Mollanepes "Ner Gezgin" goşgysynda "Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin." setirinde näme diýjek bolupdyraý, doly manysyny bilýäniňiz barmy?!! "Maýa" näme? "Ner" näme? işdeş oglanlar bilen gepleşip otyrkak şol tema açyldy, hiç kim doly manysyny aýdyp bilmedi, emma biri "Maýa" düýe, "Ner" iner bolýan bolaýmasa diýdi. eger beýle bolsa, Mollanepes näme üçin beýle diýipdir?! _______________________________________________ Köňlüm, saňa nesihat, gezseň serbeser gezgin, Tany dosty-duşmanyň, öýňe bahabar gezgin, Ganym bilen garjaşsaň, daýym muşty-per gezgin, Gezseň dünýä ýüzünde, dowam täze-ter gezgin, Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin. Iki adam uruşsa, öter ýaly ýol berme, Birisine gep berip, ol birine al berme, Owwal adamdan gaçma, gaçsaň asla el berme, “Jan aga, özüň bil” diýp, her näkese ýalbarma, Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin. Nepes, hiç bir kem durma deňi-duş-u, dost-ýardan, Pul tapmasaň göterme näkes bilen süýthordan, Her diläňde gam basar, köňlüň dolar gubardan, Dogmaz togsan dört ýylda, bogaz bolsa är-ärden, Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin.

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir