Atsyz yazgy.

at goyasym gelmedi bu yazga.
bir zat barada pikirlenyan,name uchin bizin adamlar toydan son/durmush guranyndan son semrap gidyaleray?
birki chagadan son onki tanyshlaryny tanar yaly dal,oglanlar garyn salyalar,gyzlaram yayrap bashlayalar;

sorag: size (geljekki)yanyoldashlarynyzyn semremeginin dahyly barmy yokmy?

Dowamy »

3367 66
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Hich zat bilman, hich zat owredyan adam.

Hich zat bilman, hich zat owredyan adam.
Menin bir tanayan adamym bar, ol ozuni hemmelerde akyllydyryn oyudyar , hemmekerden kop bilyandirin oyudyar yone shol bir wagtda hich zat bilmeyar.Bileni bitenem adama akyl satmak .
Eysem bu nahili gylyk?

Dowamy »

1260 9
Köneler, Tilki tarapyndan 11 years ago

Eger prezident bolsanyz

hemmanize ustunluk arzuw etmek bilen bashlayan yazgyma.
eger siz prezident bolsanyz nameler edersiniz halkynyz uchin. yone bu meselani siz shu tarapdanam pikir edip gorun: bizde bash welayat. her welayatyn ayry-ayry oz yetmezchilikleri, kemchilikleri, problemalary bar. diyjek bolyanym "a" welayatyn "x" problemasy bar, "b" welayatyn "y" probl...

Dowamy »

1682 44
Köneler, yalnyz tarapyndan 11 years ago

прием на сайт.

САЛАМ Всем.Я новый участник сайта.Немного о себе:студент 1-ого курса,учусь на психолога. до учебы жил в Марыйской области,занимался хозяйством.Так что приехав в Россию,просто оболдел.как бутдо заново родился,все-таки после колхоза приехав в мегаполис глаза разбегаются.Так что заходите ко мне.просьба пишите на русском языке

Dowamy »

3025 71
Köneler, villi tarapyndan 11 years ago

Dollaryň täze hümmeti

Dollaryň bahasy şugünden başlap 14,250 manatdan satylyp başlanar. Bu barada arkaýyn ynanyp bilersiňiz. Soň ýene-de üýtgärmi biljek däl. Siziň pikiriňizçe netije nirelerik elter?

Dowamy »

7972 40
Köneler, nesilaladasy tarapyndan 11 years ago

Turkiyedaki turkmen talyplaryna

Salam turkiyede okayan talyplar.Sizler bu dowleti galkyndyrjak yas yigitler,bizin geljegimiz.Onun u.n size kop zat dusyar...

Dowamy »

1075 12
Köneler, seyido tarapyndan 11 years ago

Nohur

Salam talyplar, menem Sizin aranyza taze geldim, aranyzda nohur ilinden adam barmy
Nikimden belli bolshy yaly menem nohurdan, Ahal welayatynda yerleshyar, gaty owadan yer:)

Dowamy »

2640 41
Köneler, nohur tarapyndan 11 years ago

IPhone-da C# ýazyp bolýar!

Miguel de Icazanyň blogynda gördüm. Mono frameworky gurup iPhone-da C# bilen programmirläp bolýa. ;)

Dowamy »

1688 6
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

KIm bilmesek

Kim on bilmesek.
Patsanyn yekeje gyzy bolupdyr.Patsan gyzyna sawcylyga gelenlerin hetdi hasaby bolmandyr.Patsalyklardan,Hokimdarlar.Patsa olaryn hic haysynada gyzyny bermane razy bolmandyr.Gunlerde bir gun patsa gyzyny dine ussat yigide baermekcidigini ayan edip jar cekdiryar.Dunyan durli kunjinden ussatlar gelyar.Olaryn hic birisi hem pats...

Dowamy »

2171 50
Köneler, Arzyman tarapyndan 11 years ago

Käte

Käte oturyp öz-özümde şeýle soraglar ýüze çykýar.
Köp döwletler elektrik energiýasy bilen suwdan kynçylyk çekýärler, emma dünýäň ýüzünde suw bilen elektrik energiýasyndan köp zat ýok"
Belki araňyzda jagap berip biljek bardyr. ya-da sizde hem şular ýaly soraglar ýüze çykýarmy

Dowamy »

1318 11
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Prezidentin sözleri...

«Туркменское государство будет всегда заботиться о каждом туркмене, в какой бы стране он ни проживал, – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов. – Этнические туркмены, в свою очередь, должны заботиться о международном престиже Туркменистана и делать все для того, чтобы мир как можно больше знал о туркменах и их добрых делах».

«Туркменск...

Dowamy »

1410 0
Köneler, kafadan tarapyndan 11 years ago

oglanlar gyzlara yalkimli salam

Salam oglanlar gyzlar!

men taze agza.Men hem sizler bilen wagt geçirmek isleyarin. meni araniza kabul edersiniz diyip umyt edyarin.

hemmanize ustunlikler hemra bolsyn. bilelikde gowyja wagt geçirmek dilegi bilen.

Hemmelere salamlar soygiler

Dowamy »

1765 33
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 11 years ago

Hosh gelipsiniz

ertiriniz hayyirly, millet!
goryan weli aranyzda taze gelenler bar yalyla. meselem olardan bngirl we nesilaladasy. nesilaladasy, bu agzamyza birzatlar yazypdyr. nesilaladasy, koshek!
hosh gelipsin. kop iyme. chiship gidipsiňä-ow.
emma bngirl bolsa hazirem gapyn ich tarapynda duran yalyla. bngirl! geliberin gechiberin. "gelen do...

Dowamy »

1161 4
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Siziň eserleriňiz Türkmen METBUGATYNDA

Salam hormatly agzalar we okyjylar!

Dogrusyny aýtsam men Türkmenistanyň çäginden daşary çykyp gören adam-a däl şu wagta çenli. Emma internet sahypalary arkaly synymyň netijelerine görä daşary ýurtlarda ýaşap, okap, ygyp ýören kän türkmen beýinleri bar. Olaryň bir gün öz Watanyna nepi degmegine bolsa herkim garaşýar. Herkim öz elinden...

Dowamy »

1179 11
Köneler, nesilaladasy tarapyndan 11 years ago

gelin şatlanalyn!

bu movzuk dine şatlanmak üçün açyan.gam gussanyzy yatdan çykaryn!ondan name hanymlar ve jenaplar goyyan suratlarymdan lezzet alyn!

Dowamy »

2568 31
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

Balasyny yitiren ene

Birden rus dilinde goshgy yazasym geldi. Bu goshgy biraz chagasyny "yitiren" enan gaygysy barada aydyp beryar.

Плачет горько мать по сыну
Нету отрады ей в эти дни
Слезы горькие как река течет
И ни как вся боль не истечет

Плачет днями и длинными ночами
Нету сына уж давным давно
Только...

Dowamy »

1228 4
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Cheken Suratlarymyz

Dowamy »

6840 131
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gaygyly Zenanlar

Her 9 sekuntdan, biri bir ayaly uryar Amerikada. Eger Amerikada bir ayal her 9 sekuntdan urulyan bolsa, onda Turkmenistanda her nache sekuntdan ka?

Ine size gaygyly zenanlara bagyshlanan goshgy. Biri belki bu goshguny terjime edip biler.

Another woman (Yene bir ayal)
Carol Geneya Kaplan
June 22, 2002

Dowamy »

2302 16
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Bilimli Bolun (e-books we olaryn sepleri)

Universitete gatnaman hem bilimli adam bolup bolyar (hich kim bolup bilmersin diyenok, bilyan). Henry Ford, biraz kollejde okap we ony tashlap mashin (FORD) yasamagyny bashlady, hich hili diplomasyz. (eger yalnyshmayan bolsam, eger yalnyshyan bolsam, onda men yalnyshymy tizrak duzeltmeginize hayysht edyan).
Gysgacha aydanda, ine size bilim h...

Dowamy »

2557 17
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Haywanlardaky enelik mahri

salam talyplar.com'yn agzalary we myhmanlary. keypleriniz yerindedirda enshalla. gechenlerde tw kanallarynyn birinde sheylerak bir hadysa gordum weli mena hayranlar galdym. belki sizem gyzyklandyrmagy mumkin. hadysa shu:
bir leopard aw gozlap yorka bir maymyny goryar we tutyar. maymyny olduryar we leoparyn dushmanlary bolanson ol oz awyny ag...

Dowamy »

1250 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago