fewral aýyñ on dördi, söýgüñ güýji döredi, a$yk ýigdiñ gülüne mag$uk ýürek eredi! bu gün boldy beýik waka, a$yk bilen mag$uk du$dy, beyle söygi nirde baka? ilki söýgim ýada dü$di! bu gün berýär ýigit gyza, ter çemenli güllerinden, wasp edýäler çöküp dyza, dûrler saçyp dillerinden! gyz hem ýigde eder näzi, ýada salar bahar ýazy, päk söýgûni gorap saklar, mag$uk bolan gyzyñ özi! bu gün güni söýü$ýänleñ, beýik "WALENTINA" güni, ruhdan dü$me söýü$män hem, dostuñ berer söýgi güli! boy clever @}->--@}->--@}->--@}->--@}->--@}->--@}->--@}->--Talyp oglan bu gün jo$dy, tüýs ýürekden go$gy go$dy, bu go$gynyñ dörän wagty, akja garly sowuk gy$dy!!!:-)

Köneler, student3 tarapyndan 8 years ago
  vipboy 8 years ago
 • student sen yazgylaryndan son bar teman asty chyzylya
  student3 8 years ago
 • hmmmm men gunakarmi onda?!
  ependi 8 years ago
 • dost goshgy gowy welin, kabir suwjyklar gaty suwjarya sholara azrak suwjar diysenda
  durmush1 8 years ago
 • name ucin biz azashanlan bayramyny bellemi, goy azashanlar bizinkini bellesin. Haysy hristiyanyn musulman bayramyny gorduniz, goshgy zat duzushdurup? A musulmanlar bolsa nace hristiyan bayramlarny belleyaler. bizinem azashmagyn yolundadygy goze malim. Allahym azashmakdan ozi gorasyn
  maloyjan 8 years ago
 • tüweleme melya gowja go$gy
  kilcik, suwjuk, yenil
  turkmenntug 8 years ago
 • isañ doglan güni,
  Valentin güni.
  Aldanýan gün.
  ...

  Aý TÜRKMEN agañ belli senesem kän how bellejek bolsañyz,iliñkä asly$yp ýörmäñ. !(bagy$lañ weli)¡!¡
  student3 8 years ago
 • bu bir dini bayramcylyk dal olar yaly bolsa taze ýyl bayramynyda bellemel dal bolyada taze yyl go$gularam duzmel dami ? Dini bayramy ba$ga dunyewi bellenyan bayramlar ba$ga yalny$mañ!
  maloyjan 8 years ago
 • ystudenttri ozunden ula gaytargy berme eplarin
  kapriz 8 years ago
 • den valentin bize degishli dal,musulmanlara,
  student3 8 years ago
 • maloyjan nigiñden cen tutsaña ya$kiçä meñzeyäñ özunden uly bn medeniyetlirak gurle$!:-)
  student3 8 years ago
 • kapriz maña $u walentinañ bir dine degi$li yerini görkezsene!
  maloyjan 8 years ago
 • samsyk dine degishli yerini gorenokmy kormi ya
  student3 8 years ago
 • hm bilmandirin maloyhan söymek hristiyanlara degi$li a musulmanlarda söygi yok diysene...
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Onat duzupsin studik. Sagbol paylashanyna ( kabir adamlaram goruplik edip, bashga niklere bukulyp baha bermesa hasam gowy boljak :-)
  durmush1 8 years ago
 • student3 taryhyny okap gorsen onat bolar. Onsan soymi ya dami onsan jogap yazsan onat bolar. Olar yaly soygi hakda helak boluup yazasyn gelse 8 mart yetip gelya ana ol hakda duzsen azajygam bolsa shundan onat hem adalatly bolar. Men soygimin belli guni yok, her gun men ucin soygi guni. 14 guni bellap galan guni soygisiz gun hasaplamak nahili samsyklyk.
  durmush1 8 years ago
 • bayramsoltan acyk zady gorman, yapyk zady nadip duyup bilyan?
  mirasymyz 8 years ago
 • Shony diysene Durmush. Hokman 14-nji fewral diyip durmaly dal-a. Soy yaradylany, yaradandan otri diyilyar. Watanyna, ene-atana, dostlaryna, chagalaryna, inine, agana, butun barlyga bolan soygini bir gune sygdyryp bolmaza. Aydyshyn yaly her gun soygi bilen dogulmaly.
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Durmush1 men size hich zat yazmandym. Gelin uyshup walentinany bellalin, bu bizin bayramymyz diymandim. Sana dine 14 soygi guni diyyanem yok, her kimin oz pikiri. Men walentinan taryhy bn ishimem yok, nama gerek biderek zatlara wagt yitirmek?! Men dine goshga baha berdim.
  Achyk- yapyk diyyanlerinede dushunmedim.
  vipboy 8 years ago
 • 23-de yakynlashyp gelya olam gaty dash dal :D
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Onam bellemage hakymyz yokdur vip. "biz turkmena" :-D
  durmush1 8 years ago
 • bayramsoltan menem sen hakda zat diymedim, ya men hakda zat diyyan diymedim. Goshky hakda yazan teswirin hakda soradym. Goshkam 14 bagyshlanyp yazylan. Name ucin hristiyanlar sen milli, dini bayramlanny bellanok. A bizinkiler name ucin olan bayramlaryny bellap, o hakda goshgy duzushup. Belleyan zadynyz hakda hic gyzyklanma doremeyami. Nirden gelip cykdy, name sebapden gelip cykdy ditip?

  maloyjan 8 years ago
 • bayramsoltan sokulmasyz yere kan sokulmajak bol zayalanayma bir gun
  student3 8 years ago
 • men valentina kim ony tanamok tanajagam bolamok,yöne $ol bayramyn söygi bn baglylykda ya$lan arasynda me$hur bolanyny bilyan hemem bu bayramy musulman dowletleri bolan saud arabia,arap emiratlyklary irak dowleti belleyaler hemem gadagancylyk yok ,eyranda ba gadagancylyk eyranda 8 mart taze yyl hem bellenilmeya ,8 marty oylap tapan ayal musulman bolmandyr ba$ga dinden bolan gayrat edin erkek bolunda musulman bolsanyz taze yyl 8 martam bellemañ! Musulmanlan bayramy dal olar.meñ ya$ayan yurdum dini dal dunyewi dowlet we $ol bir sanda men öz dinime bek,men asla bu gun barada owal gyzyklanmayadymam go$gy yazmagam yöne guymenjam islan temamda go$gy yazmaga hak hukugum barmyka diyyan ya gadaganmy? Men un yaradana bolan soygi her gun elmydam imanym bn jogap beryan allan önunde,a bendesiniñ önunde subut etmage borcly dal men soyguni bir gune sygdyramok elmydam soygi bn ya$ayan söyup ya$ayan ,sen beyle akylly bolsan menem samsyk bolsam nam un ena bolan soyguni bir gunde belleyañ? Yagny 8 martda bellenya.oylan gowja bir zada bolan soyguni belli bir gun bellemek samsyklyk bolsa diymek sen eneñi 1 gun söyyan bolyanda ,valentin dowlet bayramy dal halkara bayram islan isledigice bellar ,gadagancylyk yok,din barada hem birneme du$unjam ba go$gy yakmadyk bolsa yapayyn temany!.!
  metehangokdepe 8 years ago
 • men durmush1 yñ aydanlaryna goshulyan sebabi men nähili baýramçylygam bolsa hökman taryhy bilen gyzyklanmaly ol nirden gelip çykypdyr näme sebäp bilen
  student3 8 years ago
 • metehangokdepe taze yylyn taryhyny aydyp bersene bilip belleyan bolsañ!
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Wayy kerim senden gorkmalymy indi?! :-D
  metehangokdepe 8 years ago
 • taze ýyl bayramy my sssriñ duziminde yasadyk öñ oruslaram taze ýyly gowy belleya sondan galan mysal ûçin taze ýyly her dowlet herhili belleya mysal turkiya taze ýyly belleya yone ulyda dal diñe ýyl ba$y diyop belleya turkler Gurban bayramyny uly edip belleya
  maloyjan 8 years ago
 • wayy kerim senden gorkmalymy indi?!
  bayramsoltan | 2012-02-17 06:05:49
  esreyanmi
  student3 8 years ago
 • diymek taze yylyn taryhyn bilman orsdan galan bayram bolany un belleyan ekeninizdä, bu bayramy bellemeli diyip buyruk beryan yokdura her kim isledigice belleyandir taze yylam isan pygammerin doglan guni bn baglan$ykly dine berk adamlar nowruzda bellañ taze ýyly !
  durmush1 8 years ago
 • bir sanda men öz dinime bek,
  Elhamdulillah berk adamlan bardygna. beriklinni dowam et. Yokardaky sanyn yurtlan icinde iki topar adam yashaya. gowy hem erbet. Biz name ucin shon gowysyna oykunman, erbedine oykunmeli. Goy erbet topardakylar, gowa okunjek bolsunlar. onsanam Alla Taagalla bu dunyani yaradanda dunyewi, dunywsiz diyip yaratmady. Her yer Allahyn mulki. hasabat gununde men dunyewi dowletde yashadym diyip jogap berip bolyan bolsady. yene bir zat men sen shol aytyan bayramlan ikisinem bellamok. yene-de bir zat 14 ferwalda soygun dorandigni ata-babalrmyz bilmedimika. name ucin halypa shahyrlarmyz ol gun hakda gazal yazmadylarka? Pygambermiz saw name ucin ol gun hakda hic zat aytmadyka? onsanam dinine berk bolsan, shrik etmek name diyip kitap okap gor sonam goshgyny? onsan erkek sozi agzymyza alsak onat bolar.
  metehangokdepe 8 years ago
 • walantinañ taryhy gowwdal oñ italiyada çaga bolmandyr onnoñ her ýylyñ 15 fewralynda adamlar erbetlik edipdir onnoñ shol erbetligem walantina diyip bir adam yatyrjak bolupdur shonna walantina diyen adam 1
  4 fewralda aradan çykya sondan barem her ýylyñ 14 fewralynda belleniliya yone bu bayram musurmanlara degisli dal
  metehangokdepe 8 years ago
 • täze ýyla taryhyny aytsam bolsa ýylyñ ba$y diyip belleniýä bir söz bilen aydylanda
  student3 8 years ago
 • hm söymek dine $irk yetirmekmi hay sagja bola ! Isley$ince kabul et go$gyny yurekdakini dile getiripsinow men islesem söyjek bayram etjek ya$ajak ,bu bayramlaryn doremegne we bellenmegne men sebapkar dal taze yylam bellejek soyu$yanlen gununem bellejek enelen gununem bellejek menä öz yolum bn gitjek senem öz yolun bn git .hacandan bari dini gorap hayyr sahawat i$i bn me$gullanyan boldun ,dinde berjay etmeli zatlar kop $o zatlan hemmesinem señ meñ doly yerine yetirmeyanimiz ayan söymek ozunce bayram etmek dinde gadagan damika diyyan ,doglan gunem belleyaler ,ogul oyerenlerinde bag$ylap aydym saz edyaler $u zatlaram bolanok dinde $u toylary edemok gatna$amok diyjek bolyamyn?
  student3 8 years ago
 • täze ýyla taryhyny aytsam bolsa ýylyñ ba$y diyip belleniýä bir söz bilen aydylanda metehangokdepe | 2

  taze yyl musulmanlan kalendarynda yylyn ba$y dal taryham isañ doglan guni bn bagly!
  durmush1 8 years ago
 • hm söymek dine $irk yetirmekmi hay sagja bola ! Isley$ince kabul et go$gyny yurekdakini dile getiripsinow men islesem söyjek bayram etjek ya$ajak ,bu bayramlaryn doremegne we bellenmegne men sebapkar dal taze yylam bellejek soyu$yanlen gununem bellejek enelen gununem bellejek menä öz yolum bn gitjek senem öz yolun bn git .hacandan bari dini gorap hayyr sahawat i$i bn me$gullanyan boldun ,dinde berjay etmeli zatlar kop $o zatlan hemmesinem señ meñ doly yerine yetirmeyanimiz ayan söymek ozunce bayram etmek dinde gadagan damika diyyan ,doglan gunem belleyaler ,ogul oyerenlerinde bag$ylap aydym saz edyaler $u zatlaram bolanok dinde $u toylary edemok gatna$amok diyjek bolyamyn?
  aytmak bashka zat goramak bashka zat!! biz dine aytdyk isleg ozunki barde sana hokum etyan. hokum cykarmak dine Allahyn elinde!!!
  metehangokdepe 8 years ago
 • name bellesen belle yone name sebapden belleniliyanini bilip belle dijek bolyan
  metehangokdepe 8 years ago
 • name bellesen belle yone name sebapden belleniliyanini bilip belle dijek bolyan
  student3 8 years ago
 • aytmak bashka zat goramak bashka zat!! biz dine aytdyk isleg ozunki barde sana hokum etyan. hokum cykarmak dine allahyn elinde!!! durmush1 | 2

  aytmak bn maksadyn name? dini goramakdyra menem senden kem daldirin ALLATAGALA ynamym we muny alla bilyä!
  durmush1 8 years ago
 • ozunce
  shu soz yaman biderek sozda. yslamdan onki dinlerem shu soz sebapli darganda
  student3 8 years ago
 • name bellesen belle yone name sebapden belleniliyanini bilip belle dijek bolyan metehangokdepe

  men $o bayramyn sebabi bn kan gyzyklanmayan sebabi meni gyzyklandyrmaya! ine senem taze yylyn taryhyny $u wagta cen bilman ýyl ba$y d.p bellap gelyan ekeniña menem $eylerak!
  durmush1 8 years ago
 • aytmak bn maksadyn name? dini goramakdyra menem senden kem daldirin ALLATAGALA ynamym we muny alla bilyä!
  goramak gowy zat, gorayan wirusyndan, ozun wirus cykaryp dursan olam gowy zat dal
  durmush1 8 years ago
 • aytmak bashka zat goramak bashka zat!!
  maksadymmy indiki okajak adamlaryn shu gunin yalandygny aytmak umydy. omurim otyanca bija adam kan dal bije adam shu yazgymdan peydalanmak umydy ucin
  durmush1 8 years ago
 • men $o bayramyn sebabi bn kan gyzyklanmayan sebabi meni gyzyklandyrmaya! ine senem taze yylyn taryhyny $u wagta cen bilman ýyl ba$y d.p bellap gelyan ekeniña menem $eylerak!
  durmush1 8 years ago
 • men $o bayramyn sebabi bn kan gyzyklanmayan sebabi meni gyzyklandyrmaya! ine senem taze yylyn taryhyny $u wagta cen bilman ýyl ba$y d.p bellap gelyan ekeniña menem $eylerak!
  bizem seni kiceldip yada kemsitjek boladyk haklysyn. yonekeyje aytdyk beyle janygar yaly zat etmedik
  student3 8 years ago
 • durmush1 turkmende özuce döran bayram kop $ygyryet guni gara$syzlyk,gawun bayram ,at bayramy hasyl bayramy ,tam toy di$ toy ogul gyz toy bularam özuce cykan bayramlar tutu$ yurdy milleti sakla dostjan!
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Bu yyla belledik studik bn walentinany. Indiki yyl (yadymyza dushse) pikirlenip gorerisda. :-)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri