Omrumizin gysgalygy

salam agzalar gowmysynyz?menem sheylerak pikiri sizin bn paylashayn diydim. belli bolushy yaly alla tagalanyn parz eden 5 wagt namazy,olaryn her haysynyn oz wagty bar,gunler, aylar,yyllar aylanyp gechip dur,emma bu namaz wagtlary shol oz wagtyny uytgetmezden dowam edip dur,her namaz un ayry ayry azan aydylya we her namaz oz wagtynda okalya,azan bn...

Dowamy »

859 4
Köneler, 7 years ago


Gunun gunden name tapawudy bar?

Salam agzalar,gowmy yagdaylar?sheylerak sorag bardy - gunun gunden tapawudy barmy?yagny 1-nji gunun 2-nji gunden?mysal getirsem sheylerak,kabir daplere gora 2 -nji gun kir yuwmak yada koynek bichmek bolmayamysh, 3-nji gun dyrnak almak bolmayamysh,ka birlerin aytmyshy boyuncha 4-5 -nji gun kir yuwulmaya,mysal yene bir atalar sozu bar anna gun gochme...

Dowamy »

1207 64
Köneler, 8 years ago


Her bir zada wagtynda taýynlanmak

Bir ýagşyzada bilen otuz ýyl bäri tikinçilik kärini ýöredýän adamyň arasynda şeýle söhbetdeşlik bolup geçýär:
- Günäkär halyňa näme üçin henizem toba etmeýärsiň?
- Ölüm gelip ýetýänçä, entek wagt bar, toba eder ýöreris-dä.
- Sen näçe ýyl bäri tikinçi bolup işleýärsiň?
- Otuz ýyl.
- Şu wagta çenli eliň iň köp endi...

Dowamy »

789 7
Köneler, 8 years ago


Mülk (tebarek) süresının fazıletı

Söýgüli pygamberimiz bu süranın fazıletı hakynda:
"Kuranda otuz ayatlyk bır süre bardyr,ony okana magfıret edıler."
"Kuranda bır süre bardyr,ol mülk suresı.Kıyamat günı bu süranın şefagaty bılen bır kımse jahennemden jennete alyp gıdıljekdır."
"Her kımse ony bır gıjede okasa,köp sogap gazanan we ın gowy amal edenlerden bolar"
"Her gıje „mülk süresı...

Dowamy »

1153 12
Köneler, 8 years ago


Sure kehf

Soyguli pygamberimiz s.a.w. bu suranin fazileti hakynda: 
"sure kehf-in bashyndan ya sonunda 10 ayat yat tutan kimse dejjalyn sherinden aman galar"
"kim sire kehf -in bashyny we ahyryny okasa,okany onun uchin ayagyndan bashyna chenli nur bolar.tutush surani okan kimse bolsa yerden asmana chenli nurdan doldurdugy bolar."
"her kim juma guni sure kehf...

Dowamy »

1039 6
Köneler, 8 years ago


Bi namaz

Perişdeler sap sak bolup duranda
Şonda huda ýaryñ bolusn bi namaz,
Bul 5 namazyñy bir-bir soranda
Şonda huda ýaryñ bolusn bi namaz,

Ertir namaz çykar geler ýanyña
Peýşin namaz awy gatar nanyña
Asyr namaz hasrat goşar janyña
Şonda huda ýaryñ bolusn bi namaz,

Namazşam fufdan gaha...

Dowamy »

1012 14
Köneler, 8 years ago


Sizin pikiriniz?

Durmuşda şeýle ýagdaý günde diýen ýaly gaýtalanyp dyrýa.Ýagny yolda yzda bir tanyşyňy görýäň,salam alyşýaň hal-ahwal soraşýaň,son ýene ýoluňy dowam etmek bilen bolýaň,we birek birege öýňizdäkilere salam aýt diýilýa.Beýle ýagdaýda nähili jogap bermek has dogry?
1. Bolya (hökman)
2. Nesip bolsa (Inşaallah)
3. Alaýkum salam
...

Dowamy »

932 14
Köneler, 8 years ago


Hayish owredayin

salam dendushlar sizden ullakan hayish komek edayin

Dowamy »

1225 17
Köneler, 8 years ago


Namaz

Bu dünýädir gelip geçmeli dünýä
Gaýrat edip okaň 5 wagt namazy
Bir keser sen donuň biçmeli dünýä
Gaýrat edip okaň 5 wagt namazy

Bu namazdyr gör içiniň çyragy
Ýene 8 jennet içre buragy
Allahyň owal mundan soragy
Gaýrat edip okaň 5 wagt namazy

Jan çykanda nepi köpdir namaz...

Dowamy »

2113 22
Köneler, 8 years ago


Zikir etmegin peydasy

meni zikir edene azap etmerin

Dowamy »

885 21
Köneler, 8 years ago


Komek gerek hayish

ufff uly tekstli yazgylary yazyp bilemok telden.owredayin name etmeli :-(

Dowamy »

1373 41
Köneler, 8 years ago


Ene-ataň borçlarnyň biri

Ene-ataň borçlarynyň biri – perzendine gowy at bermek.Bu dini ynanç ýoly bilen berilse uly täsiri bar.Pygamberimiz Muhammet(S.A.W.) hadysynda: “Kyýamat güni her kim atlary bilen çagyrylar.Allahiň ilçileriniň adyny göterýänler,ol adyn bereket güýji bilen jennete girer”Resullanyň(S.A.W.)ýene bir mübarek sözünde : “Men kyýamat güni- her Muhammet atly...

Dowamy »

971 10
Köneler, 8 years ago