??

Göni shu wagt ishleyan vpn gerek.
Hayysh komentarya biderek sözler yazmañ.

Dowamy »

140 8
Täzelikler, 1 week ago


Täsinlikler dünyäsinden.

Yerdäki agramy 70- kilogram bolan adamyñ Günüñ üstündäki agramy 1960 kilogram bolar.Sebäbi Günüñ dartysh güyji Yer sharyñkydan 28 esse artykdyr.

Kitlerdir delfinler ses arkaly göryãrlãr.Shol sebäpden olar yollarynda nämäniñ bardygyny has uzak aralykdan hem añshyryp bilyärler...

Garlawaç uçyp baryarka öz tizligini sagat...

Dowamy »

178 8
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Kömek edäýiň! Please...

Essalowmaleýkim hormatly talyplar agzalary!
Sizden bir haýyşym bar maňa täze profil açyp bermegiňizi sizden haýyş edýän! Meň özüm açamda aktiwasiýa kody ugradyldy diýýä emma hiçzat gelenok şeýdip içeri girip bilemok! Siz haýyş açyp berersiňiz diýip umyt edýän, kim açsa
Nik: Mr_WriTer

Parolyny bolsa açaňyzsoň nomerimi g...

Dowamy »

82 1
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Hakyky söýgi näme?

Hakyky söýginiň nämedigini bilmek isleýänleriň, bu mowzugy soňyna çenli okamaklaryny haýyş edýäris.
Belkide dogry ýoldan ýöremegiňize sebäp bolar.

Allahdan islenen zat haýyrlydyr, emma biziň öz saýlan zadymyzda şer barmy ýa-da haýyr barmy ony bilemzok
Şonuň üçin Allahdan haýyrlysyny islemeli.

***
<...

Dowamy »

149 5
Edebiýat, 2 weeks ago


Dostlarym...

Kemçiligimi, basyň, göni ýüzüme,
Arkadan gep edip, göwnüme degmäň!
Köpçülikde kemsidip, bir garyp bendäň,
Aýbyny paş edip, göwnüne dägmäň!

Käbir dostlaryma çyndan ynanyp,
Kömek diýse, elden gelenin edip,
Öýde otyrşamda, duzumy depip,
Haýyş edýän, dostlarym, aş dosty bolmaň!

Diý...

Dowamy »

86 8
Edebiýat, 2 weeks ago


Gray-Wolf !!!

Bilshime görä sen master bolmaly.O günki mowzugymada teswir yazypsyñ yene son gördim jogap yazsamam gormez dp jogap yazmadym. Indi arada birinden biderejik sayt aldym diñe blok acyp bolyan eken.señ bilenem habarlashyp bilmedim saytyñada dushnemok.Indi shonuñ dizayny chalyshmaly kömek edersiñä.

Dowamy »

353 20
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Web dizayner gerek.

Web master gerek habarlashayyñ

+99361983167
+99361414709

Dowamy »

134 4
Sorag-jogap, 1 month ago


Alym patyshanyñ zalymm ogly

Emir Teymir leñiñ agtygy Ulugbek 1394-nji milady yylynda dogulyar.1409-nji yylda yagny 15-yashynda ol kakasy tarapyndan samarkanda häkim bellenyär.Ol 40-yyl tagtda oturyar.Ylyma parahatçylyga uly üns beryär.Öz döwründe dünyäde deñi-taysyz obserwatoriya guryar we älemi asman jisimlerini öwrenyär.Ol ogly Abdyllatyby hem özi yaly alym edip yetishdirme...

Dowamy »

160 3
Edebiýat, 1 month ago


Kemal Sunal ömri döredijiligi.

Kemal Sunal 10-nji noyabrda Türkiyäñ Malatya iliniñ Kücükpazar diyen yerinde eneden bolyar.Kemal Sunalyñ mashgalasynda üc çagañ iñ ulusy bolupdyr.Kakasynyñ ady Mustafa Sunal diyipdirler.Kemal Sunalyñ ayalynyñ ady Gül Sunal.Kemal Sunalyñ iki sany cagasy bolupdyr.Ali Sunal we gyzy Ezo Sunal.Kemal Sunal 2000-nji yylyñ 3-nji iyulynda yürek agyry sebåpl...

Dowamy »

119 6
Edebiýat, 1 month ago


Degishmeler #1

Iki turmishhik gürüñi !
-Seni name ün türmä dykdylar gelmegiñe näme sebäp boldy!
-Men suratkeshlik kärini gowy göryän shonda bir surat cekipdim.
-baa nämäñ suraty?
-ay bir eje cagany emdirip duranyny cekdim
-eh eje gowy zat caga gowy zat olar ücin näme günä bolup biler?
-cagany ulurak cekipdirin.

Dowamy »

354 5
Sorag-jogap, 1 month ago


BIDEREK DOSTLAR !!!

Hassa günüm halym sorap gelmeyän,
Kyn günümde kömek edip bilmeyän,
Aglamda aglaman,gülemde gülmän,
Näme gerek maña biderek dostlar !

Yasymda görünmän,toyuma gelyän
Müñ bir hile bilen maña al salyan.
Özgäniñ yanynda üstümden gülyän
Nãme gerek maña biderek dostlar!

Iki yüzli çyr...

Dowamy »

98 3
Täzelikler, 1 month ago


???

Salowmaleykim talyp lar.comyñ agzalary shu gün wi-fi-de 100 de 100 hip hop.com saytyndan rep aydym skacat edip durkam.Kelläme sheyle pikir geldi?Tm da ilkinji rep aydan kishi kim??? we name ucin rep aydymlary Turkmen owaz tv den görkezenoklarka??? We siziñ gowy göryan repcileriñiz kim???Meñ gowy göryan repcim Abdy dayy Syke dali Егор крид Ben fero.

Dowamy »

254 26
Sorag-jogap, 1 month ago


32 we 54 parz.

Goýan: Ch_Baylyyew

32 parz

Her bir musulman 32 parzy bilmeli we ýerine ýetirmelidir. Olar şulardyr:

Imanyň şertleri: alty (6)
Yslamyň şertleri: bäş (5)
Namazyň parzlary: On iki (12)
Täretiň parzlary: üç (3)
Teýemmümiň parzlary: iki (2)

Imanyň şertleri:
1)...

Dowamy »

146 5
Sorag-jogap, 1 month ago


Allany näme ücin görip bilemizok? (BOLAN WAKA))

Myratjyk kakasyndan:
-Biz nm ücin Allany görip bilemizok diyip sorady.
Kakasy:Biziñ gözümiz Allany görüp bilmejek shekilde yaradylandygy ücin görüp bilemizok diyip,oglunyñ bashyny sypady.
-Näme ücin görüp bilemizok kaka?!
Sen fotaaparatyñ bilen hemme zady surata alyp bilermiñ?
-Hawwa alaryn
-Icki organlarym...

Dowamy »

197 2
Edebiýat, 2 months ago