Eýranly türkmenler hakynda (gysgaça maglumat)

Eýranly türkmenler (türkmenler: Eýran türkmenler, parsça: ترکمن‌ههی ایران), Türkmen Sähra diýilýän geografiki sebitde, Eýranyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän we Türkmenistan bilen serhetleşýän Eýran Türkmenistan ýa-da Gülistan welaýaty bilen azlyk Olar Demirgazyk Horasan we Razawi Horasan welaýatlarynda ýaşaýan sünni Hanefi Türkmenlerdir.
...

Dowamy »

76 0
Edebiýat, 6 days ago


şorta sözler

göçe-göçlük
Keminäniň oturan obasy bir ýana göçmekçi bolýar. Iller göçüşip,
gidişip barýar, bularyň mallary bolmansoň, ýurtda ýeke galyp barýarlar.
Soň Kemine bir tanşyndan iki sany bugurçy düýe diläp getirýär.
Keminäniň mollada okaýan iki ogly bar eken. Olar hem beýleki
mollalar ýaly düýä ýük urmagy hem bilmeýär...

Dowamy »

147 1
Edebiýat, 1 week ago


GEÇINEM ÖZ AÝAGYNDAN ASÝARLAR, GOÝNAM

Gadym zamanlarda bir garyp ýigidiň agasy baý täjir bolupdyr. Ol söwda edeninde kim bolsa-da çürkäp goýberer ekeni. Günlerde bir gün täjir inisini ýanyna çagyryp:
— Sen bu diwanaçylyk-gedaýçylygyňdan el çek, ine saňa baýlyk, näme gerek bolsa göter — diýipdir. Onda inisi:
— A how, biz her niçik aga-inem bolsak, seniň täjirçilik bilen...

Dowamy »

163 2
Edebiýat, 1 week ago


AKYLLY GYZ

Ir döwürde alys ýurtlara gidip, söwda bilen meşgullanýan bir söwdagär bar eken. Ogul perzendi bolmansoň, ol maşgalasyndaky ýetişen gyzlarynyň üçüsini-de gaty gowy görer eken.

Bir gezek ol uzak ýola söwda ugramakçy bolanynda gyzlaryny ýanyna çagyryp: “Näme sargydyňyz bar bolsa aýdyň!” diýipdir. Şonda onuň iň uly we ortanjy gyzy atasy...

Dowamy »

179 2
Edebiýat, 1 week ago


DÜNÝÄDE MÜŇ ADAM...

DÜNÝÄDE
MÜŇ ADAM...

Dünýäde müň adam saňa sawçysyn
Ýollan bolsa eger, däldir ol geň zat.
Ýöne şolaň arasynda biriniň
Adyna diýerler Resul Gamzat.

Eger-de ýüz adam ser-sepil bolup,
Seň yşgyňda çekýän bolsa perýady.
Geň görmegin, ýüz adamyň içinde
Resul diýsele...

Dowamy »

79 2
Edebiýat, 1 week ago


Jigerbent galasy

Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 km çemesi demirgazyk-günbatar tarapynda ýerleşýär. Ol IX-X asyrlarda dörän şäher galasydyr.

Jigerbent Köneürgenç türkmen döwletiniň ýaşan döwründe XII...

Dowamy »

101 3
Edebiýat, 1 week ago


Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)

Ýalançy dünýäde ýalanlañ sany
Geçýär diýp çeninden ideýän hany
Diýýän aýdýan gury sözlem bimany
Bolup galýar diñlenmänjik dünýede

Bu dünýe teatr bizem aktýor
Berilen rollary oýnaýarys hor
Kimkä produssor kimkä režisýor
Bile bilmän geñirgenýäñ dünýede

Öñüñde sahna dur perde çeki...

Dowamy »

55 0
Edebiýat, 1 week ago


Gara Seýitliýew "Saňa" goşgy

Baga çykyp seýran etseň,
Garaşýarlar güller saňa.
Kebelekler ganatynda
Getiripdir hallar saňa.

Owazym eşitdi älem,
Sen hem eşit indi, läläm.
Ýar aýdymna çyksaň, janam,
Alkyş eder iller saňa.

Ýarym, habar al ýaryňdan,
Doýmak ýokdur didaryňdan,
Tary ýüregmiň tarynda...

Dowamy »

45 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Gara Seýitliýew "Daň şemaly" goşgy

Daň şemaly öper, oýnar zülpüňi,
Men oýnasam: – Sen oýnama – diýýärsiň.
Daň şemaly topar oýnar zülpüňi,
Taryn öpsem: – Sen oýnama – diýýärsiň.

Oýnasam-da öýkeleme, läligim,
Oýunçy zülpleriň oýnadýar meni.
Aýnasam-da aýp etme, gülälegim,
Gülälek ýaňaklaň däli edýär meni.

Daň şema...

Dowamy »

48 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Üstünlik hakynda aýdylan ajaýyp sözler

Daşy deşen suwuň güýji däldir, daşy deşen damjalary dowamlylygydyr.
Emile Raux

Nirede bolsaňyzam eliňizden geleniň iň gowusyny etmäge synanyşyň.
Theodore Rooswelt

Isleg, akyldan has zerurdyr.
Alberty Einshtein

Dünýä kynçylyklara beslenendir, emma birnäçe ynsan munuň hötdesinde...

Dowamy »

142 3
Edebiýat, 4 weeks ago


Unutmaň! Bu dünýäden öteniňizde hem ýerine ýetirmeli işleriňiz doly tamamlanmaz!!!

Birnäçe adamlar ýaşaýşy gizlin bir wezipe hökmünde pikir edip, ähli işleri diňe
özleri ýerine ýetirmeli diýip pikir edýärler.

Giç ýatyp, ir turarys, durmuşyň hözirini görmekden gaçyp, söýenlerimizi köp
garaşdyryp, olaryň umytlarynyň üzülmegine sebäp bolýarys. Gynansak-da, birnäçe
tan...

Dowamy »

198 8
Edebiýat, 4 weeks ago


Ýoluň başynda olara-da başarmarsyň, diýipdiler!

7 ýyla golaý Şwesiýadaky kiçi bir edaradaky işleýän ýönekeý bir işçi Eýnşteýiniň
ukybyny kim öňünden aňşyrdyka? Tölegli ýaşaýan öý eýesiniň çagasynyň doglan gününde
agzyndan ot çykarýan oýunjak gaplaňlar ýasaýan Leonardo atly ýetginjegiň bir gün beýik
da Winçi boljagyny şol doglan güne gelenler siziň pikiriňizçe a...

Dowamy »

150 2
Edebiýat, 4 weeks ago


Ömürboýy çäresizlige uçran bir adamyň hekaýasy

7 – ýaşynda kakasyny ýitirdi we ýetim galdy.
8 – ýaşynda okuwdan çykardylar we ähli wagtyny mellekdäki gargalary
kowalamak bilen geçirýärdi.
10 – ýaşynda ýüzi gana boýalyp, täze okuwynda mugallymyndan urulyp,
okuwdan çykaryldy. Öýkeden we gorkydan 3 günläp öýünden çykyp bilmedi.
24 – ýaşynda az...

Dowamy »

275 6
Edebiýat, 4 weeks ago


Durmuş grammatikasyny öwreden gaýykçy

Adama göwni ýetmeýän dil grammatika mugallymy ýaşaýan obasyna ýakyn bir
ada gitmek isleýär. Soňra kenarda garaşyp duran gaýykçy bilen ada tarap ýola çykýar.
Deňiziň ortasyna gelenlerinde grammatika mugallymy gaýykçydan soraýar:
- Şu ýaşyňa çenli grammatika öwrendiňmi?
Gaýykçy:
- Men bir bilimsiz adam, şu wagt...

Dowamy »

136 1
Edebiýat, 4 weeks ago


Täsin maglumatlar

1. Eger sogan dograp otyrkaňyz sakgyç çeyneseñiz , onda siz aglamayaňyz ( gözüň ajamayar )

2. ABŞ - nyň dollar banknotalarynyň 97 % -nde narkotik serişdeleriň yzy bar.

3. Haçanda biz uly balykgulagy gulagymyza ertemizde eşitýänimiz okeanyň sesi däl . Biz onda gulagymyzdaky gan aylanşygyň sesini eşitýäs.

...

Dowamy »

251 8
Bilim, 1 month ago


“SpaceX” bir raketany ýedinji gezek uçurdy

“SpaceX” kompaniýasy dünýäniň äli ýerini internet aragatnaşyk tory bilen üpjün etmek maksady bilen ýola goýan “Starlink” taslamasynyň çäklerinde nobatdaky uçuşyny amala aşyrdy. Adatça, bir gezek ulanylýan raketalary we kosmos gämilerini birden köp ulanmak arkaly olaryň bahasyny azaldýan kompaniýa soňky uçyşynda ýene bir rekord goýdy. Nobatdaky uçuş...

Dowamy »

111 1
Tehnologiýa, 1 month ago


Tiz kömek welosiped

Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. Merkezi edarasy Parižde ýerleşýän kompaniýa “Emergency Bikes” atly ilkinji lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen welosipedi taýýar etdi. “Wunderman Thompson” hem-de “Ecox Enterprises” atly şereketleriň hünärmenleriniň döreden iki...

Dowamy »

99 1
Tehnologiýa, 1 month ago


“Xiaomi” ady nireden gelip çykýar?

Dünýäniň öňdebaryjy smartfon öndüriji kompaniýalaryň biri bolan “Xiaomi”-niň ýolbaşçysy Lei Jun kompaniýanyň adynyň nähili goýlandygy barada gürrüň berdi. Ýolbaşçy kompaniýa üçin at gözlänlerinde gyzyl ýyldyz, gyzyl burç we gara tüwi ýaly atlaryň teklip edilendigini aýtdy. Emma bu atlar täze kompanýanyň ýolbaşçylar geňeşi tarapyndan kabul edilmändi...

Dowamy »

133 2
Tehnologiýa, 1 month ago


Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy

«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal Osman uniwersitetini gutardy hem-de köpçülikleýin aragatnaşyk we žurnalistika boýunça bakalawr derejesini aldy.

Ýetginjek ýigit mekdebi 10 ýaşynda gutardy. Ol uniwersiteti 13 ýaşynda gutarmagy meýilleşdirýärdi, ýö...

Dowamy »

138 0
Täzelikler, 1 month ago


Öz özüňi terbiýelemek

Käbir maşgalalarda çaga terbiýesine üns bermeýärler. Ata- eneleriň arasynda: «Çaga terbiýelemäge wagtymyz ýok. Uzyn gün işde bolýarys. Goý, bu mesele bilen terbiýeçiler, mugallymlar gyzyklansyn. Olar ýörite aýlyk alýarlar» diýip, bar günäni öz üstlerinden sowmak isleýärler. Çagalary terbiýelemekde mekdebiň, ata-enäniň, jemgyýetçiligiň bilelikdäki t...

Dowamy »

104 2
Bilim, 1 month ago


Durmuş syýasatynyň mazmuny we maksatlary

Durmuş syýasaty dar manyda hökümet tarapyndan jemgyýetiň dürli gatlaklaryna degişli agzalarynyň girdejilerini paýlamaklyga we gaýtadan paýlamaklyga gönükdirilen hereketlerini aňladýar. Sözüň giň manysanda bolsa ol makroykdysady kadalaşdyrylyşyň jemgyýetde durmuş durnuklylygy üpjün etmeklige, raýatlar üçin mümkin boldugyça birmeňzeş badalga şertleri...

Dowamy »

79 0
Bilim, 1 month ago


Boýuň ösüşi

Adamyň boýunyň uzynlygy maşgala agzalaryna, olaryň haçan ösüp başlanlygyna, şahsyň beden kämilligine we iýmitlenme endiklerine baglydyr. Islendik ýetginjek ene-atasynyň boýunyň uzynlygyny ulanyp, ýönekeý hasaplamak arkaly öz boýuny çaklap biler. Aşakda getirilen formula siziň boýuňyzyň ösüp, ahyrky ýetjek derejesini çaklamaga ýardam edýär:
<...

Dowamy »

124 2
Bilim, 1 month ago


Bir eşegiň hekaýaty

Pişik sorady: Men kim?

Dana alaka jogap berdi: Sen alaka.

Bir gün gije alakalar üýşüp pişigi iýdiler…

Bir gezek, eşşegiň biri eşşek hemme dosty-ýary işe gidensoň jeňňelde ýeke galdy. «Olar gelýänçä nämä güýmensemkäm?» diýip, kän pikirlendi. Ahyry öz-özi bilen bir oýun oýnamagy ýüregine düwdi. Ep-esli wag...

Dowamy »

166 1
Edebiýat, 1 month ago


Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi

Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim etdi. Dünýäde 140 žurnalistiň ses bermegi esasynda düzülen toparda derwezeçi hökmünde Lew Ýaşin (Russiýa) saýlandy. Toparyň goragçylaryny Paolo Maldini (Italiýa), Frans Bekkenbauer (Germaniýa), Markos Kafu (Braziliýa), ýarymgor...

Dowamy »

96 0
Sport, 1 month ago


Özbegistanda "Özbegiston" milli smartfonlary çykarylyp başlandy

Nawoi erkin senagat zolagynda “Özbegiston” täze smartfony öndürilip başlandy diýip, Nawoiniň telekeçileriň we işewür adamlaryň hereketiniň sebit geňeşine salgylanyp, “UzA” agentligi habar berýär. Muny Regnum agentligi ýetirýär.

Smartfon içerki bazar üçin Özbegistanyň Maglumat tehnologiýalary we aragatnaşyk ministrliginiň tabşyrygy bo...

Dowamy »

140 7
Täzelikler, 1 month ago