Arak

Arak , çilim, piwe, nas. Dostlar agalar jigler. $u zatlar dine bize zyýan kämahal yolda toyda arak icip ur$yp ýörenleri görýän ýada doñyp ýolyñ gyrasynda ýatanlary görýän name gerek $eýdip maskara bolmak. Bu zatlar $eýtan name gerek $u zatlar arak adamyñ añyny alya ahyrna çaga ýaly bolup galýa $u araga yada cilime pul berenden çaglaña alama ýada $a...

Dowamy »

1321 12
Köneler, 7 years ago


Orazalaryñyz kabul bolsun

Hemmäñiziñ Orazalaryñyz kabul bolsun okýan Namazlañyz, dilegleñiz, arzuwlañyz kabul bolsun....

Dowamy »

802 5
Köneler, 7 years ago


Bag$la Bayramsoltan

Bag$la Baýramsoltan ýöne senem teris dü$ündiñ bolýalaý bag$la men señ göwniñe degmek islmedim men her bir talyplar.comyñ agzalaryny öz doganym ýaly sylýan hormatlyýan Baýramsoltan bag$la göwniñe degen bolsam.

Dowamy »

977 13
Köneler, 7 years ago


Mail registrasiasy ýüýtgäpdir.

Salam talyplar.comyñ agzasy mailiñ regstrasiaýasy üýtgäpdir yokarsyndan düzüp gaýtýan a$agyna ýetmde $otaýda bula$ýan ine$u ýere basbilýäniñiz barmy

Dowamy »

1233 21
Köneler, 7 years ago


Ma$gala

Bir gyza öylenip durmu$yñ galan bölegini onuñ b/n agzybirlikde hemme meselede ylala$yp ýa$amak ù/n,$ol gyz b/n uzak wagtlap hala$yp alsañ gowymy ya-da ol gowy gyz men onuñ b/n söyù$ip wagyt yitirmän göni øyleneyin diyen pikir dogrymy?

Dowamy »

1364 21
Köneler, 7 years ago


Okuw okuw

Intrnet diyen zady gullukdan gutarap gelmede e$itdem herkim intrnet hezlde hezil biri diýä gyz bn tan$dym biri diýä nomuryny aldym aý garaz gyzykly diyip öwýäler menem pocda baryp intirnetdimi acdyrdym indi acly intirnet name etmeli agent alamly sayt acmaly men hic zat bilmok $onda obada bir oglan bilya pylany diyp bardym öyune acyp berdi sayt zor...

Dowamy »

1238 17
Köneler, 7 years ago


NEBITDAG

Salam Talyplar.comy agzalary kim Nebitdagdan baraý meñ bir dostym $otak dü$di $otaýda gulluk etýär 2101 pagran $u ças Nebitdagyñ nirsinde ýerle$ýä bilýän bolsanyz aýdaýyñ agentde makestm @mail.ru

Dowamy »

935 11
Köneler, 7 years ago


Mail surat goylsy

su yere basbasmakanyz okan login parol soraya biram mailyny sorya yazyp giryan ak hat bilen yazlan orsja polny werysya cykya 2 sapar sona giryan bu on surat goylmadyklankdan cykya surat ba yada bos foto cykya indi yokarda gyrda pocta diyp yazga giryan yokrda korzinan asagynda ak hat bn yazlan nastroit papki diyene basyan sondan son sotayda *anketn...

Dowamy »

870 1
Köneler, 7 years ago


Taze isleyan opera mini tilfondan giryanler ucin

su yere bastaze isleyan opera mini

Dowamy »

955 7
Köneler, 7 years ago


Bilip Goýan Ýag$y

Aly $ir Huda-gercek, goc ýigitleriñki.
A$yk Aydyñ-aýdym-sazdyr, ceper sözüñki.
Awlamy$ ata-awcylaryñky.
Ak i$an-ojaryñky.
Babagammar-dutaryñky.
Babadaýhan-ekiniñki.
Baýram göwec-zergärciligiñki.
Burkut baba-ýagy$ ýagmyryñky.
Weýis baba-düýäniñki.
Welpeteñ garyp-ýabynyñky.
Gaýtarm...

Dowamy »

953 2
Köneler, 7 years ago


Bilip Goýan Ýag$y

Aly $ir Huda-gercek, goc ýigitleriñki.
A$yk Aydyñ-aýdym-sazdyr, ceper sözüñki.
Awlamy$ ata-awcylaryñky.
Ak i$an-ojaryñky.
Babagammar-dutaryñky.
Babadaýhan-ekiniñki.
Baýram göwec-zergärciligiñki.
Burkut baba-ýagy$ ýagmyryñky.
Weýis baba-düýäniñki.
Welpeteñ garyp-ýabynyñky.
Gaýtarm...

Dowamy »

535 0
Köneler, 7 years ago


Bilip Goýan Ýag$y

Aly $ir Huda-gercek, goc ýigitleriñki.
A$yk Aydyñ-aýdym-sazdyr, ceper sözüñki.
Awlamy$ ata-awcylaryñky.
Ak i$an-ojaryñky.
Babagammar-dutaryñky.
Babadaýhan-ekiniñki.
Baýram göwec-zergärciligiñki.
Burkut baba-ýagy$ ýagmyryñky.
Weýis baba-düýäniñki.
Welpeteñ garyp-ýabynyñky.
Gaýtarm...

Dowamy »

712 5
Köneler, 7 years ago


Mail.surat goymak

Salam talyplarcom agzalary mail sayt acyan kan yöne surat goyup bilyani az on üçin www.mail.ru giryan in a$akda ponly diyp orsja yazyk $ona giryan son yokaryky cunkde login parol sorya $otak yazyan son witi edip giryan $otayda moy mir diyp yazyk $ona giryan öñ suratyñ bar bolsa $ol cykya gapdala anketa girip uytgedameli taze saytda üýtge$ik moy mir...

Dowamy »

2407 11
Köneler, 7 years ago


Mesele

MEN sana tilfon berdim 2sany sen olan hersini onikiyarymdan satdyn 2sini go$san 25 bolya sana 5mun manaty satan ki$ine ber diyip berdim. Sen ol 5mun manatyn 3müñine suw icdin 2müñ manatyn galdy olan hersine müñ manat berdiñ hälki oniki yarymdan hersinden müñ manaty ayryan indi olarda onbir yarym galdy 2sine go$san 23 müñ bolya hälki suw icen 3müñi...

Dowamy »

1425 28
Köneler, 8 years ago


Dost

Gyz bilen oglan dost bolup bilermi men pikirim bolup biler sizin pikiriniz??

Dowamy »

1237 23
Köneler, 8 years ago


Söygi setirleri....

Adamlar aýa seredip ondaky tegmilleri görüp bilýar diýýärler. Emma meniñ kalbymda $eýle bir aý dogdy. Ol sùýt ýaly aýdyñ hem dup-dury. Onuñ ýùzùnde hiç hili gara tegmli ya-da garalyk yokundysy yok. Ol söyginiñ jemaly sen meniñ dúnýämde dogan ayymysyn.
***
Gör-ä senden da$la$dygymca senin söýgin howry hem meni yakyp yandyryp baryar. Bu...

Dowamy »

1494 3
Köneler, 8 years ago


Talyplarcom agzalary kömek gerek

Talyplarcom agzalary nadip surat goyanyz kilip nadip goyanyz bilyaniniz bar bolsa yazayn men nintak hic zadyny bilemok

Dowamy »

1062 34
Köneler, 8 years ago


Agent mail acmak mantas

Mail agendini yasamak ansat www.suleyman-u.wen.ru suna girin son birnjisi sayt acyn sona giriyan adyny familyany yylyny yazyan yylyn asagyndaka zat yazmak on asagyna pocdan logini yazyan on asagynda parlyny yazyan 2yerik yazmaly son askada rossiya diyp ba ona basyan sona yurtlar cykya turkmenistany tapyan goyan köp kisi sutayna yanlysyan turkmenist...

Dowamy »

1527 14
Köneler, 8 years ago


Taze gaza boldym

Salam talyplarcomyn agzalary men taze acdym intaga icin gowy bilmok yuwasadan hemme zatlaryny bin özum 91 oglan dostlar hemmane salam

Dowamy »

1150 21
Köneler, 8 years ago


Arak name

Arak men pikirmce $eytan diyan icyaler icen son baska adam bolya talyplar com agzalary sizin pikirin nahili

Dowamy »

909 11
Köneler, 8 years ago