salam talyp.com agzalary gowymyzyñ hemåñe salam dostlar meñ dostyma maslahat beriñ oñ bolan wakasy seýleråk.. Ol oglanyñ halsýany ba ol iki sany gyz bn dostlsa 2si bn gulsip degisip gune gurlesyaler . Oglan olary öz jigleri yaly gowy gorýå name bolsa aýtýa olaram aýtýa ýöne olar bir gun söwüsýä oglan gyzlañ birine bazara gideli diyä ol yok diýä beýleki gitjek diýä belekisi bolsa gitjek dal diya oglan name un diýip sorýa gyz sen bize kan öwrensme sen nirik diyende gider yaly men sen söýgüliñmi diýä oglan yok dostyn diýä gyz sen bize kän öwrensme diýä seydip goýa tilfony 10min gyz jan edýä gidäýeris diýip oglan indi dostlyk yok sowup goya beýleki gyzada söwüp ikisi bilen gurlesenok . Yöne beýleki gyz mende name günä yok men goslamok diyä oglan ikinizem bir adam diýä ýöne söwen gyzam bagsla diýä onda oglan indi siz bilen gürlesemok diýä sondan son olar gürlesmeýä . ýöne oglan gyzlary öz jigleri ýaly gowy görýe söwene ökünýä olañ täze ýylyny gutlap bilmedi, indi sizden maslahat sorýa oglan bilen gyz dost bolup bilermi ? Indi oglan sutaýda näme etmeli ýa bagysla diymelimi . ýada hic hili gürlesmelimi dälmi oglan olara öwrenisipdir. Olar 2jora oglan men siz bilen hic wagt gurlesmen diýä ýöne söwene ökunyarem olar bilen öwrensipdir. Indi talyp .com agzalary su dostyma maslahat beriñ siziñ jogap laryñyza garsýa....

Köneler, Makestm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir