Gmail.com

hormatly agzalar men teswirler.com-a agza boljak bolýan welin e-mailiň gmail.com bolmaly diýýär.onda nädip, nireden agza bolmalydygyny düşündirip bilmersiňizmi?!

Dowamy »

1101 18
Köneler, 8 years ago


Maglumat ber.
eli türkmen baýdakly oglan ceriumoxidede diýen agza bolmaly,eger sen henizem talyplar.com-a girýan bolsaň ýanyňdakyň barada maglumat bersene.onuň familiýasy akyşow bolmaly.

Dowamy »

701 2
Köneler, 9 years ago


Türkmenistan-Siriýa

ertir,ýagny 23-nji iýunda aşgabat wagty bilen 18:00 olimpiýa stadionda türkmenistanyň futbol boýunça olimpiýa ýygyndysy siriýanyň olimpiýa ýygyndysyny kabul edýär.kim aşgabatda bolsa,oglanlarymyzy goldamaga barmagyňyzy çagyrýaryn.şolar bilen 19-njy iýunda iordaniýada geçen duşuşyk 2:2 hasabynda deňe-deň tamamlandy.ertirki oýundan soň hökman biri ýa...

Dowamy »

1008 15
Köneler, 9 years ago


Meşhur aýdym

annasoltan kekilowanyň"gözledim seni"seni diýen goşgusyndan dörän aýdymy örän meşhur bolupdyr,ol gurbannazar ezizowa:"saňa näçe gowy şahyr diýseler-de,şunuň ýaly aýdym ýazyp bilmersiň"diýer eken.gynansagam annasoltanyň durmuşam gowy bolmandyr,döwlet bilen arasam gowy bolmandyr.onuň "gözledim seni" aýdymy:

bahar güller aça...

Dowamy »

839 4
Köneler, 9 years ago


Anekdotlar

iki sany türkmen amerikada,garaýagyzlaryň köçesinden geçip barýar ekenler.bir görseler çagalar bagy ýanyp dur diýýär.çagalara kömek etmegi maslahat edýärler:-men ýokardan çagalary oklaryn welin,sen gap diýip birinji oda girip çagalary ýokarda oklaýar welin,ikinji gapanok diýýär.ýene-de oklaýar gapanok.oklaýan soraýar:-näme üçin gapaňok?gapmaly joga...

Dowamy »

5686 19
Köneler, 9 years ago


Bilýäniňiz barmy?

näme üçin hristianlaryň 7-nji güni(воскресенье),musulmanlaryň 1-nji güni(ýekşenbe) bilen gabat gelýärkä?onsaňam biziň ulanýan hepde gün hasabymyzy araplar,parslaram ulanýarmykalar?bilýäniňiz barmy?

Dowamy »

770 9
Köneler, 9 years ago


Türkmen futboly

bilemok araňyzda gyzyklanýanyňyz barmy ýa-da ýokmy,türkmenistanyňam öz futbol çempionaty geçýär.özem şu ýyl has gowy düzüpdirler,ýagny öňkilere garanyňda iki esse köp oýun oýnalar(her komanda 36 oýun oýnar).şu güne çenli 17 oýn oýnaldy,komandalar aşakdaky orunlary eýeleýärler:

1.aşgabat(1 oýny kem)-40
2.httu(1 oý...

Dowamy »

643 3
Köneler, 9 years ago


Köne täzelik

talyplar.com-a dünýäde görülip-eşidilmedik wirus düşdi.ol wirus kompýuteri zaýalaman,ýürekleri zaýalaýar.

Dowamy »

768 11
Köneler, 9 years ago


çaýhana

"www.chayhana.at.ua"-da girip görüň.gowy zat doňup galmasyn adamlar.

Dowamy »

708 10
Köneler, 9 years ago


Ýurdy saýlap bolmaýar.

Ýurdymyz barada her kim birhili pikirdedir.köpüsem otrisateldir(biri yssy diýýär,biri gurak diýer,ýene biri çöl diýer...)indiki aýtjaklarym barada-da oýlanyp görüň.bilemok klimatyň guraklygyndanmy beýleki ýurtlarda aram-aram ýaýraýan agyr keseller(guş,doňuz grippleri...)gelenok,kesel dörediji mör-möjekler,çybynlar ýok,dünýä okeanlary bilen baglanşy...

Dowamy »

853 9
Köneler, 9 years ago