yuzumi kesip baryan sowuga garaman men sen yanyna baryan. Seni bir gorsem bes men kan zadam islamoga. Yuzume yigrenc bilen seretmesen bolya men ahli zada kayyl. Gowysy men size bar zady onunden gurrun bereyin. Dasary yurtda okuwymy gutaryp gelenime iki ay bolman ejem meni oyermegin kul kulune dusdi. Men nace yokary bilimli gyz aljak diysemde ejem obadan bir gyzy aljak diyip halys goymady menem kabamin gownune degman edenin bor ejejan diydim. Yone icimden ojagaz kalhoz gyzyn gozune gorkezerin dagyny islemez yaly ederin diydim. Ejem ol gyzyn adyny dilinden dusurmeyadi ol hazir pagta meydanynda ahli gyzdan onde seyle isenir seyle owadan garaz owgusini yetiryadi. Men okan dowrumde bir gezek hem oba gelmandim. 6 yyl hem dasary yurdyn tasiri bn men epesli uytgapdiri n. Meni obada tanamakda kynlyk cekyadiler. Ayperini bolsa men caga wagty gorenim ol men yadymada duseno k. Ahyry bir gun ejem olara gudacylyga gidip yyly soz alyp geldi. Men muna hasda gaharlandym. Gyzy medenyetsizlikde ayypladym. Asla tanamayan oglanyna durmusa cykmagy yuregine duwen gyzyn kellesi yerinde daldir ol mana gelismez men on bn gepim alysmaz diyip pikir etdim. Garaz netimi yamana duwup pagta meydanyna bardym. Ayperini cagyrmaklaryny gyzlardan soradym. Yuzi ak yalyk bn soralan dine gozi gorunyan hortaprak gyz men yanyma geldi. Men ozimi tanysdyrdym sonam ahli yirenjimi ulumsylygymy on yuzune purkdim. Sen ozune kimdir oytyan ozune mynasybyny gozle men gara yanyk bolup pagtacy gyzy alaryn oytdinmi. Ejene ayt goy ol seni oz denine bersin diydimde yzyma owrulip gidiberdim. Gun agsam bolmanka ayperin ejesi gudacylygy bozandygyny aydypdyr. Ejemjan muna gaty bozuldy. Men bolsa gusum asmana ucdy . Ejejan gynanma men sana bilimli medenyetli gelin getirerin diydim. Obada bolyan toylara kan howesim yokdy.ozimi oba oglanlaryndan toylaryndan ustun gordum. Seylede bolsa ejem ozelenip duranson gonsymyz anna agalara toya gitdim. Ana men durmusymyn in tasin guni sol gundi. Topar bolup baryan gyzlaryn icinde bir peri meni ozune yupsiz baglady. Onun gozleri gaslary tutus durky ..... Men aydara sozum yokdy. Men gyza garamakdan ozumi alyp bilmeyadim. Gyz bolsa men tarapa seretmedem. Men eydip beydip gyz gyz yeke galanda yanyna bardym. Sanylayan bedenim titremesini goymayady. Men sana asyk boldum ey peri menden yuzun sowma diydim. Gyz yzyna owruldide beee bilimli yigit pagtacy gyzy kemsidenin yeterlik bolman yene ustunden gulayin diyip geldinmi diyende men ol perin ayperidini andym. Dilim tutuldy ahmyrdan yuregim sol dem durar oytdim. Gyz gitdi men bolsa pusman hem ahmyrda galdym. Nace yola yalbarsam hem gyz mana gozunem aylamady. Indi men ony dasda icde gormane kayyl bolup sowuga danlyp kocede duryn. On bolsa oykesi yazylmayar. Indi men name etsemkam awtor- bibisara

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir