Ishinizde ustunlik gazanmagyn birnache yollary

>> ishe bashlanynyzda yylgyryp bashlan chunki ynsanlar shadyyan adamlar b,n ishlemegi halayarlar.
>> ish yerinize wagtynda gelip,gerek bolsa gich sagatlara chenli ishlan.
>> wezipanize ya-da tabshyrylan ishleri yhlas b,n uns b.n we wagtynda yerine yetirin.
>> gozyetimini gineldin.
>> ozunizi kamilleshdirmage we ylymda bo...

Dowamy »

1512 10
Köneler, gonurdepe tarapyndan 13 years ago

Ishinizde ustunlik gazanmagyn birnache usullary

Dowamy »

1094 1
Köneler, gonurdepe tarapyndan 13 years ago

Turkmen Rap'perlary nemes rep aydya cool dinle www.crazy-rap.com

JEYKING AKA DJ KINGBEAT FEAT KAY ONE - STUDENT 20!! Deutsch version mixtape dinlan we yuklap alyn baha berin! www.crazy-rap.com

Dowamy »

2117 0
Köneler, sido tarapyndan 13 years ago

Afrika gözelligi

Dowamy »

4264 28
Köneler, Adgjmptw tarapyndan 13 years ago

BALANS

TM CELL'DE sms siz balans barlap bolyamy

Dowamy »

1505 23
Köneler, Maqat tarapyndan 13 years ago

Eden gunang seni tapar

Eden günäň seni tapar

“Bir gezek ölüp hem ondan soň hokum edilmek ynsanlaryň ýazgydynda nahili bar bolsa.” (Ewreýler 9:27)

“Aldanmaň, Hudaý Özüni ýaňsyladýan däldir! Adam name ekse, şony orar.” (Galatýalylar 6:7)

Tomus gijeleriniň birinde, Demirgazyk Amerikanyň giň sährasynda ýalňyz sygyr çopan, ýagny ko...

Dowamy »

4594 126
Köneler, mensylap tarapyndan 13 years ago

Ayyuzli, doglan günüñ bilen!

Ine, bu gün hem saýtymyzyñ hormatlanýan ýa$uly agzalarynyñ biri ayyuzli agzamyzyñ 23 ýa$y doldy. Biraz gijräk hem bolsa, maral, doganjygym, men seni doglan günüñ bilen tüýs ýüregimden gutlaýan! Gutlamak bilen gudraty güýçli biribardan saña jan saglyk, ullakan bagt, egsilmez rysgal-döwlet, okuwlaryñda bolsa, $owlulyklar arzuw etýän! Goý, elmydama gü...

Dowamy »

2731 31
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Orsýet: ýapon maşynlarynda radiasiýa bar

Sişenbe güni Orsýetiň gümrük gullugynyň resmileri ýurduň uzak gündogaryndaky Nahodka port şäherinde Ýaponiýadan getirilen import maşynlaryň ýedisinde howply radiasiýanyň bardygynyň anyklanandygyny habar berdiler.

Nahodka şäheriniň gümrük gullugynyň metbugat sekretary Ýuliýa Tislenko žurnalistlere beren interwýusynda bu maşynlarda ýüz...

Dowamy »

1135 6
Köneler, MerdanR tarapyndan 13 years ago

Allahyň barlygyny subut edýän deliller ýa-da towhyd delilleri

bary subut etmek, ýogy subut etmekden hemişe ýeňildir. almanyň bir görnüşiniň ýer ýüzünde bardygyny, ýeke-täk almany görkezmek bilen subut etmek bolar. emma onuň ýokdugyny öňe sürýän kişi bütin ýer ýüzüni, hatda älemleri aýlanyp, gözläp, şondan soň subut edip biler. bu bolsa hiç başa barmajak pişedir. şonuň üçin, ýok hiç haçan subut edilip bilinmez...

Dowamy »

1695 13
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

Sadalyk

entek sadalykdan zyyan çeken yok
sada bolsun ogulunuz gyzynyz
"sada" ajayyp söz manysyna layyk!
durmuşda has sada bolmak adamy yalňşdrp bilermi dostlar!

Dowamy »

1729 13
Köneler, maryo tarapyndan 13 years ago

Tanaýanlar kömege garasýan dostlar

Salam agzalar we dostlar. Men bu ýazgyny ýazmak bilen bir tan$ymy ýitirdim onuñ mende mts nomeri bardy welin mts da ýapyldy dama$nysyna jañ etsemem ba$ga ors aldy we göcip gidendigni aýtdy. Indi men onuñ salgysyny bilýänler tanaýanlar bardyr diýip talyplar.com ýazmagy makul bildim. Bu bolsa öñki adresi: gowdan "w" 39 njy dom 2ji ýada 1ji padez 1 e...

Dowamy »

1318 4
Köneler, Bahbit tarapyndan 13 years ago

Söýgi setirleri-1

Söýgi-güli tikeni bilen ellän ýalydyr. Elleriñ gana bulanar, emma tikenleriñ awusy üçin güli günäkärlemersiñ!

Iñ gowy ýol gidilmedigidir, iñ päk çaga heniz ulalmady, iñ $adyýan günlerim señ bilendir we saña diýmek islän iñ mylaýym sözlerim heniz aýdylan däldir: men seni söýýän!

Dü$egiñi gül ýapraklary bilen, düý$leriñi...

Dowamy »

2341 29
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Men name uchin gunakar?

men hiçzat edemog-a.. näme üçin günäkär bolýan?

-allah tagalla meni ýaradypdyr. oña şükür edýärin. yöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. meniñ allah tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemog-a..
- hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar..
-nädip?
-sen sürüjimi? ulag sürüp bilýärmiñ?
-hawa, sürü...

Dowamy »

1942 41
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

"Saglyk ýoly"

Birki günlükde Türkmen döwlet
uniwersitetinde ýüz beren waka
paýtagtyň ilatynyň ruhy dünýäsini sarsdyrdy. Uniwersitetiň dört sany talybynyň «Saglyk ýolundan» tiz geçmek maksady bilen, gysga ýoly
saýlap alandyklary, şol hereketleri üçinem okuwlaryndan
çykarylandyklary baradaky habar hatda
doňýürek adamlaryň hem kal...

Dowamy »

1964 26
Köneler, magnit tarapyndan 13 years ago

Kömek

bagyşlan agzalar.kompyuterimde paroly yatda sakla düwmesini basypdyryn weli bu yagdayy düzedip bolyamy we nadip?

Dowamy »

1348 8
Köneler, samat tarapyndan 13 years ago

Barsamy Real?

Shu gun Barcelona bilen Real Madrid İspanya Korol Kubogynyn (Copa Del Rey) finalynda Valenciada Mestella Stadionunda dushusharlar.Gecen Shenbe La Liga premyerasynda 1:1(Messi-Ronaldo)e tamamlanan oyun,bu gezek nahili netijeler bn tamamlanarka?

BARCELONA REAL MADRID
Pinto Iker Casillas <...

Dowamy »

2060 34
Köneler, gulgunjik tarapyndan 13 years ago

Dutar bilen ajal

dutar bilen ajal
”mylly aga bagyşlaýaryn“ölüm ýassygynda ýatyrdy ene.

gapynyň agzynda otyrdy ajal.

ene balasyna ýüzlendi ýene:

» getir dutaryňy,

çal, köşegim çal!


gözlem ýümulsa-da çalyber oglym...

Dowamy »

1823 30
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

Yene aranyzda!

Hemma salam! Hudaya shukur men yene sizin aranyzda! men kop wagtlap girip bilmedim. achar sozum yatdan chykdy. men Yazlale!

Dowamy »

1476 27
Köneler, angel91 tarapyndan 13 years ago

;jemagat; çylar we yslam dini

sonky yyllarda yurdumuzda jemagat,nurçylar we ş.m kabir dini toparlanşyklar barha yaygynlaşyar.bularyn maksady name? we name üçin yaşlarymyz köpçülükleyin bu toparlanşyklaryn toruna düşyarler?we bularyn maksady name? gen galyan zadym yaşlar şolar diyip ene atasynyn garşysyna gitme derejesine baryarlar.bu temada agzalaryn pikirini-de bilesim gelyar.

Dowamy »

1804 40
Köneler, samat tarapyndan 13 years ago

“Altyn asyr” mobil hyzmaty

Prezidentiň mobil aragatnaşyk ulgamyna üç hususy kompaniýany çekmek tabşyrygy berendigine hem-de bu pudagy tankyt edýändigine garamazdan, döwlete degişli “Altyn asyr” mobil aragatnaşyk ulgamy monopoliýa bolmagynda galýar.

Ahal, Mary welaýatynda “Altyn asyryň” nomerini almak üçin her etrap merkezindäki bu kompaniýanyň edarasyna gelip,...

Dowamy »

1475 16
Köneler, arkadagly tarapyndan 13 years ago