Habarlardan

В результате взрыва в жилом доме на Московском проспекте, 248г погибли 4 человека.


Как рассказал корреспонденту «Харьков. Комментарии» помощник начальника ГТУ МЧСУ в Харьковской области Игорь Лупандин, в частности погибли две женщины, мужчина и годовалый ребенок.

Лупандин подтвердил, что в квартире на одном из...

Dowamy »

914 8
Köneler, 7 years ago


Gülmegiñ saglyga peydasy

Siz özüňizi oňaýsyz duýýarsyňyzmy? Onda, ýylgyryň! Siziň şol bada şähdiňiz açylar. Gülmäge çekinmäň. Gülki siziň durmuşyňyzy we saglygyňyzy gowy tarapa özgerder.

Şadyýan we mährem gülki keýpiňi göterýär. Gülmegi halaýan adamlar seýrek syrkawlaýarlar, olar gaharlanmaýarlar we ruhuçökgünligiň nämedigini bilmeýärler.

Gülk...

Dowamy »

712 2
Köneler, 7 years ago


Baýramyñ hökümi we edepleri.


Dilimizde baýram diýip, ullanýan sözümiziñ, Yslam şerigatyndaky asyl arapça ady Yýd-dyr. Yýd sözi: her ýyl, her aý ýa-da her hepde gaýtalanyp gelen günleri we wagtlary beýan edişi ýaly, jemlenmek üçin gelip-gidilýän belli bir ýerleri añlatmak üçin hem ullanylýar. Baýramlar her ýyl şatlyk, begenç bilen gaýtalanyp gelýänligi üçin Yýd diýip at...

Dowamy »

976 1
Köneler, 7 years ago


Kömek gerek

Essalamualeykum gadyrly talyplar!
Sizden bir hayyshtjagaz bardy,arañyzda Ukraina döwletiniñ Lugansky oblastynda okayanyñyz bolsa aydayyñda

Dowamy »

692 3
Köneler, 7 years ago


Borispolda bolan partlama we adam pidasy

На улице Киевский шлях во дворе частного дома произошел взрыв с дальнейшим воспламенением. На место выехала следственно-оперативная группа милиции, подразделением МЧС и скорая.


Следователи установили, что хозяин частного дома проводил во дворе сварочные работы у бензобака грузовика Scania.

52-летний житель Бори...

Dowamy »

789 4
Köneler, 7 years ago


Uçyan awtoulaglar

ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde 6-njy ap­relde “Halkara awtoulag sergisi” öz işine başlady. Şol sergide uçýan aw­toulaglar halk köpçüligine görkezildi.

“Terrafugia Transition” şereketiniň öndüren iki orunlyk uçýan awtoulagy ­bu ýere gelen myhmanlaryň ünsüni özüne çekdi. Sagatda 165 kilometr tizlik bilen hereket edýän bu ulag ada­ty awtoul...

Dowamy »

833 6
Köneler, 8 years ago


Muny bilmek gyzykly

Biziñ her birimiz üçin haýwanlaryň watanyny, olaryñ ilki nirede ýaşan­dyklaryny bilmek gyzykly bolsa ge­rek?

Şu nukdaýnazardan käbir haýwanla­ryň watanyny okyjylarymyza ýetirme­gi makul bildik. Bu agzalan haýwanla­ryň suratlarynyň ýaşaýan ýurtlarynyň döwlet nyşanlarynda (baýdagynda, gerbinde) ýa-da pulunda bardygy şol ýeriň olaryň w...

Dowamy »

730 3
Köneler, 8 years ago


Shirin sheker datly gawunTürkmen gawunlarynyň şan-şöhraty barada dünýäniň belli jahankeşdeleri we taryhçylary gyzykly maglumatlary galdyryp gidipdirler. XII asyrda ýaşap geçen fransuz syýahatçysy „Men hiç ýerde şeýle datly tagam datmandym“ diýse, on ikinji asyryň meşhur taryhçysy Al-Makdisi: „Merwiň kösükli ösümliklerine hem-de gawunlaryna taý geljek zat ýo...

Dowamy »

581 2
Köneler, 8 years ago


Turkmen studentleri ukrainada

Ukrainanyň Ylym, bilim, ýaşlar we sport boýunça ministrliginiň resmi maglumatyna görä, Ukrainada 8 müň 300 töweregi türkmenistanly student bilim alýar. Türkmen studentleriniň sanynyň ýene-de köpelmegine garaşylýar. Bu barada şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Ukraina eden sapary wagtynda Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýanukowiç hem aýd...

Dowamy »

1615 26
Köneler, 8 years ago


Diplommy ya hünär?

Essalamu akeykum agalar, iniler we uyalar sag aman otyrmysyñyz.....
men sizden bir zatlar hakda soramakçydym yagny arañyzda dashary yurtlarda okap ýören talyplaram köp bolsa gerek,garaz gepiñ tümmek yeri shu gün parada otyrakak okuw barada gürrüñ çykanda türkmen oglanlaryñ biri predpodawatele sheyle diydi: (ähli yerini yazyp oturjak däl)

Dowamy »

991 13
Köneler, 8 years ago


Suw geçirmeýän telefon gaby

Jübi telefony ulgamyndaky täzelikler gün geçdigiçe artýar. Dürli “hünärle­ri” bolan el telefonlary barha köpel­ýär. ABŞ-da suw geçirmeýän telefon gabynyň tanyşdyrylyşy boldy.

Bu ýukajyk telefon gaby “Liquipel” şereketi tarapyndan öndürildi. Bu gap şeýle bir ýuka welin, ol adamyň saçyndan müň esse ýuka perdeden ýasalypdyr. Tanyşdyryl...

Dowamy »

725 4
Köneler, 8 years ago


Tostlar (gutlaglar)

essalamu aleykumo mähriban agzalar sag aman otyrmysyñyz. geliñ shu yerde gutlaglary ya- da yash toylarda,durmush toylarda aydylyan tostlary yazalyñ.
ilki özim bashlayyn

artsyn saçagyñyzyñ rysgal-bereketi
durmasyn sallançagyñ batly hereketi
galkynysh zamanynda bagtyyar yashañ
geçsin günleriñiz göýä erteki<...

Dowamy »

1629 6
Köneler, 8 years ago


Söýgi tragediyasy

ýylyñ tomusdygyna garamazdan
howa bu gün salkyndy
howada garaldy bulutlar geldi
shu howada shu tragediya dünýä indi

.....birnäçe ýyl mundan öñ gahyrman dünýä geldi
günäsizje çagajyk bökjekläp,oýnap güldi

hepdesaýyn,ýylsaýyn ulalýardy gahyrman
wagt bolsa geçýärdi bedew at dek çapyp bar...

Dowamy »

1575 21
Köneler, 8 years ago


Ertir.comdan alnan

Bir ýaşuly adam saç-sakgalyny aldyrmak uçin dellekhana girdi. Ol ýaşuly dellekçi bilen mazalyja gurruňe başlady. Birnäçe gurruňden soň gurruň Alla hakda gyzgyn alyp ugrady.
- Bilýäňizmi, men siz aýtýal Allanyň barlygyna ynanmaýan - diýdi dellekçi.
- O näme diýeniň?
- Muňa akyl ýetirmek juda aňsat, delliller uçin ýöne daşaryk...

Dowamy »

891 5
Köneler, 8 years ago


Waspnama

salam talyplar.comyn agzalary.hemmanizi taze yylynyz bilen gutlayaryn.menem oturyp oylanysdymda yigitlermiz u/n (yagny biz u/n) gerek bolar diyip su temany acdym.her agza gyzlary nahili wasp edishini yazaysyn sag bolun.

Dowamy »

798 7
Köneler, 8 years ago