Söýgiñizi gorañ..

Ynsana omrun bir gezek berilsi
yaly, hakyky soygem bir gezek
berilyan bolsa gerek men muny
oz mysalymdan aytyan basa
barmadyk ilkinji soygimi
unutmak u.n basga birne gowun
bermekci on b.n dur.da yakyn
hemra bolup yasamakcy
bolsamda hic bolmady. Men tutus
dunyami eyelan Gurbangulden

Dowamy »

1044 12
Köneler, 7 years ago


Kaka , kaka...

Goja şäheriň köçesinden ýuwaş
ýöräp barýardy. Ýaşlyk ýyllarynda
ol bu ýollardan arman-säginmän,
tiz-tiz ýöräp geçip giderdi. Emma
indi welin ol bu ýollardan
dähedem-dessemläp geçmeli
bolýardy. Ol indi garrandygyna
magat göz ýetiripdi.
Goja az salym ýöräp, birdenkä
sägindi. Ol sesýetim a...

Dowamy »

721 7
Köneler, 7 years ago


Gedaý zenan..

Kanikul döwürimi tamamlap
okuwyma gitmek üçin taksylañ
duralgasyna barypdym.Ol ýerde
sürji bilen gitmeli ýerimi gürle$ip
ma$yna tarap göneldim.Ýöräp
bar$yma birden bir ýa$ zenana
gözüm dü$di,oñ egninde köne
bir köýnegi oñ üstinden bolsa bir
ele$an postuny bardy,ol postun
gör näce aýazly...

Dowamy »

783 4
Köneler, 7 years ago


Söýgi ýok.

Dostlar size arzym aytsam
talyplar coma yazgy etsem
agsham 3 de gecip yatsam
yatyp bilman turdym yene
****
bu dunyade soygi yok
bu dunyade aldaw bar
menki yaly soyen yok
son yzynda koyen yok
****
men bir gyzy soyupdim
ony cyn yuregimden
shondan bashga hic kim
...

Dowamy »

1091 14
Köneler, 7 years ago


Söýgide diñe gyzlar aglamaýa oglanlar aglyan eken.

2002-nji ýylda Harby instituty
tamamlap,obadan uzakda harby
bölümde ishe
bashladym.Obamyzdan Jemal atly
bir gyzy söýüp,onuñ bilen söýgi
hatyny alyshýardym.
Men bir gün Jemalyñ doglan
gününi gabatlap,oba
bardym.Jemalyñ doglan gününi
gutladym.Ejem bilen kakam meni
öýlendirmekçi bol...

Dowamy »

1120 17
Köneler, 7 years ago


"döwür beýle däldir."

“Döwür beýle däldir”
(Kerim Gurbannepesow)
“Dünýe döräp, heniz şeýle ajaýyp
döwür bolan däldir. Emma käbir
naýynsaplar özleriniň ähli
aýyplaryny döwrüň üstüne
atýalar” (Ýaşulylar sowetynyň
maslahatynda bir gojanyň
aýdanlaryndan)
- A-gyz, näme, hanmydyň sen!
Geýinýärsiň beýle gymm...

Dowamy »

620 2
Köneler, 7 years ago


Dünýäde her kimiñ öz gylygy bar,

Dünýede her kimiň öz gylygy bar,
Oňatlary saýlap-seçgin —
diýdiler.
Edep-sypaýçylyk adamy bezär,
Mydam gödeklerden gaçgyn—
diýdiler.
Diýişleri ýaly, gaçdym-da
ýördüm,
Gödekligem meni kowlap
ýörmedi.
Ol öňümden çyksa, ýüzüm
öwürdim,
Oň nä derdi — asyl gaty
gör...

Dowamy »

622 7
Köneler, 7 years ago


Gahar..

rimiz bilen özümizi hem-de gowy
görýänlerimizi çykgynsyz ýagda­
ýa salmagymyz ahmaldyr. Gahar
adamy öz eline alsa, soňundan
puşman etdirjek derejä eltýär.
Şol sebäpli hem gaharymyz gelen­
de özümizi ele almak üçin dürli
usullary ulanmalydyrys. Gazaba at­
lananymyzda, sesimizi gataltman,
...

Dowamy »

988 16
Köneler, 7 years ago


Wepalylyk barada dü$ünje......

Özä köperäk ýöne gyzykly eken maña ýarady sizem okap görüñ belki siziñem göwüniñizden turar.
Wepalylyk nämeden başlanýar?
Wepalylyk ilki bilen adamyň içki
ruhunyň esasy sütüninden
başlanýar. Adam ilki bilen öz
aňyna, öz ýüregine, öz kalbyna,
öz wyždanyna, öz ruhuna, öz
durmuş ýolunyň ýörelgesine

Dowamy »

723 3
Köneler, 7 years ago


Salam...

Bize ata-babadan gelýän
salamlaşmagyň özboluşly
düzgüni bar. Köpçüligiň içine
barlanynda salam berip barmaly.
Köpçüligiň içinden biri
oturanlaryň adyndan siziň
salamyňyza jogap berse, onda
siziň salamyňyzyň alyndygy bolar.
Eger-de, hiç biri Allanyň buýrugy
hökmünde beren salamyňyzy

Dowamy »

660 4
Köneler, 7 years ago


Söýgi

Bir gün bir aýal maşgala öýünden
daşary çykanynda üç sany
aksakgal ýaşulyny gördi. Ol: –
Ýaşulular, siz ajygansyňyz,
öýümize giriň, size nahar hödür
edeýin – diýdi.
Ýaşulularyň biri ol aýaldan ýan
ýoldaşynyň nirededigini sorady.
Ol aýal ýoldaşynyň öýde
ýokdugyny aýtdy. Onda ýaşuly:

Dowamy »

904 7
Köneler, 7 years ago


Durmu$. Ýollary

Salam talyp.comyñ agzalary men bir söýgä uçaradym ol alaw bolup çykdy.
Ýañy okuw gutran wagtlamdy meñ özümä ýuwa$dym bir gyza diýip $ony söýip bagtly etmekdi. Ondam bir gyza söz aýtdym ol gyzy çaglykdan tanýadym. Ol meñ sözümi kabul etdi. Soñ biz güne gürle$ip uradyk tilfona ýana günlerimiz gowy geçýädi biri birimizi gowy görýädik güne gör...

Dowamy »

1947 21
Köneler, 7 years ago


Sorag. 1

Gelin ruhnamdan sorag jogap al$alyñ haysy dogry bolsa a ýa
b diyp goyamaly
1. Mukaddes Ruhnamanyň täze
nusgasy haçan kabul edildi ?
A) 2001-nji ýylyň
Gurbansoltan aýynyň 10-na
B) 2001-nji ýylyň Garaşsyzlyk
aýynyň 19-na
C) 2000-nji ýylyň
Türkmenbaşy aýynyň 19-na
D) 2001-nji ýylyň...

Dowamy »

885 10
Köneler, 7 years ago


Iki zat erklidir ýeriñ ýüzünde

Iki zat erklidir ýeriň ýüzünde,
Olara erk eden bolmandyr
heniz,
Biri şaý-sepe beslenen gije,
Biri haýyr-şere baslenen
gündiz.
Ene bir iki zat erklidir juda,
Şolar bilen ýetýäs sapaly rüne,
Birisi dünýäniň görki söýgüdir,
Biri bu dünýäniň gymmaty Ene.
Ene iki zadyň...

Dowamy »

669 2
Köneler, 7 years ago


Ýañly$lyk


Näme diýse, şony diýsin özgeler,
Meniň bu meselä öz garaýşym
bar:
Adam ýalňyşýarmy, diýmek,
özgerer,
Diýmek, oňa soňra ösüş
garaşýar!
Alym bolsun, işçi bolsun ýa aşyk,
ÝA-da meýdanlaryň häkimi
daýhan,
Olar ýalňyşlyklaň üstünden aşyp,
Ýeňişi özüne çekýärler hökman!<...

Dowamy »

1024 22
Köneler, 7 years ago


Durmu$...

Käte oýa batyaň durmuşyň
hakda,
Ýeňişleriň hakda, ýeňlişleň hakda,
Ýatlamak nähili agyram bolsa
Düzedip bolmajak ýalňyşlaň
hakda.
Gynanmana sansyz sebäp bolsa-
da,
Begenýäň dostlaryň barlygy üçin.
Ýöne käte ýeke galaýan wagtyň,
Gynanýaň hataly ýaşlygyň üçin.
Gynanýaň artyk...

Dowamy »

645 5
Köneler, 7 years ago


Belki surat alamdyk bolsam bu zatlar bolmazdy..

Bagyşla, göz ýaşlarymy saklajak
bolmaýanyma. Bu göz ýaşlary
şatlyk göz ýaşy ahyry. Dünýadaki
iň şadýyan göz ýaşlary. Seniň
gözleriňe seredýän welin aşyk
oglany görýän. Seniň aşyk
bakyşyňy duýmany halaýan,
ýylgyrşyňy. Gözleriň hemme
duyýgularyňy maňa bakyşyň bilen
geçirip bilyan… wah…

Dowamy »

1177 8
Köneler, 7 years ago


Ýar senden

Ýaňaklary läläm, pisse dahanym,
Men döner men, köňlüm
dönmiez, ýar, senden!
Roýy gül-benewşäm, toty
suhanym,
Men döner men, köňlüm dönmez,
ýar, senden.
Perhat «Şirin» diýip, munça
gezendir,
Mejnun, Leýli sütemine dözendir,
Diýmegil: «Ýar menden eliň
üzendir»,
Men...

Dowamy »

589 0
Köneler, 7 years ago


Gurjak hekaýa

Ejiz ýürekliler bu dine hekaya gynman.
“Uly Bazaryň” ýakynyndan söwda
etmek üçin ýöräp barýarkam,
kassir işgäriň ýaşy 5 ýa-da 6′dan
uly bolmadyk oglanjyk bilen
gürleşip durandygyna gözüm
düşdi…
Kassir: “Meni bagyşla, emma
seniň eliňdäki pul bu gurjagy
almak üçin ýetenok” diýdi. Soňra

Dowamy »

819 7
Köneler, 7 years ago


TALYPLAR.COM AGZALARY DU$U$YK BELÝÄ

Salam agzalar gelin a$gabatda du$alyn kim $un agzasy bolsa makestm@mail.ru dur$ba uradyn $unça ay yyl biri-birimiz jogap aly$yp jogap berdik doganymyz jigimiz yaly öz pikirlerimizi paýla$dyk gelin hemmämizi biri-birimizi yakyndan tanalyñ. Tan$mak bir gowy zat dostla$mak ondanam gowy ...nace aytsan söz kan sagbolyn du$u$yga gelip bilyanler ok diyäy...

Dowamy »

1460 42
Köneler, 7 years ago


Bir soýigiñ hekaýasy

Myrat soňky üç ýylyň içinde bolup
geçen wakalar barada oýlanyp
oturşyna ajy ajy ýylgyranyny
duýman galdy. Höwes bilen giren
bölümini gutaryp
barýardy...hemme zat gülala-
güllük, bolmalysy ýaly bolup
barýardy. Eger soňky günlerde
şol gyz hem peýda bolmadyk
bolsa, diýip içini çekdi...

Dowamy »

834 4
Köneler, 7 years ago


12 yyldan gow$an hat

" Soygunin gujagynda gyul achyp
yoren ya$ juwanlar, bir-birinin
nazaryny gormeseler durup
bilenokdylar. Olaryn soygusi ilki
ba$da il gozunden gizlin hem
bolsa, sona baka ayan boldy.
Oglanyñam, gyzyñam ene-atasy
gar$y çykdy. Sebabini
aytmadylaram. $onda gyz hem,
oglan hem dille$ip sonky<...

Dowamy »

1262 21
Köneler, 7 years ago


Haýy$ym kalbyñy arassa sakla..

Haýyşam, kalbyňy arassa sakla:
Seniň, gör, nähili ajap kalbyň bar.
Ýagtylýar ol, gökde ýyldyrym
çaksa,
Ýeke söze umman bolup
tolkunýar,
Salkynlara ol, säher ýylgyryp
baksa..
Haýyşym kalbyňy arassa sakla:
Sakla ony desterhan deý päkize.
Sen iýen päkize çöregiň hakla,
Bugdaý...

Dowamy »

928 9
Köneler, 7 years ago


Lukman hekim nesihatlaryndan


Lukman Hekim ýüzlerçe öwüt-nesihatlar miras galdyrypdyr. Onuñ dana pähimleri, öwüt-nesihatlary asyrlarboýy ýa$ap, dünýäniñ halklaryna hyzmat edip gelipdir. Olaryñ birnäcesini ýetireýin.
Eý oglum, uly gudratly Ýaradany tana.
Sözi özüñe laýyklap aýt.
Adamlaryñ gadyryny bilip göz.
Dosty kyn günde synap gör.
...

Dowamy »

865 8
Köneler, 7 years ago


Mail. Agent hem-de Opera minä girip bolýa bile

Salam talyplar.comyñ agzalary tilfondan girýänler ücin agentden hem Opera minden bile girip bilersiñiz $u wagt Operda duran bolsañ ýyldyzjygy basyp dursañ cykyp agentde girýäñ ýende ýyldyzy basyp dursañ hälki Operan duran ýerinden ba$lýañ menä gowy gördim. $u ýere bas gerek bolsa

Dowamy »

991 3
Köneler, 7 years ago