba­ra­la­ra beslär­dik. Emma bimahal gelen ajal ony biziň aramyzdan sogrup alyp gitdi. Bu diňe bir türkmen medeniýetiniň we sungatynyň öwezini dolduryp bolmajak ýitgisi bolman, eýsem dünýä möç­be­rin­de-de uly ýitgidi. ______________________________________________ Haýrana Galar - Nury Halmammedow ______________________________________________ "Şükür Bagşy" fiminden saz - Nury Halmammedow ______________________________________________

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir