Ejeme

salam dostlar we ejelerini söýýän talyplar siziň üçin ejeme ýazan goşgymy hödürleýän.
Göbek ganym daman söýgüli kendim,
Bu gün seň goçnuňa salama geldim!

Birmahallar ýoldan aryp gelemde,
Maňa islän wagtym gererdi gujak.
Wah ejeler diňe eziz ejeler,
Edýän eken ojaklary hak ojak.

Bu gün...

Dowamy »

600 2
Köneler, 7 years ago


Söýgi hakda

salam!men size özümiň täze goşgymy hödürlemekçi!
Yşk şatlyk diýýärler,ýöne nämüçin,
Gussa batdyk yşga düşdükde bile.
Indi bu hasratdan ýekeje derman,
HAKDAN biziň üçin duşuşyk dile!

Ýürekleň töründen barýan bu ýoda,
Weýran etsin aýralygyň dagyny.
Gel seni bu dertden halas edeýin,
Melhe...

Dowamy »

618 1
Köneler, 7 years ago


Düýşi nädip ýormaly

düýş diýmek arapçadan terjime edeniňde duýuş,duýmak ýa-da dürs diýen manyny aňladýar.Ýöne düýşi görmekde däl ýormakda gep bar.bu barada biziň gadymy kitaplarymyzda gaty köp rowaýatlar bar.şolaryň birinde şeýle diýilýär.öňem bir baýyň iki aýaly bolanmyş.günleriň birinde günileriň biri düýş görüpdir.düýşünde bir ogly bolupmyşda onuňam göbegi gara öýü...

Dowamy »

982 3
Köneler, 8 years ago


Baýramyňyz bilen!

Şygyrýet baýramyňyz gutly bolsun!

Seni unutjak bolmagyň,
Bir bilsediň ejirligin.
Gör garaşly naçar boldy,
Boýun synmaz kejirligim.

Ýüregimi ataşyňa,
Daglaý-daglaý etdim kebap.
Jansyz jesedi neýläýin,
Ýaşamagma senä sebäp.

Bilýän ýene okap goşgym,
Diýersiň...

Dowamy »

840 9
Köneler, 8 years ago


BILDIRIŞ

bu ne passiwçylyk?

Dowamy »

882 12
Köneler, 8 years ago


IKIMIZ

Durus bile saýasynda deregiň,
Ellem gyzgyn aýasynda elleriň.
Şeýlebir gözlerme bakýaň geregim,
Öz-özünden eräp barýar dilberiň.

Janygyplar gürrüň berýäň täsirli,
Diýýäň "Unut bu garagol dünýäni".
Bu Dünýede sen bar ahyr ezizim,
Saňa baglylygy undup bolýamy?

Saçlarymyň tellerini...

Dowamy »

528 0
Köneler, 8 years ago


Men söýgi!

Söýgi näme diýýäň,ynha men söýgi,
Seň ýanyňda duryn tanamadyňmy.
Ýa sen meniň erkim bilen göreşip,
Soňky deme ýetýän kanagatymmy?

Söýgi näme diýdiň sözlem dilime,
Çyrmaşyk deý çolaşdylar sözletmän.
Ynha men söýgidä geldim ýanyňa,
Seni garaşdyrman,saňa gözletmän.

Söýgi näme diýd...

Dowamy »

775 3
Köneler, 8 years ago


Seniň şanyňa

salam talyplar!öz adyma saydym bolmany sebäpli amanatdan ay bolup oturandyryn.Mana nähili edip,nireden sayyt açylöyny öwredäýiňdä!Häzirlikçe toýdan topukça öz goşgulamdan ýazaýyn halasaňyz sesleniň!
Eger barsa bir gün ajy habarym,
Çep gursakda tirsillese damaryň.
Söýgümiň ýürekden ekenligin bil,
Agyr...

Dowamy »

713 5
Köneler, 8 years ago