bir adam ömrunde 1nji gezek paraşutdan bokup görýän eken. mun bökuşine aýaly bilen ogly seredip duran. aý gaýdypdyr kelemenläp, ýere patylap duşipdir, gymyldaman ýatyr diýýä. aýaly ogluna: - bar oglum ylga seret, kakaň dem alýamy? ogly kakasynyň ýanyndan gygyrýa: - eje kakama dem alýa welin kakamyň ýanynda dem alar ýaly dälä.... bir oglan gyz bilen tanyşmak isläp ýanyna barsa gyz: -seň bmw maşynyň bilen 2 etaž jaýyň barmy? - ýok - gürrüň gutardy! oglan ýagdaýy gelip kakasyna aýdypdyr, kakasy: - oglum sen öz bentliňi bmw ä çalyşyp bilersiň welin, 4 etaž jaýyň 2 etžyny gyz üçin ýumurmak serýozny işdir, pikirlen..... -ezizim men hazir suwa böksem soň sen meni halas edermiň? - a men hazir diýsem sen bokermiň? ***** bir marylyň gulagyna degipdirdä diýip, bu görgulem obadan 1 kamaz edip çekize üýşürip krasnowoda satmaga gidipdir. bazara baryp bir azajyk çekizani öňune alyp oturypdyr görkezme esbap. hiç nyrhyny soraýanam ýok diýýa. aý onsoň bazar sowulyp barýaka gapdalyndaky oglan ýaşula nebsi agyryp, barja çekizesi şu bolsa alaýynla diýip: - ýaşuly baha näden? bar çekizäň şumy? diýse içi ýanan ýaşuly: - inim çekize gerek bolsa kaspini çal etseňem bar....

Köneler, maloyjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir