men seni sheyle söydim, men seni ullokan ýürek bilen söydim,gözlerim däl, yüregim seni gördi,sen damarymdaky gana garylyp yüregime girdiñ,bashga yerde bolup bilmezdiñä,sen meniñ iñ gymmatly yerim yüregimde bolmoluduñ, ol yerde galmalydyñ,köp söygini myhman edip yanan yürek,gujok açyp gar$ylady seni,sen myhman däldiñ, shonuñ üçin ugrodup bilmedim seni,sen ol ýüregiñ myhmany däl eyesi bolduñ,gyshlar näçe sowuk bolsodo, men bütin ömrimi yazda geçirdim seniñ bilen, yüregimde güllör açdy älemgoshar gabandy gülleriñ reñkini,ýañy pyntyklan erigiñ güli yaly owodon ynjyk teniñ yaly näzik,mawy asmana ashyk etdiñ meni,asmany sensiz söyip bilmezdim seni söyip ähli goñshylarymy söydüm,adamlary söydim,shäherimi söydim,dushmanlarmy söydüm,kä mahallar yeke özümiñ sygmadyk dünýämi söydim,indi meniñem ömrim bar iñ agyr iñ çydamsyz pursatlarda yadyma salsam ýeterlik boldy,içimdäki begenjim ýüzüme çykdy ýylgyrdym,meni ýashadan seniñ söygiñdi,shatlanmagyñ ýürekden begenmegiñ nämedigini seniñ bilen bildim,seniñ bilen duydum,ähli kynçylyklara döz gelip söýdüm seni,güýshlendim,geçmejek kynçylygym galmady,sen eliñi döshime degireniñde müñ ölüp müñ direldim,maksadym sen bolduñ we men ol maksada yetmek üçin öñümde böwet bolon ähli zatlary geçmäge taýyn,öñümde böwöt bolon zatlaryñ ähli zatlary eretdim,kül etdim, a saña ýetemde welin giñ rahat köle meñzedim,shol kölede senden bashga hiçkim girip bilmedi,söydüm ömrümi saña bagladym,her bir hereketiñi söydüm,durshuñy,gülshiñi,çaga hereketleriñi,gaharlanshyñy,mekirligiñi söydüm, sesiñi-de söydüm,sesliligiñide,kiçijik näzleriñi, gorkularyñy, aladalaryñy söýdüm seni we seniñ we saña degishli zatlaryñ ählisini,käwagytlar saña diymäge söz tapmadym,sözler az boldy,söygimi sygdyryp bilmedim sözlere,seni söyip yadamadym,yadamarnam,sen meniñ durmushymyñ manysy,seniñ bilen bir gez direldim,seniñ bilen bir gez beygeldim,men indi ölmerin,sen meniñ ölümsizligim bolduñ,men seni sheyle söydüm,seni, sheyle söydüm,ondan beter, hiç zat yok.

Köneler, Multyk tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir