FRIENDSHIP agzamyz hakynda

Friendship agzanyñ arhiwindàki kôp temalarny okadym hôwes bn okadym.Sheyle ôzùne cekiji goshgylar oylanmalar yazypdyr.Sôygi temalary agdyklyk etyà.Garaz manyly goshgylar gaty kàn.Ôzem shahyr adamlar gaty duygudash bolyalar.Her bir temasyny içginlik bn yazypdyr okanyña degyà.Yenede shoñ yaly goshgylary degishmeleri yetirip durmagyny isleyàn.

Dowamy »

792 4
Köneler, 7 years ago


FRIENDSHIP agzamyz hakynda

Friendship agzanyñ arhiwindàki kôp temalarny okadym hôwes bn okadym.Sheyle ôzùne cekiji goshgylar oylanmalar yazypdyr.Sôygi temalary agdyklyk etyà.Garaz manyly goshgylar gaty kàn.Ôzem shahyr adamlar gaty duygudash bolyalar.Her bir temasyny içginlik bn yazypdyr okanyña degyà.Yenede shoñ yaly goshgylary degishmeleri yetirip durmagyny isleyàn.

Dowamy »

457 0
Köneler, 7 years ago


BU ADAMLAR KIMLERKÂ.....

Halk arasynda WAHABIST diyip dine tutyan adamlar bar.Shol adamlañ dine garayshy nàhilikà?Olar zyyanlymy ya hayyrlymy.olardan dashda durmalymy ya dos bolmalymy?Shol adamlaryñ maksady nàme?Olar tôweregne zyyan yetiryàmi yada birzatlar dùshùndùrjek bolyalarmy?Olary icgin tanayasmy yada yùzley yigrenyàsmi gowy gôryàsmi birazajyk shul adamlar hakynda pi...

Dowamy »

1036 22
Köneler, 7 years ago


SHU GÙNLER HEMME KISHÀ KÔMEK GEREK.MAÑADA GEREK SHO.Chykgynsyz yagday

Hemmàñize salam!Gayrat ediñ kompyuterden bashyñyz chykyan bolya kômek ediñ.Men kompdan hich hili programmalarmy achyp bilemak.Ashjak bolsamam bolanak.Internedede girip bilemak.Dùshùnemak menà.Wirus dùshùpdùrmi nàmemi!Antivirusymam achylanak.Kômegñize sabyrsyzlyk bn garashyan!Nàme etmelikà?

Dowamy »

1007 35
Köneler, 7 years ago


Sorag jogap

Geliñ sorag jogap alshalyñ kim nàme bilyàr.Kim nàme sorasy gelyà

Dowamy »

1097 46
Köneler, 7 years ago


Spyphone yada casus telefon dinleme programi

Shu telefon diñlenyàn programmalar barada bilyàn bolsañyz pikir beràyiñdâ.Yada nireden tapyp biljegmi aydaysañyz diyyàn

Dowamy »

849 20
Köneler, 7 years ago


ADOBE PHOTOSHOP WE.........

Adobe photoshop programmasynda nàme etmegi oñaryan bolsañyz mañada ôwredàyiñ ondañam kompda jañ edeñde sesiñi her hili etyàn programma bar diyyàler yenede bir zat kompda altyn asyrdan mts e pul geciryàn programma bar diyyàler ay garaz sizem maña bilyànje zatlarñyzy ôwredàyiñ gyzyklyjalaryndan

Dowamy »

789 10
Köneler, 7 years ago


MTS HAKDA PIKIR BERIÑ

MTS ulanyanyñyz bar bolsa mtsiñ nàhilidigini internede nâhilidigini tariflar barada maglumat berseñiz bet boljakda

Dowamy »

882 10
Köneler, 7 years ago


ULEIT2010

Kompyuterde aydym aytmak ùçin ulanylyan programmany nirden tapyp bolya bilyàn bolsañyz aydayyñda maña gerekdidà

Dowamy »

492 1
Köneler, 7 years ago


NÂÇE AGZA BAR?

Saytda nàce agza barka geliñ bileliñ.Her kim gayrat edip yaltanmanjyk kim bar bolsa kim agza bolsa MEN diyip yazaysyn

Dowamy »

1576 70
Köneler, 7 years ago


HORLANMAK ÙCIN MASLAHATJYK:)

Ilki bn horlanmak (yada ôz kadaly figurañyza gelmek diyeli) ùçin ôz bedeniñiz kadaly agramynyñ nàhilidigini hasaplamaly.Sen semizmi ya asha semizmi yada kadalymy.UNUTMAÑ ôz etjek ishiñizi birinji ôz beyniñize kabul etdirmeli yagny kadaly figura(horlanjagyña) ynanmaly we sabyr etmeli esasy iki zat shular.Indi geleliñ kadaly agramyñy nàdip hasaplamal...

Dowamy »

17112 56
Köneler, 7 years ago


SIZIÑ GARAYSHYÑYZ NÀHILI.......

Arada din barada talyplar.com da kôp zatlar yazylypdyr maslahat alyshylypdyr.Dine bolan garayyshlaryny,jogaplar soraglar bn beyan edipdirler.Yône agzalañ arasynda AGNOSTIK dine bolan yigrenjini (yada men shey diyip dùshùndùm diyeli)diniñ getiryàn zyyanlaryny,allanyñ barlygyna yada yokdygyna nàgùmanadygyny yazypdyr.Siziñ pikiriñizçe din zyyanlymy ya...

Dowamy »

579 5
Köneler, 7 years ago


Semrejek bolup semràp bilmeyànler ùçin maslahat

Nàdip semremeli?Nàdip?nàdip?diyen pikirler horlugym sebàpli gùnùme goyanakdy.Internetden televizordan zurnallardan kàn gôzledim semremek baradaky maslahaty.Tapyan yône hic biri gôwne jay maslahatlar dàldi.Ahyry bir internet sahypasynda semràp bilmeyànker ùçin maslahat gôrdùm.Meñem gôwnùme yarady yazylan zatlary etmàge bashladym.Ôñ 53-54 kg agyrdym...

Dowamy »

9029 165
Köneler, 7 years ago


ARZUW

Salam hemmâñize!Adamyñ arzuwlary diyseñ kàn.Kôp adam shol arzuwlarynyñ kàbirlerine yetyàr galanlary hem arzuw adyny goramagyny dowam etdiryàr.Kôp adam çagalygyndan uly adam bolanda mysal ùçin biri mugallym biri lukman biri pilot biri tikinci we yene yene suña meñzesh adamlar bolup yetishmegi arzuwlayalar yône menà shu adamlañ kôpùsùniñ ôz halayan u...

Dowamy »

706 4
Köneler, 7 years ago


OGLANLAR owadan gyzlara ashyk bolarmysh,GYZLAR bolsa ashyk bolan OGLANYNY owadan gôrermish.TAPAWUT ULY.

Salam talyplar gowmy yagdaylarñyz.Size bir sorag bn yùzlenjek siziñ hemmàñiz meñ soragyma maslahat hôkmùnde jogaplarñyzy yazsañyz gowy bolardy.Ine soragym sheyle:Bir oglan bir gyzy nàce yyldan bàri gowy gôryà sôyyà yône oglan çekinjeñligindenmi nàmemi gyza gowy gôryànini aydyp bilenak.Nàce wagtdan soñ oglan ahyry gyza s6yyànini aytmaga karar berya....

Dowamy »

1375 16
Köneler, 7 years ago


Kyn mesele.Kômekle6señiz maslahat berseñiz?

Bir oglan birem gyz.Sol gyz oglanyñ dayzasynyñ gyzy.Ikisem talyp bir yerde okayalar.Oglan 6ol gyzy gowy gôryà yône gyzdan nàgùmana 6onuñ ùçinem oglan gyza sôygùsini aydyp bilenak.Oglan gyzdan 6ùphelenyà.Sùbhesem dogry bolup çykya.Gyz ôzùne çigit yaljagam mynasyp dàl bir oglany gowy gôryà.ol oglanam gyza sawçy ugradya.Ejesem gyzy berenak.Olam alyp g...

Dowamy »

886 10
Köneler, 7 years ago


TWITTER HAKDA YAZALYÑ

Dostlar gayrat ediñ.Telefona bolyan twitter programmany nireden ska4at edip bolyanyny aydayyñ.Telefonymyñ ôzùnde twitter bar yône ol bolanak.Gayrat edip kômek ediñ.Men twittere girkek bolup.Girip gôrmedik saytym yok.Twitter programmany geçirip bolanak.Eger bu barada pikiriñiz ba bolsa,aytsañyz meni derdimden halas etdigñiz bolar.

Dowamy »

551 2
Köneler, 7 years ago


TWITTER HAKDA YAZALYÑ

Dostlar gayrat ediñ.Telefona bolyan twitter programmany nireden ska4at edip bolyanyny aydayyñ.Telefonymyñ ôzùnde twitter bar yône ol bolanak.Gayrat edip kômek ediñ.Men twittere girkek bolup.Girip gôrmedik saytym yok.Twitter programmany geçirip bolanak.Eger bu barada pikiriñiz ba bolsa,aytsañyz meni derdimden halas etdigñiz bolar.

Dowamy »

418 0
Köneler, 7 years ago


TWITTER HAKDA YAZALYÑ

Dostlar gayrat ediñ.Telefona bolyan twitter programmany nireden ska4at edip bolyanyny aydayyñ.Telefonymyñ ôzùnde twitter bar yône ol bolanak.Gayrat edip kômek ediñ.Men twittere girkek bolup.Girip gôrmedik saytym yok.Twitter programmany geçirip bolanak.Eger bu barada pikiriñiz ba bolsa,aytsañyz meni derdimden halas etdigñiz bolar.

Dowamy »

404 0
Köneler, 7 years ago


Durmush meselesi.Help me!

1 gyz 1 oglan biri birini sôyyà.Gyz oglan ùçin hemme zada tayyar oglanam.Gyzyñ ejesi kakasy ôlseñem shol oglana berjek dàl diyyâ.Oglanyñam ôzùnden uly 3 agasy bar.Kakasam yok.Indi shol oglan sho gyzy alyp gacmalymy nâme etmeli kômek ediñ jogabyñyza gara6yan.Durmus meselesi.

Dowamy »

1251 19
Köneler, 7 years ago


Geliñ bu dûnyâni ùytgedeliñ!

"Adamzat yashayshy barha ôñe gityâ tàze tehnologiyalar,tâze achyshlar,parahat yashayysh,ôñe baryan ôsushler,adamyñ dùnyàgarayshy giñeyàr"Emma bularyñ hemmesi diñe kagyz yûzùnde sheyle adamzat ôsenak,onuñ dùnyàgarayshy giñânak.Dogry tâze tehnologiyalar,tâze ylmy açyshlar bolup biler yône bu ôñegidishlik dâl.Adam ôz elleri bilen ôzùniñ esasy ôyi bola...

Dowamy »

610 3
Köneler, 8 years ago


Meñ kiçijek gùjùgum Layka

Men çagalygymdan bàri shol gùjùjek meñ yanymda onuñ ady Layka.Men ôz gùjùjegimi sheyle gowy gôryàdim.Men ôz gùjùjegimi adamlardan,kiçijik chagalardan beter gowy gôryàn.Okuwdan gelemde-de pyrlanyp pyrlanyp edil adam yaly gùrlàyjek bolyady.Hachanda bir gùn men ôz Laykam ôler diyip pikir etmàndim.Asla hyyalymda-da yokdy ol hemishe meñ bn bolar diyip p...

Dowamy »

712 6
Köneler, 8 years ago


Meniñ iñ gowy dostum BAYRAM bu hakykat!

Siziñ pikiriñizçe hakyky dostluk nàhili bolmaly?Meñ ùçin dostlugyñ nâhili bolmalydygy hôkman dàl-de saylan dostuñ nàhili bolmalydygy hôkmanmyka diyyàn.Dost dost bolya ol hemishe gaymak bolmaly menden yokarda bolmaly.Dost bu adamyñ kalbynyñ aynasydyr.Meniñem kalbymyñ bir aynasy bar oñ ady BAYRAM.Men ony entek yekeje gezegem gôremok,diñe suratlarda g...

Dowamy »

861 8
Köneler, 8 years ago


Màtàje kômek ediñ.Ne olur Allah rizasi için.

Indi oturup aglaymasam menà ne gelen jogaplary okap bilyàn ne-de jogap yazyp bilyàn eyyam 2 sagat bàri sholañ ûstùnde durun.Yer depen yaly yadadym.Kimdir biri maña giñishleyin maglumat berse halta halta alkysh bererdim.Yazga yazyp maña kômek ediñ adamlar.HELP ME! YARDIM EDIN!

Dowamy »

618 3
Köneler, 8 years ago


Gyssagly kômek gerek.Hayysht edyan:(

Gayrat edip maña nàdip jogap yazmalydygyny,yazylan jogaplary nàdip okamalydygyny ôwredâyiñ yogsam men dàllireyàn.maña yazan jogabyñyzy yazga yazayyñ.Men ôzùme yazylanlary okap bilemaga:(

Dowamy »

640 4
Köneler, 8 years ago