Bagt hakda, gyzlar hakda, yigitler hakda… Gozel gyzlar, Juwan gyzlar, Ay gyzlar, Gozellikden alypsynyz pay gyzlar, Size bir gosgyjyk aydip bermekci, Belki bolar yuregnize jay gyzlar. Bir yigit soyupdir bir gozel gyzy, Gul yuzli, hosh sozli, bir serwi nazi, Bir gun gabat gelip shol gozel gyza, Yigit gul gowshuryp chokupdir dyza… Diyipdir: “men seni yurekden soyyan, Ysgynda ot bolup ortenip koyyan, Sen hem mundan artyk gynama meni, Ynan gyz, yurekden soyyarin seni!” Ana shonda, ol gyz yigide garap, Ulumsylyk bilen kellesin yrap, Diyipdir: “men seni soyup bilmerin, Asla seni soyyan diyip bilmerin… Menin yali gyzy aljak yigidin, Menin yan yoldashym boljak yigidin; Gyzyldan goyulan dishi bolmaly, Dushevuntli karde ishi bolmaly, Pul yagdyryp duran eli bolmaly, Nace sowjak diyse puly bolmaly, Garajda ZIL mashyn hynglap durmaly, Mercedes gapyda henglap durmaly, Calaja goyulan murty bolmaly, Yigitlerin sur boy sorty bolmaly.. Indi shuny dinle hormatly yigit, Menin sana diyjek sozlerim nagt, Sende ol zatlardan yok asla Derek, Shonun ucin seni kuysanok yurek”… Yigit dinlapdir-de gyzyn sozlerin, Onun gozlerine dikip gozlerin, Yurekden syzdyryp diyipdir sheyle: “seni samsykmykan oytmandim beyle… Hic wagt baylykdan gozleme bagty, Dushunersin muna gelende wagty…”

Köneler, Makestm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir