Türkmenistanda gozgalan bolan hokmunde gorkezilyar

Hormatly Talyplar!
Arada Turkmenistan bolan jenayatçylykly herekete gozgalan hokmunde baha berdiler.
Turkiyanin milliyet gazetinin yazan habary:
Bagyshlan terjime etman şeyle göçürdim:

TÜRKMENİSTANDA İSYANTürkmenistan'da firar eden askerlerin de katıldığı ve İslami olduğu sanılan b...

Dowamy »

2174 5
Köneler, Lider tarapyndan 14 years ago

Darwinizm barada

salam gadyrly agzalar, myhmanlar we mähriban gyzlar!

4. Biyologiya sapaklarynda Darwinin "ewolusiyasy" öwredilyandigine begendim.
sebabi ol çüyredilmedi.
Hatda 2-3 aylykda; angliya hristiyanlary Darwinden ötünç sorady.
"sana yalnyş düşünüpdiris" diyip.

Ga1taman | 2008-10-16 07:56:04 orslaryň bir ka...

Dowamy »

4145 58
Köneler, agayunus tarapyndan 14 years ago

Timur Bekmammedow kim?

Hormatly talyplar!
Turkmen topragynda Turkmenbasy dowrunde gadry bilinmedik Turkmenistanly gazak rejissiyor Timur Bekmammedowy tanayanyzmy?
Onyn bir Turkmenistanly gazakdygy size malimmi?
Onyn Russiyada,Hollywood dusuren kinolary hakynda habarynyz barmy?
Elbetde zehinli rejisyor rusyada talyp dowri oz zehinliligi bilen t...

Dowamy »

2502 18
Köneler, Lider tarapyndan 14 years ago

Retornologiya name?

Salam Hormatly talyplar!
Men shu yerde ilkinji gezek siz bilen oz prensiplerim hakynda sorag-jogap etmek isleyan!
Retornologiya name?
Retornologiya:Ynsan jemgyyetinin osmeli derejesine yetip,wagtyn gecmegi bilen yene de oz aslyna donmegi,yza gaytmagydyr.retornologiya:inlis dilindaki return:yza gaydys logiya:ylym sozlerinin birl...

Dowamy »

1907 11
Köneler, Lider tarapyndan 14 years ago

Milli telewideniýäniň bäşinji kanaly gurulýar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baştutanlygynda geçirlen Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde bäşinji telewideniýe kanaly gurmak baradaky teklip ara alnyp maslahatlaşyldy. Berdimuhamedow, pudak ýolbaşçylaryna milli telewideniýäniň 5-nji kanalyny gurmak baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Täze guruljak kanalyň 24 sagadyň dowamynda ýaýlymda...

Dowamy »

1930 6
Köneler, Lider tarapyndan 14 years ago

Turkmen aydymlarynda erotika

Salam hormatly talyplar! Bilyan bolsanyz MVP toparynyn taze YAD (yazmasy agyr dushdi) diyen albomy chykdy. Shol albomyn "Garagolja gyz" diyen aydymynda, yagny "Syke" aytyar-" Ay gyz eshigini chykar, bizi hich gorenok zatemnynka 100-lik" ya-da - " Boynumy yaladyn kichi syke turdy", "Balagymdaky dalije monster" " Ay gyz chök sen dyza, Kellani hereke...

Dowamy »

8284 53
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 14 years ago

Levent pakır

herkese merhabalar. türkiyeden katılmaktayım bilmiyorum yazdıklarımı anlayan arkadaşlar varmı.yani türkçesi iyi olan ben sizinkileri biraz anlıyorum. burada arkadaşlıklar kurup türkmenistan hakkında sizlerin ağzından bilgiler almak istiyorum. bana yardımcı olursanız çok sevinirim. yardım eden arkadaşlarlara şimdiden teşekkür ediyorum. hepiniz allah...

Dowamy »

1930 12
Köneler, lpakir tarapyndan 14 years ago

Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän mowzuk açmadym welin, dogan sahypa Yslam.info-da bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar. Galyberse-de, men "sahabalar" atly mowzugymda şu mowzugy açjagymy aýdypdym. Soňam kellä gelse maglumatlary goýuşdyrybererin. Si...

Dowamy »

1923 12
Köneler, ata tarapyndan 14 years ago

Yolöten-osman gaz yatagy: türkmenistan anyk başinji

türkmenistanda naçe gazyn bardygy anyk bilnenokdy. döwletin beryan raportlaryna bolsa daşary yurtlar kan ynanyp baranokdy. sebabi sowet döwründe we hazirki wagtda türkmenistanda "kagyz üstünde" galp yazmak hiç zatça görülyar. şonun üçin türkmenistan gaz resursyny bitarap anyklatmak işi üçin tender geçirip inlislerin gaffney, cline & associates firm...

Dowamy »

2966 9
Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago

Kaka puly hakynda

Dowamy »

2731 23
Köneler, inek_saban tarapyndan 14 years ago

Kaka puly

Dowamy »

2077 12
Köneler, inek_saban tarapyndan 14 years ago

Talyplar.com nira baryar!!!

men bu sahypa 2-3 aydan bari agza, ilki girenimde yazylan yazgylary gyzygyp okayadym, yazylan jogaplaram yzarlayadym, a indi bolsa giresim gelenok, giremdede her sapar gaharlanyp chykyan...
sahypanyn gyzygy gacdy, men bu sahypada bilmeyan zatlarymy, yazylan yazgylary okap owrenyadim, emma kabir agzalar(taze gelenlerin kopisi) girip yerliksi...

Dowamy »

2286 18
Köneler, kätmen tarapyndan 14 years ago

Tanyşlyk

Salam talyp gyzlar-oglanlar men bu gün agza boldum siteñizi gooalda tapdym.Men daşary yurtda.Hemmäniz bilen tanyşmak istiyorum.Selamlar bilen FUNDA.

Dowamy »

4794 131
Köneler, Funda tarapyndan 14 years ago

Pully zamana

Sizin durmyshynyzda pul hemme zady cozup bilyarmi?!
Zamana dine pullylarynky bolmalymy?!

Mana turkmen yashulysy seyle diyipdi: "hazirki zamanda senin bir manat pulyn bolsa sen bir manatlyk adam, iki manat pulyn bolsa sen iki manatlyk adam" men indi dusunyarin hem goryarin.

Dowamy »

2661 59
Köneler, kaya tm tarapyndan 14 years ago

Saçlarymyz hat-da saglymyz we Element Sink(Zn)

Sink (Latyn. Zinkum, Iňlis. Zinc, Nemes. Zink), gögümtül açyk gara renkli metal.

Sinkiň organizmamyzda örän möhüm yeri bardyr, 200-e golaý enzim(ferment), gormon(testeron ýaly) öndürilmesinde rol oýnar. Möhümliräklerinden, RNA, DNA, ýaralaryň bitmegi, öýjükleriň bölünip köpelmegi, tagam datma(esasan duzly tagamlaryn tagamyny almakda...

Dowamy »

5588 34
Köneler, Maxat tarapyndan 14 years ago

Mertebe name?

sonky dowurde talyplar.com -da kemsitmek we kemsidilmek barada temalar acylyp baslandy. seyle temalar hakda pikir beyan etmezden on "mertebe" hakynda fundamental dusunja eye bolmak gerekli. sonun ucin $u soragy sorasym geldi: mertebe name?

Dowamy »

1943 6
Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago

Kemsitmek we kemsidilmek hakda kelam agyz söz

gadyrly agzalar
men dogrusy kemsitmek we kemsidilmek temasynyň töwereginde ýazylanlary okap kemsindim.elbetde, kabir jogap ýazanlaryň pikir alyşmak derejesine çykyp bilmeýşlerine.

indi, kemsitmek we kemsidilmek meselesi barada aýtsam hiç bir ynsan ol ýa-da beýleki bir tarapdan hiç kimden ýokary däldir. hemmämiz Allanyň hem-de...

Dowamy »

1837 10
Köneler, teshnewi tarapyndan 14 years ago

''Gülüp dursun gül yüzün''

Seykin basyp yörüyşine mayyl men,
ynjydaysam kyrk gamçy payym men,
Segsen günlap açlygada kayyl men,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Gara başym sen ugrunda goyayyn,
Yollaryny sabyn bilen yuwayyn,
oniki işşek,yetmiş sygyr soyayyn,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Ökjeli köw...

Dowamy »

3481 23
Köneler, jalaylar tarapyndan 14 years ago

Yslam dini barada käbir soraglar

Salam hormatly talyplar. Eger yslam diniñ taryhyny bilýän bar bolsa onda gaýrat edip meni gijeleri ýatmaga goýmaýan su soraglara jogap beriñ:
1. Gurhany kerimiñ asyl nusgasy barmy? Bar bolsa nirede saklanýar? (häzirki Gurhan 4 çaryýalaryñ özüçe ýazypdyr diýip esitdim)
2. 4 çaryýarlar (Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Aly) öz aja...

Dowamy »

2513 8
Köneler, RustamZAL tarapyndan 14 years ago

Ejap(гордость) ya-da soygi.

Hormatly talyplar! Men goryan welin forumda köpden bäri söýgi hakynda ýazylmandyr. Men size bir hekaýany gürrüň beresim gelýär.
" Bir-birini söýän adamlar bile wagty durmush olara erteki ýaly bolup görünýär. Olar söýgi ummanynda gark bolýarlar.
ýöne hemişe düşünşmezlik başlaýar. bir-biriniň göwnüne degýärler. şeýdip gatnaşyklar bo...

Dowamy »

2251 27
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 14 years ago