Arzan iPhone SE 4 smartfony iPhone 14 flagmanyna meňzedilip öndüriler

Apple iPhone 14 flagmanyna meňzeş korpusa eýe boljak iPhone SE 4 arzan smartfonyny çykarmaga taýynlanýar.
Bellenilmegine görä, Apple täze arzan smartfonynda «Home» düwmesini ulanmaz. Muňa derek, täze «iPhone» «iPhone 14-iňki» ýaly çarçuwasyz korpus bilen üpjün ediler, olaryň daşky keşbindäki ýeke-täk aratapawut arzan nusgada diňe bir esasy k...

Dowamy »

135 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Xiaomi-niň bazar bahasy Hytaýda Apple-iň satuwynyň peselmegi sebäpli $20 mlrd ýokarlandy

Bloomberg agentliginiň hasabyna görä, iýun aýyndan bäri Hytaýyň Xiaomi elektronika öndürijisiniň bazar bahasy 20 mlrd dollar ýokarlandy. Agentlik kompaniýanyň bahasynyň ösüşini Apple kompaniýasynyň Hytaýdaky satuwynyň peselmegi we onuň bäsdeşleriniň, şol sanda Xiaomi-niň satuwynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar diýip, kommersant.ru belleýär.

Dowamy »

124 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Dünýäde bitkoin-millionerleriniň sany ýylyň başyndan bäri üç esse artdy

Kriptowalýuta, bitkoin ýylyň başyndan bäri tas 120 göterim ösüş görkezdi we ýene-de maýadarlaryň ünsüni özüne çekmegi başardy. Analitiki maglumatlara görä, 2023-nji ýylda serişdeleri bitkoin gapjyklarynda saklanýan dollar millionerleriniň sany üç esseden gowrak artdy we 88,6 müňden gowrak adama ýetdi. Mundan başga-da, häzirki wagtda 37,05 müň dolla...

Dowamy »

122 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Täze Toyota Camry 2025 hödürlendi

Ýylda 300 000-e golaý Camry satýan Toyota meşhur sedanyň dokuzynjy neslini hödürledi. Toyota Camry 2025 diňe gibrid hökmünde elýeterli bolup, alyjylar öň ýa-da doly herekete getirijili konfigurasiýany hem-de LE, SE, XLE we XSE komplektasiýa derejelerini saýlap bilerler.
Onuň gibrid transmissiýasy elektrik hereketlendirijileri bilen 2,5 litrl...

Dowamy »

103 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Volvo taryhyndaky ilkinji miniwenini tanyşdyrdy

«Volvo» kompaniýasy Hytaýda ilkinji miniwenini tanyşdyrdy, awtoulag elektrik hereketlendiriji bilen üpjün edilendir.
«Volvo EM90» «Geely SEA» platformasynda guruldy. Onda «Zeekr 009» miniweni hem döredilendir. Täze önümiň uzynlygy 5206 mm, teker binýady bolsa 3205 mm. Elektrikli miniwen 272 at güýji bolan elektrik hereketlendirijisi bilen en...

Dowamy »

102 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

ABŞ-da täze Kia Sorento 2024 tanyşdyryldy

ABŞ-da täze, gibridli Kia Sorento 2024 görkezildi. Ondan öň awtoulag Günorta Koreýada hödürlenipdi.
Bu ulag hatarynyň merkezinde bahasy 36 690 dollardan başlanýan Sorento Gibrid EX FWD bolmagyny dowam edýär. Bu model, beýlekiler ýaly, 44kW elektrik hereketlendirijisi we alty tizlikli awtomatiki geçiriş bilen jübütlenen 1,6 litrlik turbo gör...

Dowamy »

123 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Google Chrome her saýtyň sarp edýän ýadynyň möçberini görkezmegi öwrendi

Meşhur “Google Chrome” brauzeri ulanyjylara her saýtyň sarp edýän ýadynyň möçberi (RAM) barada duýduryş berýän täze funksiýa girizdi.
Täze funksiýa brauzerdäki her açyk penjirede operatiw ýadyň sarp edilişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ulanyjylara kompýuteriň işiniň haýallamagynyň we ulgamyň işinde näsazlyklaryň döremegin...

Dowamy »

118 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Porsche Panamera ulagynyň täze nesliniň interýerini görkezdi

Täze nesil “Porsche Panamera” awtoulagynyň satuwa çykarylmagynyň öňüsyrasynda nemes awtoulag öndürijisi täze modeliň interýeriniň suratlaryny paýlaşdy.
Täze “Panamera-nyň” öň paneli “Taycan” elektrik ulagynda ulanylan nusgany ýada salýar. Ulagyň funksiýalarynyň köpüsi displeýler ýa-da sensorly düwmeler arkaly dolandyrylýar. Gurallar paneli h...

Dowamy »

116 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Microsoft Photos programmasynda fotosuratlaryň fonuny aýyrmak we çalyşmak funksiýasy peýda boldy

Microsoft kompaniýasy Windows Insider barlag synagyna gatnaşyjylar üçin Photos programmasyna möhüm täzelenme berdi. 2023.11110.8002.0 belgili apdeýt birnäçe täze aýratynlyklary we üýtgeşmeleri getirýär.
Iň möhüm täzelik — şekiliň fonuny aýyrmak we çalyşmak ukybydyr. Ondan öň şuňa meňzeş funksiýa Microsoft Paint programmasynda peýda bolupdy.<...

Dowamy »

116 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Xiaomi taryhy rekord goýdy. Xiaomi 14 bolsa Double 11-iň satuwynda iň ýörgünlisi boldy

Xiaomi Double 11-iň (11-nji noýabr) satuwynyň netijelerini yglan etdi: ähli platformalarda satuw 3 milliard dollardan geçdi we täze rekord goýdy, Xiaomi 14 bolsa dört esasy platformada öňdebaryjy boldy.
12-nji noýabrda irden Leý Szýun Weibo-da: "Düýn diýseň şowly gün boldy, Xiaomi 14 täze rekord goýdy!" diýip ýazdy.
Double 11-iň aksiý...

Dowamy »

123 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Nissan Note hatarynda 7 orunlyk ähli tekeri ýöredijili miniwen peýda bolar

Nissan Note-iň häzirki üçünji nesli diňe bir hetçbek (Ýaponiýada Note Aura) däl, eýsem, krossower hökmünde hem görkezilýär (Note Autech Crossover). 2024-nji ýylda maşgala hataryna 7 orunlyk miniwen hem goşular.
Täze model Ýaponiýada çykar we Note Aura-dan ep-esli uzyn bolar: teker bazasy 15 sm, uzynlygy 20 sm artar.
Elektrik gurluşy,...

Dowamy »

127 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Lucid Air elektrik ulaglary öz energiýasyny beýleki elektrikli ulaglar bilen paýlaşyp biler

Lucid kompaniýasy RangeXchange tehnologiýasynyň ornaşdyrylandygyny habar berdi. Munuň netijesinde Air elektrik sedany batareýasyndaky elektrik energiýasyny ýörite kabel arkaly beýleki elektrikli ulaglar bilen paýlaşyp biler. Täze önümiň mümkinçiliklerini görkezmek üçin startap öz awtoulagynyň Tesla nädip zarýad berýändigini görkezdi.
Degişli...

Dowamy »

114 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Toyota Camry-nyň täze suraty görkezildi

Toyota Camry sedanynyň täze nesliniň resmi görkezilişi 17-nji noýabrda Guançžou awtoulag sergisinde geçer. Häzir bolsa täze Camry-ly banneriň suraty internetde çap edildi. Bu häzirki wagtda elýeterdäki iň gowy surat.
Sedan C görnüşde ýagtylyk berýän täsin şekilli faralara we ýaýbaň öňdäki bampere eýe bolar. Relýefli kapot hem aýdyň görünýär....

Dowamy »

113 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

2024-nji ýylyň Apple planşetleri barada jikme-jik maglumatlar peýda boldy

2024-nji ýylda Apple ähli iPad seriýalaryny täzelär, emma hut Air modeli kompaniýanyň ileri tutýan enjamy bolar. MacRumors neşiri, TF International Securities kompaniýasynyň belli insaýderi we seljerijisi Ming-Çi Kuo salgylanyp, bu barada habar berýär.
Kuonyň maglumatlaryna görä, 2024-nji ýylda Apple -iň esasy planşeti 12,9 dýuým ekranly täz...

Dowamy »

117 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Huawei Android programmalaryny ulanmagyny bes eder

Hytaýyň Huawei IT ägirdi Android programmalaryny goldamajak öz mobil operasiýa ulgamy bolan HarmonyOS Next-iň täze wersiýasyny hödürlemäge taýýarlanýar. Bu barada IT-Home neşiri habar berdi.
Android programmalaryny doly öçürmek üçin Huawei ulanyjylara deňeşdirip boljak alternatiw mazmuny hödürlemeli. Ony döretmek üçin wendor NetEase, Meituan...

Dowamy »

118 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Apple iPhone-larda AppStore-dan başga ýerlerden programmalary ýüklemäge rugsat berer

2024-nji ýylda Apple iPhone-nyň käbir ulanyjylaryna diňe App Store-dan däl, eýsem, üçünji tarap çeşmelerinden hem programmalary gurmaga rugsat berer. Bu barada MacRumors Bloomberg-iň insaýderi we habarçysy Mark Gurmana salgylanyp habar berýär.
Gurmanyň berýän maglumatlaryna görä, täze aýratynlyk diňe Ýewropa Bileleşiginde (ÝB) iPhone-nyň ula...

Dowamy »

114 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Tesla Cybertruck pikaplary satyn alnandan soň, olary bir ýylyň dowamynda satmagy gadagan etdi

Tesla Cybertruck elektrikli pikaplarynyň eýelerine ulagy satyn alandan soň, bir ýyllap satmagy gadagan eder. Bu barada Business Insider habar berýär.
Neşiriň habaryna görä, Tesla-nyň web sahypasynda ulanyjy şertnamasynyň täzelenen görnüşi peýda boldy. Resminama laýyklykda, Tesla Cybertruck-yň alyjylary eýeçiligiň ilkinji ýylynda pikaplary ga...

Dowamy »

114 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Sony oýny islendik pursadyndan başlatmak funksiýasyny patentledi

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy oýunçylara oýunlaryň kyn böleklerini islendik ýerinden gaýtalap bilýän täze tehnologiýany patentledi. Bu barada Insider Gaming habar berdi. Tehnologiýa “Oýun oýnamak bilen mazmun akymy” diýilýär.
Adatça wideo oýunlarda awto ýatda saklaýyş nokatlary bilen bölnen geýmpleý boşluklary bolýar. Olaryň arasyndan geçme...

Dowamy »

97 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Türkmenistanyň ähli ilatly nokatlary ýokary tizlikli internet bilen üpjün edildi

Türkmenistanyň ilatly nokatlary ýokary tizlikli internet bilen 100% üpjün edildi. Bu barada “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew Aşgabatda geçirilen Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlary we teleradioýaýradyş enjamlary boýunça “TurkmenTel – 2023” atly halkara ylmy maslahatynda eden çykyşynda aýtdy diýip,...

Dowamy »

116 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Türkmenistanda internet ulanyjylaryň sany 3 149 178 adama ýetdi

Häzirki günde Türkmenistanda internet ulanyjylaryň umumy sany 3 149 178 adama ýetdi. Şolardan 421 609 müşderi simli internet ulanyjylary, 2 727 569 müşderi bolsa ykjam Internet ulanyjylarydyr diýip, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew “TurkmenTel – 2023” halkara ylmy maslahatynda eden çykyşynda habar berdi. Muny “Türkme...

Dowamy »

122 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago