Internet Saytlarynyn bahalary

Salam hemma eger sayt satyn almak isleseniz!
talyplar.com - $1,080.00
Ertir.com - $610.00
odnoklassniki.ru - $1,731,171,300.00
mail.ru - $33,066,802.00
vkontakte.ru - $200,364.00
youtube.com - $1,922,007,540.00
google.com - $200,576,703,024.00
yandex.ru - $8,439,226,050.00
facebook.com...

Dowamy »

1452 21
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com


Agzalar habarynyz bamy talyplar.com barada bu zatlardan adminin habary bamyka!
Регистратор: FBS INC.
Статус: ok
Дата регистрации: 2007-01-25 [2030 дней назад]
Дата окончания: 2013-01-25 [через 162 дня]

Заголовок: TALYPLAR.COM - TURKMENISTAN
Описание: Нет
Ключевые слова: Türkmen Turkme...

Dowamy »

1102 14
Köneler, 8 years ago


Kim yeniji!

Salam agzalar gelin sheylerak bir sahna guralyn bu sahna dine oglanlar gatnashsyn gyzlaram baha bersin!
Menin shertim sheylerak:
Bir oglan shaherden baryarkan oninden owadan gyz cykyar oglan gyzy gorip lak atman duryp bilmeyar . oglan shonda gyza yaranmak ucin su (----------) sozleri diyyar.
1.Agza yigitlermiz oglanyn rolynda....

Dowamy »

3960 304
Köneler, 8 years ago


Sami Yusuf - I'm Your Hope

Sami Yusuf - I'm Your Hope aydymyny dinlap gordinizmi?
bashgada nahili gowja aydymlaryny bilyan bolsanyz yazayyn!

Dowamy »

1070 9
Köneler, 8 years ago


Nirede howlukmaly?

Salam gazalar , Gelin sheylerak gurrin acalyn ! Sizin pikirinizce nirelerde howlukmaly?

Dowamy »

975 14
Köneler, 8 years ago


Mereana mordegard glesgorv

В марте 2008 года в главный офис "YouTube" в Cан-Бруно пришло сообщение о человеке, совершившем самоубийство весьма жутким способом - кухонным ножом, вырезав себе предварительно оба глаза. В письме сообщалось, что перед этим он якобы смотрел выложенное на сайт видео со странным названием Mereana Mordegard Glesgorv. Сотрудники YouTube проигнорировал...

Dowamy »

1119 8
Köneler, 8 years ago


Ýedi ömür.

Bilýäňmi ezizim adama bu dünýäde 7 ömür berilýärmiş. Eger şol dogry bolsa men 1-nji ömrümi adam bolmak islärdim. Sebäbi adamda ähli gözel duýgular bar , ol söýüp bilýär , hasraty duýup bilýär . Şol sebäplem saňa duşmak üçin, seni söýmek üçin 1-nji ömrümi adam bolmak isleýän. 2-nji ömrümi bolsa , asmandaky nurly gün bolmak isleýän, gündüzlerine sen...

Dowamy »

1203 8
Köneler, 8 years ago


Basleshik

salam agzalar! Gelin shu yerde basleshik guralyn! Shertini dushindireyin!
1.dine oglanlar gatnashmaly
2. 1nji sherti berjay etmeli!
Gelin oglanlar bizin gozel gyzlarmyzy wasp edelin. Waspy dine bir gezek yazmaly! 10 sozlemden kan bolmaly dal. Kimin gowy wasp edenini gyzlar cozyar!

Dowamy »

3087 43
Köneler, 10 years ago


Bagyshlaweriñ!!!

Agzalar, dostlar, uyalar! Men siziñ birden biriñiziñ göwniñize degdimmi? Yada kemsidiji sözler aytdymmy? Eger shey le bolsa aydyñ men bir birden ötinc sorap cykjak! Yöne yada salayñ yalñysh düzetmek ustiñden gülmek dal! Bashgalara yalñysh maglumat gitmezlik ücindir! Öz adymam beylekileñ adynam yalñysh yazylsa iñ halamayan zadym. Eger birdem adamcyl...

Dowamy »

1269 31
Köneler, 10 years ago


Elektron we Galaktika denligi

Slam dostlar, bir pikirjik orta atayyn welin shuny cozelinle!!!
Yerin , planetan, galaktikan gorlushy hic zady yada salanokmy? Menin pikirimce elektrona menzeya, dashynda magnit polyasy bar, yerinem dashynda magnit polya bar , Bizem bir zadyn elektrony bolaymaly shuny pikirlenip gorinsene , bizin wagtymyz bilen deneshdireninde elektrinyn wag...

Dowamy »

1437 20
Köneler, 10 years ago


Gulki

Agzalar gelin gulishelinlay bolmasa mena hazir uklayan,,,,,))))))))))))))))

Dowamy »

1637 33
Köneler, 10 years ago


1 günki sarplanjak wagt!

Salam agzalar! Bir shertlije durmushy göz öñüne getireliñ! Diyeliñ siziñ 1 güniñiz galdy. Shol galanja güniñizi haysy ishlere sarp edersiñiz?
Gayrat edip herkim öz pikirjigni yazsa hoshal bolardyk!

Dowamy »

1537 35
Köneler, 10 years ago


Din barada

Salam agzalar.! Men köp wagtlap shu sahypada bolmadym. Shu gün girip görsem yazylan temalañ kä biri din barada. Agzalar geliñ din barada azyrak tema acalyñla. Bolmasa . .. . . . . ! Dogry biz musulman halky, yöne bize din barada gürriñ giñishleyin etmäge rugsat berilmedik. Mende öñ bir hadysa bolyp gecdi. Men bir molda oglana dini disk kopya edip b...

Dowamy »

2085 60
Köneler, 10 years ago


Eli bosh nastradamusyñ aydany?

Salam agzalar! Men size soragjygym barda welin shuny uyship jözäyeliñ! 2012 de ahyrzaman bolarmykaray? Suña her kim öz pikirini aydaysa! Menä gorkup ugradym!

Dowamy »

1466 39
Köneler, 10 years ago


Kimiñ mähri güycli?

Hormatly agzalar size bir soragym bar! Size ejeñiz yakynmy yada kakañz? Herkim öz pikirini yazsa örän gowy bolardy.

Dowamy »

1214 15
Köneler, 10 years ago


Söygimde utuldum!

Yagysh däl, sensizlik yagdy meniñ gijelerime,
islärdim ömür boyy señ bilen bile gecirmek,
Maña söygülim diyme, hey söygem bir satylarmy?
Bu dünyäde sheyle kanun pulsuzam bir söygi bolarmy?

Her kim diydi oglum ,bu gyz senden bir gün ayyrlar,
Ynanmadym , ynanmagam islemedim aydanlarna,
Sen islediñ alm...

Dowamy »

1422 12
Köneler, 10 years ago


Doñuzlar dünyäsi 6 (kunfu panda)

Doñuzlar dünyäsi kinosy cykany bäri olary synlap gelyän. Inede 6 njy wersiyasy cykypdyr. Kimde kim gulmegi halayan bolsa ony gormegiñizi isleyän. Görenlerede bir sorag sizde nähili duygy galdyrdy?

Dowamy »

1132 3
Köneler, 10 years ago


Maslahatyñyz gerek!

Salam agzalar. Men söygi , durmysh meselesinde kan yazmayanam bolsam shu 2 temadan orän köp zatlary bilyän. Gysgaca aytsam meni bir gyz gowy görüpdir. Ilki bashda men ol gyza ynanmadym. Soñra bolsa ynanyp bashladym. Indi biziñ öñimizde kyncylyk bar. Men watan gullygyna gitmeli. Ol gyz maña garashjak diyyär welin ana shoña ynanjagmy bilemok. Hormatl...

Dowamy »

1430 30
Köneler, 10 years ago


Tebigatyñ güyji!

Dunya tasinlikler bilen doly . Ynha shol tasinlikleriñ biri bolsa Bananyñ mekge danesini yarmagydyr. Muny barlap gormek ucin 4 sany banany alyp olaryñ uclaryny bir nokada 3 sm aralykda deñlap + görmushde goymaly . Indi bananlaryn uclarynyñ arasydaky nokatda mekge danesini goymaly . Kop wagyt gecmanka mekge danesi atylyp popcoryn a owrulyar!

Dowamy »

1245 10
Köneler, 10 years ago


Rap beat satylyar!

Salam millet! Men maryly bolamsoň internetdada söwda edäýeyin diydim,
Karoci men özum saz duzyan, kim rap aydyan bolsa! Yone meniň sazlarym !Hardrap! Beatlary . Owurlyk dal! Halaljak oz ishim. Ugrlashyp berjek. Saza Isleg bar bolsa onushup satjak. Habarlashaýyň!

Dowamy »

1486 37
Köneler, 10 years ago


Guýçlisumak raperler!

Ey bu raperleray yone sowunip gidip otyrlar . Beyledebir zat bomay???! Ilkä Dragon . Namesine rap aydyakaray sesemä ýok ! Sonam zumerçes sesini narkomanyn sesi ýalaky edip . Ondan dyndyk diýsek bir ýerden maňkalap Syke we Mad-M diýip biri çykdy . Olaram biri birinden maňka. Iska barada gurlejegem dal sebabi gürläniňe degenok . Daşary ýurtda urlyp...

Dowamy »

1342 5
Köneler, 11 years ago