8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär

8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär
«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habar berşi ýaly, 2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan «Türkmenawtoulaglary» agentligi Aşgabadyň käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşmeleri girizýär:
№1 «Awtokombinat — Aeroport»
Awtobus Awtokombinatdan ugur alyp, A.Nyýazow şaýoly...

Dowamy »

316 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Sekuntda 70 trillion kadr

Surata düşülende kähalatda gözüň ýumulyp galýan pursatlary bolýar. Häzirki tehnologiýa düşülen suraty bada-bat görüp, gaýtadan düşmäge mümkinçilik berýän hem bolsa, öňki döwürde beýle zat ýokdy. Häzirki wagtda ulanylýan smartfonlaryň köpüsi bir sekuntda müňden gowrak kadr surata düşürip bilýär. Has dogrusy bir suraty sekundyň müňden birinden hem gy...

Dowamy »

325 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar

Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar
Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy Şanhaýdaky kärhanasynda Tesla Model 3 elektromobilleriniň önümçilik göwrümini hepdede 4 müň elektromobile çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada amerikan kompaniýasyndaky çeşmelere salgylanmak bilen Sinhua agentligi habar berýär.

Dowamy »

245 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi

Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi
Smartfonlaryň dünýä üpjünçiligi 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde koronawirus pandemiýasy sebäpli 13% pese gaçdy. Bu barada Canalys we Counterpoint kompaniýalarynyň analitiklerine salgylanmak bilen lenta.ru habar berýär.
Bellenilip geçilişi ýaly, Hytaýda s...

Dowamy »

227 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

15 million ulag satdy

15 million ulag satdy

Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy tygşytlylygy bilen tapawutlanýan ulaglardan häzire çenli 15 millionyny satdy. Ilkinji gibrid ulagyny 1997-nji ýylda çykaran ýapon brendiniň esasy bazary Ýewropa bolup durýar. Kompaniýa Ýewropa bazaryna 2,8 million gibrid ulag satypdyr. Elektrik energiýasy bilen işleýän awtoulagla...

Dowamy »

219 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Apple birinji çärýekde planşetleri ýola goýmak boýunça dünýä liderligini gazandy

Apple birinji çärýekde planşetleri ýola goýmak boýunça dünýä liderligini gazandy
Apple amerikan korporasiýasy 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ondan öňki çärýekdäki ýaly, planşetleriň dünýä üpjünçiligi boýunça lider boldy, ýagny ol International Data Corporation (IDC) analitik firmasynda bellenilişi ýaly, 6,9 mln planşedi ýola goýdy. Bu bar...

Dowamy »

206 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi

Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi
Go­laý­da Ger­ma­ni­ýa­nyň «BMW» aw­to­mo­bil kom­pa­ni­ýa­sy tä­ze nyşa­ny­ny ta­nyş­dyr­dy. Tä­ze ny­şa­ny­nyň üýt­ge­şik ta­ra­py — on­da ga­ra reňk açyk reňk bi­len çal­şy­lyp­dyr ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär.

Kom­pa­ni­ýa­nyň hü­när­men­le­ri­niň aýt­mak­...

Dowamy »

419 1
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 months ago

Dünýä täzelikleri: nemes kompaniýasy ýükleri eltip berýän dronuň üstünde işleýär

Dünýä täzelikleri: nemes kompaniýasy ýükleri eltip berýän dronuň üstünde işleýär
«UPS» kom­pa­ni­ýa­sy Ger­ma­ni­ýa­nyň «Wingcop­ter» Awia önüm­çi­lik kom­pani­ýa­sy bi­len bi­le­lik­de, sü­rü­ji­siz uç­ýan ap­pa­rat­la­ryň tä­ze gör­nü­şi­ni iş­läp düzmek iş­le­ri­ne baş­la­dy ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär.

Hy...

Dowamy »

309 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 months ago

Gmail näme ? Gmail haçan döredildi ? Gmail barada gyzykly maglumatlar .

Gmail (Google e-mail) Google -yň mugt web poçta hyzmatydyr.Gmail ilkinji gezek 2004-nji ýylda ýapyk beta görnüşinde durmuşa girizildi we diňe çagyryş boýunça ulanylyp boljak ýagdaýda dowam etdi .2007-nji ýylda bolsa Gmail beta-dan doly aýrylyp hemme internet ulanyjylaryň ulanyp biljek şekilde täzeden döredildi .
Google -yň e-poçta we hasabyň...

Dowamy »

395 1
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 3 months ago

Google näme ? Google haçan döredildi ?Google kim(ler) döretdi.Google barada gyzykly maglumatlar .

Google näme ? Google haçan kimler tarapyndan döredildi ?Google barada gyzykly maglumatlar "Internet.tm"web saýtynda .

Hormatly okyjylar !Internet.tm saýtyna Chrome pragrammasyndan "Gyzykly.weebly.com"ýazyp gözledip girip bilersiňiz .Internet.tm saýtyna türkmen internet älemini ösdürmäne goşant goşmak maksady bilen dürli gyzykly we pe...

Dowamy »

429 0
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 3 months ago

ANDROID ulanyjylary üçin 30 zerur programmalar

Smartfonyň esasy enjamlary diňe öndürijiniň öz sebäplerine we mahabat borçnamalaryna görä saýlan öňünden gurlan programmalary öz içine alýar.Smartfonyňyzy zerur programmalar we gurallar bilen enjamlaşdyryp bilersiňiz, hemmesi mugt bolar. Şeýle programmalary Google Play programma dükanyndan ýa-da işläp düzüjiniň web sahypasyndan APK faýl görnüşinde...

Dowamy »

626 7
Tehnologiýa, bank tarapyndan 3 months ago

İnternet.com ( internet barada gyzykly maglumatlar)

Biziŋ maksadymyz.

Türkmenistan watanmyzyň internet meýdanynyň giňeltmäge öz şahsy goşandymyzy goşmak ,internet dünýäsinde bilýän maglumatlarymyzy okyjylarymyza giňişleýin düşündirmek,internet google ,imo ,saýt açmak , we ş.m-ler barada gyzykly we peýdaly bloglary döretmek .
Hormatly okyjylar ! Eger siz hem internet we ş.m-ler...

Dowamy »

416 0
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 3 months ago

Android telefonlar üçin iñ gowy Programmalar toplumy

Salam Egindeshler!!!
Men bu günki blogymda siz bilen peýdaly programmalar bilen tanyşdyrmakçy.
Onda başladyk:

1.Direct Chat - bu programmanyñ kömegi bilen size bir adam Imo, Instagram, Ok, VK, WhatShapp, Line we beýleki sosial medialardan sms ýazsalar we gelen sms - ini siz okasañyz hem ol sms iberen adamda sms - ni ok...

Dowamy »

543 5
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Týuner sazlamalary barada hokmany bilmeli zatlarymyz

Menýu bilen işle

Menýunyň takmynan görnüşi elementleriň sanawyna çenli azalýar: “Gurnama”, “Antenna”, “Kanal gözlegi”. LNB, DISEqC, “0 / 12V”, “Flash ton”, “Positioner kesgitleýji” ýaly konfigurasiýa opsiýalarynda özbaşdak tapmaly. Aşakdaky nokatlary barlaň:

Dogry hemra bilen signal çalşygy barmy? Sputnik baş sazla...

Dowamy »

461 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 3 months ago

Mesele bar

Salawmaleykum agzalar we okyjylar. Sag amanmysyňyz? 1-njidenä bu saýtyň ýene işläp başlanyny bilmek örän begendirdi. Adam sany azrak ekeni.(bu hakynda soňrak) 2-njiden SD memory card-y(köçe dilinde çip diýilýär) ulanyp ýördüm welin birden format etmeseň ulanyp bolanok diýip dur. Içindäki zatlaram wajyp. Näme etmeli? Recover programmalaryň bardygyny...

Dowamy »

473 10
Tehnologiýa, Hotdog tarapyndan 3 months ago

CARDSHARINg name we ol nahili ulgam(sputnikdaki $ yapyk kanallary achyp gormekde ulanylyan ulgam hakda)

CARDSHARING yagny Kart paýlaşmak näme we ony hemra telewizory üçin nädip ulanyp bilersiňiz?
"Hakyky möhletli CardSharing " CS şeýlelikde, karta gözegçilik söz alyşmak we şuňa meňzeş birnäçe atlary bar, emma köplenç ulanmak usuly yşarat etmek üçin ulanylýar toruň üstünden akylly kartoçka (ýa-da birnäçe kartoçka). Esasan kanuny hemra akylly...

Dowamy »

482 7
Tehnologiýa, bank tarapyndan 3 months ago

Jübi telefonynyñ 3 syry

Jübi telefonyňyzda bilmeýän käbir gizlin aýratynlyklaryňyz bar! Esasanam adatdan daşary ýagdaýlar üçin birnäçe aýratynlyk ...

1 mysal

112 - adatdan daşary ýagdaýlarda jübi telefonyndan jaň edip bolýan belgidir. Bütin dünýäde hereketler. Ulgamyňyzyň çäginden daşda bolsaňyz, adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynd...

Dowamy »

814 6
Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 months ago

Google we synag

Google we synag

Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we synaglara gatnaşmagyň hem zehinimiziň ýitelmegine güýçli täsir edýändigini bilýärmidiňiz? Kaliforniýa uni...

Dowamy »

457 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago

Täze telefon işläp düzdi

Tehnologiýa günsaýyn ösýär. Smartfonlaryň bitirýän işleri köpeldi barýar. Nýu-Ýorkdaky Brukhawen laboratoriýasyndan zähmet çekýän inžener has täsin telefony işläp düzdi. Kiçijik telefon bilen jaň etmek üçin düwmelere basmagyň ýerine, köne telefonlardaky ýaly, sanlary aýlamaly. Bu täsin telefony işläp düzen 34 ýaşly Jastin Haupt 3 ýyllap zähmet çeke...

Dowamy »

486 2
Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 months ago

Ýokary tizlikli we ygtybarly ýady bolan fleş diskini nädip saýlamaly

Forumlarda köplenç köp adam USB fleş diskini nädip saýlamalydygyny we haýsy parametrlere üns bermelidigini soraýar, şonuň üçin satyn alnan USB-disk uzak wagtlap dowam eder we uly multimediýa maglumatlary gysga wagtda alyş-çalyş eder. Bilşiňiz ýaly, bu dünýäde hiç zat kämil däl, ýöne dogry saýlamak üçin üstünde durmaly tehniki nokatlar bar. USB di...

Dowamy »

441 2
Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 months ago