Gel konlum men sana nesihat kylay watany terk edip gidiji bolma...

Dogrymy aytsam Turkmen talyplarynyn durli mowzuklarda arkayin pikirlerini dogry ve yerlikli beyan edyanine begenyan.Watan bizin yali yashlara matach.Dashary yurtlarda okayan talyplarymyzyn geljekde Ata Watanymyza donup peydaly adamlar bolup yetiship dunya derejesinde bir dowlet bolup yetishiris tama arzuw edyan.

Dowamy »

1772 42
Köneler, agzybirlik_arzuwy tarapyndan 11 years ago

Turkmenistan 5 welayatdan ybarat a 1 dal

Gadyrly agzalar.shular yali sorag men kellamden chykanok.bir dovletde hemme administrativ merkezlerinin bir shaherde bolmasy dogrymy?"meselem TM da Ashgabat bolshy yali"

Dowamy »

1249 11
Köneler, agzybirlik_arzuwy tarapyndan 11 years ago

Chat

Chat

Dowamy »

1043 14
Köneler, mekdep tarapyndan 11 years ago

Nakyl

Hormatly agzalar. her kim öz durmuşynda bir ýa-da birnäçe nakyllardan ugur alýar, şoňa görä hereket edýär. biz haýsy nakyllary durmuşymyzda özümize ýörelge edinýärkäk? kyn bolmasa ýazaýsaňyz...

Dowamy »

2323 48
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

muallim-Şakird

hormatly agzalar, men nikimi üýtgetdim. öň muallim'di, indi Şakird. üns bereniňiz üçin sag boluň...

Dowamy »

1185 11
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Aydaky azan sesi

Sizinem okamagynyzy isledim.
on hem okansynyz yene bir sapar okan!!!

Bu tasin gen habar bütin dünya yüzüne bomba atylan yaly tasir etdi. Dünyanin birnaçe döwletlerinin gazetlerinde, zurnallarynda sensasiya döretdi. Yzly-yzyna, ginişleyin makalalar yazyldy.
1969-nji yylyn 20-nji iyulynda Amerikanyn “A ppolon-11” kosmos...

Dowamy »

2167 17
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago

Yşk uçguny...

Yşk Uçguny

Yşk uçguny düşen yerini yakar,
Diyip aydardylar heniz oglankam.
Diyerdim ot uçguny diyip eşitdim,
Yşk uçgunynyn tapawudy namekan.

Son-sonlar yigit çykyp ögrendim,
Yşk uçgunynyn manysyny,köküni.
Ot uçguny yaksa maddy zatlary,
Yşk uçguny ömür yakyan ekeni.

Dowamy »

1312 9
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Talyp durmushy

talyplar,shuny her kim aydyar in gyzyk dowur talyplyk dowri diyip ,shu yera talyp durmushy barada yazalyn,salam sagbol yazmalyn
hakykatdanam kop wakalar bolyar shol dowurde ,urush,gykylyk,dost tutunmak we sh ,m.

Dowamy »

2236 29
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Shol agsham

"şol agşam" diyen çeper eser kitaby kim okady?

Dowamy »

1533 15
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Bay

baýam baýa berer,hudaýam baýa.bu şeýle bolsa garyp name agzyny açyp oturmalymyka,gyzlaram baýy söýýar hudaýam baýy,garybyň garyp bolmalysyna baýyn baý bolmalysyna kim gunakar?umuman tema baý we garyp hakynda.

Dowamy »

3271 98
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Estradamyz

salam agzalar.men su sahypamda turkmen estradasy hakynda gurrun achmak isleyan.hemmamizin bilisimiz yaly,turkmen estradasynda ogurlaman aydym aydyan yok bolsa gerek.mysal uchin,berdi diyen aydymchy hemme aydymyny diyen yaly dunya belli aydymchylaryn(jastin t. enriq we s.m)aydymyny ogurlayar.mahri bolsa hemmelerin soyip dinleyan aydymlaryny ogurlaya...

Dowamy »

1630 36
Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago

Gapma-garshylyklaryn sonuna nokat goyaly agzybir bolyp

Salam agzalar.

Menden size maslahat alsanyz eger,
Almasanyzam belki okarsynyz,
Kimbilyar,
belki sholam birzada deger,

Giripdir kabiri, belki yoluny bilman,
Bulapdyr barsini, belki ozem bilman,
Dostlar sizem ona jogap yazybam yorman,

Belki yazyandyr ol ozuni aldap,
...

Dowamy »

1422 36
Köneler, jeza tarapyndan 11 years ago

Free Beat gerek.

Salam Halayyk.
Dostlar egerde kim rap bilen gyzyklanyan bolsa,Mana free beat tapmaga kömek etsinle.(tm dj'leriniň düzeni bolsa gowy bolardy.)
P.s:Mana dalde dostlamma gerekdir.

Dowamy »

1250 7
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

WagtBankda hasabyňyzyň bardygyny we oňa her gün irden 86400 dollar goşulỳandygyny pikir ediň. Agşama çenli bu puly ulanmaly. Puly ulansaň ulananyň bolmasa köýüp gidýär. Nädersiňiz?! Elbetde, hemmesini sowmaga howlugarsyňyz. Hemmämiz bu WAGT atly bankyň müşderileridiris;
Her gün irden 86400 sekunt berilỳär. Bu güni ýagşy işler bi...

Dowamy »

1864 40
Köneler, usher tarapyndan 11 years ago

A-town main stream

Hormatly talyplar!
Bilshime gora Ashbagat shaherinda A-town main stream diyen taze RAP mashgalasy dorapdir. Taze aydymy hem chekypdyr. Taze mashlagan icinde mvp we Rap hana grupbalarynyn agzalary birleshipdir!(syke,bashlyk,rs,j-hoon,era89,dj batyr,uno). Ilkinji aydymy j-hoon chykarypdyr.Ady "taze mashgala". Umuman aydym gownumden turdy.Dinla...

Dowamy »

1403 15
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Olumi yatlayanyzmy?!

Salam agzalar we myhmanlar!!!
siz gunde nache sapar we nache wagt olumi yatlayanyz?!
siz uchin olum gorkulumy?! siz olume tayyarmy?!
siz gunde nache sogap we nache guna etyandirin diyip pikir etyaniz?!

Alla sheyle diyyar: "Her bir janly olumi datjakdyr"

Dowamy »

1934 42
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago

TURKMEN dili

kabir ene dilimizi yatdan çykaran ,hemde çhagyrylmadyk myhmanlar ü/n turkmençe gepleşmegin we yazmagyn tilsimleri,türkmen dili hem kyn dillerin biri yone çunnur chemeleshseniz öwrense bolar hany başlalyn.bu yörite çgyrylmadyk myhmanlar we ene dilini yitirenler u/n achylan blok bolsun!

Dowamy »

3012 81
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Ýolbaşçylyk-liderlik wasplary

Meniň özümde ýok diýip hasap edýän wasplarymyň biri ýolbaşçylyk wasplary bolanlygy sebäpli şu mowzuk köpden bäri kellämde we intelligentler bilen maslahatlaşmagyň gerekdigini duýýan. Bir ýerde ýolbaşçy, başlyk, lider bolmak kyn iş, ol işiň agyr jogapkärçilikleri bolýar. Üstüňe düşen jogapkärçilikleriň üstesiden üstünlik bilen gelip başarmagy herkim...

Dowamy »

1031 2
Köneler, asuda tarapyndan 11 years ago

Türkmen-türk dostlugy!!!

men şu sahypany saýtymyzda soňky bolup geçýän ýagdaýlar barada söz açmak üçin açdym. türkiye we türkmenistan: iki sany doganlyk ýurt. merhum atamyzyň aýdyşy ýaly: "biz iki döwlet, bir milletdiris"! näme üçin biz öz türk doganlarymyzy saýtymyzdan kowýarkak? näme üçin biz saýtymyzda türkçe ýazmagy gadagan edýärkäk?

şeýdenimiz bilen bi...

Dowamy »

2569 81
Köneler, milliyetçi tarapyndan 11 years ago

Chat we ozara sohbet

gelin barde yazalyn tema degishli dal zatlary

Dowamy »

4425 409
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago