Towshan her gün irden derýañ gyrasyndaky oýünden çykyp derýañ o çetindäki möjege gygyrýar. -Möjeeeeeeek! -Näme? -Sen däli!!! Möjek halys bizar bolupdyr, edil shol wagt derýada altyn balyjagy gorýarde ýalbaryp bashlayar: -Altyn balyjak, meni bäsh minutjyk balyga öwürsene, añryk ýüzüp geçeyinle, sho towshanyñ ýüzüni pytradaýynla! Altyn balyk: -Yokhow Möjek dost, balyga öwürsem birden seni lakga iýäýmesin. -Onda meni gusha öwür, uçup geçeyin. -Yok möjek, olam bolmaz, birden seni bürgüt iýaýmesin... Beýleki tarapda towshan hekgerýär: -Yüzüp geçjekmi..? Uçup geçjekmi...? Sen bärik ýüzüp geçseñ, yzyña uçup geçersiñ. Wuhahaha...

Köneler, Multik tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir