Salam hormatly agzalar sag aman okap,i$läp ýørsunizmi?ýetip gelyan täze ýylynyz gutly bolsun. $ugün bizin mekdebimizde"harplyk"baýramy gecirildi,menem ýörite görmage bardym,her çaga bir harp berlipdir $ol harplara degi$li go$gylar aytyalar,çagalaryn çyky$laryn görûp öz "harplyk "baýramym ýadyma du$ùp gitdi,mana "d"bilen"ü"harpy dü$üpdi $ol gün men go$gymy aydyp bilman,ejemi gørúp aglapdym:)size haýsy harp du$úpdi,eger $ol go$gyny bilyan bolsanyz we ýatdan cykmajak waka hakda aýdy$yp bir pursadam bolsa çagalygy ýatlalyñ:) Eger bolgusyz sorag beren bolsamam meni bagy$lañ:(

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir