Gich geln soygim

Men gyz döwürlem,durmuşa çykarynam,söýerinem,
söýülerinem diýip,pikir edyärdim.şeydip,günleriň birinde durmuşa çykdym,ýöne baran adamym,lellim bolup çykdy.şeydip ýany bir kyrk gun gelin dowrum gunortanlar dasharda keshdame guymenip otyrkam,gonshumyzyn ogly M.(bu yerde awtor oglanyn adyny gorkezmezlige chalyshypdyr) gozum chaknyshdy.Ilki b...

Dowamy »

899 8
Köneler, 8 years ago


Degishmeler

Bir gun mollan gahary gelip,Ata Kopege:
-Hay sheytana sapak beren-diyenmish,Ata Kopegem hich zat bolmadyk yaly:
-Sizem sapagyny beren bolaymasanyz mollam-diyip, pert-pert jogap beripdir.

*****
Bir gun Ata Kopek tomsun jokrama yssysynda dilini sallap diyen zordan koprun ustunden yorap gelyarmish...

Dowamy »

2184 17
Köneler, 8 years ago


Hakykat

Как часто в жизни ошибаясь,теряем тех,кем дорожим,
Чужим понравиться стараясь,порой от ближнего бежим,
Возносим тех,кто нас не стоит,а самих верных предаем,
К тому бывает,кто нас бросилбмы вновь за помощью идем
Кто с нами честен,презираем,врагу сами все прощаем,
От друга извинений ждем,чужою болью не страдае...

Dowamy »

854 0
Köneler, 8 years ago


Rowayatlar

Gyş rowayaty
Bir bar eken bir yok eken,iki sany gonşy bar eken. Gyş gelip,gar yagypdyar.Birinji goňşy ir b/n pilini alyp,jaýyn onundaki gary arassalamga çykypdyr.Ol yodajygy arassalap durşuna goňşusynyň gapysyna seredipdir.Gorse eyyäm arssaja bolup durmuş.
Ertesi irden ýene gar ýagypdyr.Birinji goňşy öňkisinden ýarym sa...

Dowamy »

1150 1
Köneler, 8 years ago


Hayysh!

Bagyşlaň saýtyň agzalary,gyzlar bilen "şasenem-Garyp" dessany boýunça düşürilen kinosyny göresimiz gelýär,yone tapyp bilemizok.Eger nireden tapyp bolýanyny bilýäniňiz bar bolsa habar edäýiň!!!

Dowamy »

688 0
Köneler, 9 years ago


Yatlaryn seni

Saherler oyanyp yatlayan seni,
Ayna bakanymda yatlayan seni,
Okuwa baryaryn,gaygym bolsa kan
Shonda-da yene-de yatlayan seni.

Sapak gidip dur,gyzan bir bazar
Pikirler bulashyar,parta-da sheyle.
Nirane baksanam dawa-da-jenjel
Shonda-da, yene-de yatlayan seni.

Arakesme bashlayar,...

Dowamy »

1031 10
Köneler, 9 years ago


"A"

35-nji ýyl.Sentýabryň 1-i,
Güýzüň ilki güni.Iň ajap pasyl.
ýadymdan çykanok henize çenli,
Soňky deme çenli çykmazam asyl.

Mekdebiň deregne-kiçijik kepbe,
Partanyň deregne-ýasama stol.
Her stol başynda dört sany çaga,
(Käbirinde bäş hem bolmagy ahmal).

Her çagaň elinde...

Dowamy »

1147 12
Köneler, 9 years ago


Pahim damjalary

********
Akylsyrap akmak boldum
Nadanlaryň dilinde.
Akamaksyrap akyl boldum
Dananlaryň dilinde.
********
Edep-ekramdan wepa istäp,ýanlyk ýaýdym men,
ýaýyp alan wepama päklik suwun çaýdym men,
şum-pelek aňymda kän apy-tupan turuzdy...
ýok!Dostumyň ýaryny G...

Dowamy »

969 11
Köneler, 9 years ago


Gozel Chandanyn jogaby

Gadymy zamanlarda Hindistanyň Bombeý şäherinde bir ýaş alym ýaşanmyş.Ol obalaryndaky çanda atly bir gözele aşyk bolupdyr.Bir gün ýaňky alym ýigit bir ýerik barýarka eli küýzeli çanda gabat gelipdir.Ol gyza garap:
-Eý, çanda men saňa aşyk.Maňa gujagyňy açda, meni bagryňa bas diýen.Muňa gahary gelen çanda,küýzesini ýerde goýup şeýle diýid...

Dowamy »

945 18
Köneler, 9 years ago


Biz ashyk bolduk

-şeýlelikde,diýip, Paýhas söze başlady,-
-Biz aşyk bolduk.Bu diýseň ajaýyp,ýöne biz kime minnetdarlyk bildirmeli?
-Bize elbetde,-diýip, Gözler ýerli-ýerden gygyryşypdyrlar,-biz ony birinji gördük!
-Hhh.Eger siz kör bolan bolsadyňyz siz ony söýmediňiz.ýok,ol biziň kömegimiz bilen onuň mylaýym sesini eşitdi!-diýip,gulaklar...

Dowamy »

745 2
Köneler, 9 years ago


Gozellik

Bir obada bir owadan ýigit ýaşapdyr.Onuň görküne tokaýdaky haýwanlaram,güllerem hat-da özem öz görküne aşykmyş.Ol her gün irden öz keşbini görmek üçin tokaýyň içi bilen çeşmä baryp,onuň başynda irdenden tä iňrik garalýança oturyp,öz keşbine sereder eken. Günlerde bir gün bu ýigidem ýagty jahan bilen hoşlaşanmyş.Tutuş tokaý ýas tutupdyr, hat-da ç...

Dowamy »

1004 9
Köneler, 9 years ago


Sha we akyldar

Gadym zamanlarda Eýran şasynyň bir Ahmet atly akyldary bolup,şa ony diýseň ýagşy görýän eken.Halk arasynda oňa bilgiçlikden başy çykýan,öňdengörüji adam diýip,uly hormat goýýar ekenler.şa hem onuň şeýledigini subut etjek bolup,onuň garşysyna her-hili pirimler gurar eken.Emma Ahmet hiç özüniň öňdengörüji däldigini,ähli zady Allandan başga hiç kimi...

Dowamy »

1033 8
Köneler, 9 years ago


Nakyl

"Atyň aýagyny nallasaň,gurbaga aýagyny galdyrar"diýen nakylyň manysyny düşündiräýiň?!

Dowamy »

814 6
Köneler, 9 years ago


Bu - da gecher

Gadymy eýýamlarda bir patyşa ýanyna ähli akyldarlaryny we emeldarlaryny ýygnap:
-Hemmäňiz gidiňde maňa şeýle bir söz tapyň, gaýgylanan günüm şatlandyrjak,şatlanan günümem gaýgylandyryp bilsin,özem aňsat söz bolsun! Hemmeler gidýäler we maslahat edýäler.Ahyry bir netijä gelýäler.Olar ony kagyza geçirip,...

Dowamy »

790 4
Köneler, 9 years ago


Musurde sha bolandan oz ilinde geda bol!

Gadym zamanlarda bol suwly ummanyň kenarynda,ajaýyp ada bolanmyş.şol adada hem bir gözel gyz özüniň ýalňyz käbesi bilen ýaşan eken.Onuň at-owazasy dünýä ýaýrap,tiz wagtdan sawçylar gelip başlapdyr.Emma gyz hiç kime razylygyny bermändir.şeýdip,aýlar- günlerem geçip duranmyş.Günlerde bir gün gyz gije ýatyrka şeýle düýş görenmiş:
Hamana düýşü...

Dowamy »

1094 12
Köneler, 9 years ago


Halypanyn hormaty

Maňa şu hekaýat diýseň ýarady we ony size hem ýetirmegi makul bildim.
Günlerde bir gün Ibn Sinadan sorapdyrlar:
-Sen kimi has söýýärsin eneň-ataňymy ýa-da halypaňy?şonda alym şeýle diýenmiş:
-Enem-atam meni bu ýagty dünýä getirdi,halypam bolsa maňa şu ýagty dünýäde ýaşamagy öwretdi.şonuň üçin halypamy has ýagşy görýärin.

Dowamy »

1021 11
Köneler, 9 years ago


Gozle meni!

Gözle meni!
Bir gün ähli zatdan ýadasaň,gam-gussaňy paýlaşmak isleseň,çagyr meni.Nirede bolsam-da,gelerin.
Bir gün çynyň bilen aglamak isleseň,gözle meni...Belki,seni güldürip bilmerin,yöne seniň bilen deň aglaşjakdygyma söz berýärin...
Bir gün başyňy alyp,alyslara gitmek isleseň,meni gözlemäge ýaýdanma...Belki,sen...

Dowamy »

1217 16
Köneler, 9 years ago