Kime nik gerek bolsa janlasayin baha 20man

+99365414353

Dowamy »

576 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Kime nik gerek bolsa janlasayin baha 20man

+99365414353

Dowamy »

510 0
Sorag-jogap, 2 years ago


Kime nik gerek bolsa janlasayin baha 20man

+99365414353

Dowamy »

483 0
Sorag-jogap, 2 years ago


Hazar99 bolli et indi

Hazar99 bolli et indi yogsa senem yylgyn yasalym aynura yaly dine teswiri okap bilyan etyan paroly calysmak mesele dal

Dowamy »

555 4
Täzelikler, 2 years ago


Bu hakykatmy ya yalan

Syncylarym synamanlar meni hic,
Bu dunyanin ogredyanje zady kop,
Tagtan dusup bagtyn gacsa basyndan,
Taslap gider hatda dogan ejende,
Bi gayratlar arkanyzdan atarlar,
Men yalylar dogur ylaya batarlar,
Kyyamatly dosdun bolup gezsede,
Wagty gelse syrtynyzdan satarlar.

Dowamy »

553 4
Täzelikler, 2 years ago


Bu zamanda sen akmak, Bary senden akylly baryn dili nakylly

Nirde halasgar dirimi umyt,
Momin gol uzatya,
Elin galdyrya johit,
Duysume gygyryan meni husuma akit,
Hakykatdanam haky yatdan cykardyk hakyt,
Eyesinden gymat boldy haryt.

Dowamy »

704 10
Täzelikler, 2 years ago


Syke dali Bular meni bilenok eje

Garyldy su gunumiz ertir
Bu yerler garañky yok tertip
Dasymdakylan arasyndan tapmadym yakyn
Aladan bar bolsa ic suny gel dyn

Bir yerde duranok aylanya yer tiz
Hic kimi tanamok dasyma seredip
Gunami olceyan aklymda terezi
Elimi alamok aylaryn ertir

Hic kim bilen gurlesemok eje
Etmed...

Dowamy »

580 1
Edebiýat, 2 years ago


Gyzlaryñ sumkasynyñ içinde nàme zat bolanok kim bilŸà?

Jogabyñyza garasyan

Dowamy »

992 36
Sorag-jogap, 2 years ago


Essalowmaleykum eziz adamlar hanymlar we jenaplar bu gun dushenbe guni su gunden baslap yary$ geçiriljekdir yary$ yek$enbe gune çenli dowam etyar...

Kimiñ Ÿazan mowzugy kôp okalan we kôp teswir goylup gowy baha alsa solam yeñiji boljakdyr 1 nji orun 2 nji orun we 3 nji orunlar beriljekdir gowy mowzuklar paylasarsyñyz diyp umyt etyan...

Dowamy »

617 7
Täzelikler, 2 years ago


Daway erkek yaly real hakykata seredeliñ ZET-PRO2OO3 iñ edyan isleri dogrumy

Kim online bolsa gelsin

Dowamy »

837 14
Täzelikler, 2 years ago


Ÿas yigidiñ arzuwy

Peredokly bolsun gumda batmasyn,
3 aylap aç goysam gepim çekmesin,
Uran wagtym gaynatama yakmasyn,
Soñ yaly blatnoy gyz gôziñde bolsun.

Hasapdan hesipden opys nol bolsun,
Pul kagyzy tanamayan mal bolsun,
Biriniñ yekeje gyzy bolsun,
Gaynatam bay bolsun soñ bayyñ gyzy gôziñde bolsun.

Gayna...

Dowamy »

722 7
Edebiýat, 2 years ago


Essalowmaleykum talyplar.Com agzybir agzalary indi her hepdàñ soñunda kimiñ yazan teswiri kôp okalan manyly bolsa sol yeñiji boljakdyr we arhiwe giriziljekdir

Hemmâñiziñ elleriñize saglyk manyly gosgulary eserleri rowayatlary dini ôwit nesihatlary payla$arsyñyz diyp umyt etyan

Dowamy »

686 14
Sorag-jogap, 2 years ago


Kim online?

Kim online?

Dowamy »

613 9
Täzelikler, 2 years ago


Çukur 4 yyldan soñ ahyr gutardy her seriasyny sypdyrman gôrip gelyadim 4 yyldan bàri

4 Ÿyldyr çukur bilen bile dem alyp gelyàdim gaty ôgreni$ipdirin bu kino bashaçadylay manysy "àile her sey demekdir" "Dosda kardasa ailàmà dokunma tsunami kibi doneriz"

Dowamy »

711 9
Sorag-jogap, 2 years ago


Çukur yarim agsham show tv

Bu gun agsam final bôlûmi pikirleriñizi paylasayiñ

Dowamy »

587 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Zet-pro2003 ine bolyamy su manylymy gorany

Keypine soyyan balalary,
Men kimden seni gawanmaly,
Iha iha a keypine usguryan,
$otak soz yetenokmy mà alay.

Keypine yazyan dile geleni,
Her pedik isleya palwan yaly heleyi,
Garsyma çykma sen,
Bir masgalañ gelini,
Yone tanap goy seni zayalan heñi,
Gaytalama yok gaytalamok sobir sozi,

Dowamy »

799 18
Edebiýat, 2 years ago


Dile geleni

Unudamok nirden gelenimi,
Gaty çôregi suwa batyryp iyenimi,
Allam gôrkezdi maña yeke yol,
Ya bolsuñ yaly gôrin,
Ya gôrnisiñ yaly bol.
Bir gùn sungaty taslasamam,
Ahyry bolamda dok,
Kôçàñ meni taslajan gùmany yok,
Goyberjek gùmany Ÿok,
Meni duruzar yeke tùpeñ iki ok.

Dowamy »

560 2
Edebiýat, 2 years ago


Essalowmaleykum eziz adamlar hanymlar we jenaplar sizi gyzykdyryan soragyñ jogaby mende bar...

Admin bar yône kàbir sebàplere gôrà ol kànbir jogap berip bilenok ondan gaty gôrmàñ indi saŸty bulayan agzalar yok hudaya sûkùr sayt arassalandy

Dowamy »

712 4
Täzelikler, 2 years ago


Esdip baryñ begenensiñiz Indi meñ sikimi sôgersiñ yashalym kan aydally saña ahyr alajyny tapdyk haha

Indi ejeñ amyny girersiñ talyplara zaya teswirleri okada oñay haha poka

Yashalym
Yylgyn
Aynura
Gutlayan hemañizi esdip baryñ begenensiñizay

Dowamy »

878 18
Sorag-jogap, 2 years ago


@Kesha Içimdàki harasat goŸberenok asla

Ÿenede men Ÿeke koçede,
Adam yok yanymda kate oçemde,
Kà wagt ozim asgabatda kelle tejende,
Kate ozimi yigrenyan aklym goçende.

Owkaladyan saza gulagy,
Soze dokip basladya dodaklar ylhamy,
DikenekledŸà endamy,
Yazanlam gijelerine yalñyz çekemde gamy.

Kà wagt zaherli dilim gasanya,
...

Dowamy »

512 0
Sorag-jogap, 2 years ago


Gysgaça degisme

Bu dùnŸàde her bir adam,
Bir kàrden çôrek iŸer,
Garawul Ÿatyp iŸer,
Kaçikar Ÿakyp iŸer,
Kamersant satyp iŸer,
Çopanlar bakyp iŸer,
Bal aryly baldan iysin,
Gassap soyup maldan iysin,
Nàme iysede adamzat,
Diñe halaldan iysin.

Dowamy »

584 0
Täzelikler, 2 years ago


Zet-pro2003 sen $ony gùl$adyñ Ÿazanyny to$ny bilŸàñmi?

Indi seret Ÿashalym we Ÿylgyn nikini bilmeyande bilyan kàn we bu saytdada seni sylayandan yigrenyan kan indi seret admin nadip bilya iymina gulsadyñ yazanyny yene seret sen nàmañe we sana name uçin goriplik edeli sen bir internet kafeñ baslygy bolañdada bulara barybir agyry yeñili degenok dù$Ÿàñmi bir kelañde aŸlap gor

Dowamy »

704 26
Sorag-jogap, 2 years ago


@KESHA Nesip geçer bu zaman men Ÿene Ÿaman syŸa daman setire men Ÿene Ÿazaryn bir gùn geler taparyn ôzimi ahyry maña dù$ûner diñe kôçe $ahyry

KÔçeler meni tanaŸa diŸà Ÿa$ uly kirli sakgal gy$yk di$ ga$ uly kôçe diŸdi gôrmedim sendeŸ repa a$ygy diŸdim gôrenleñ artykmaç sorama Ÿa$ymy
Ÿenede men Ÿeke kôçede kàte adamam Ÿok kàte ôzimi ŸigrenŸàn aklym gôçende Ma$galam diŸà Ÿazanlañy Ÿak indi diliñe gulpy dak indi kôçelerde adyma dàli dakyldy bolman geçdim akylly

Dowamy »

603 4
Edebiýat, 2 years ago


Çukur Ÿene dônejàk

Çukur dolandy

Dowamy »

626 5
Sorag-jogap, 2 years ago


ÇUKUR ŸENI BÔLÙMI ŸARYM AGSAM SHOW TV

Çukuruñ $u seriŸasy gyzykly bolar uzaldypdyrlar indi 5 Ÿada 6 sezon zat ederler

Dowamy »

665 9
Sorag-jogap, 2 years ago