Süýjülik (keseli)

Ýer ýüzünde maýyplyga we ölümçilige getirýän ýürek-damar, onkologiki keseller bilen bir hatarda, süýji keseli (lat. diabetes mellītus) hem uly kynçylyklara getirýändir.

Süýji keseli adamzada gadymy zamanlardan bäri bellidir. Bu kesel barada birinji maglumatlar b.e. öň 1550-nji ýyla degişli bolan golýazmalarda duş gelýär.

Dowamy »

186 2
Bilim, 2 weeks ago


Bermuda üçburçlugy

Atlantik okeanyň bu böleginde esasanam 1960-njy ýyllarda birnäçe gämidir uçarlar gözden gaýyp bolup, olardan hiç bir yz galmandyr. Hiçkimiň düşündirip bilmeýän bu täsin wakasy, birnäçe adamlar hat-da alymlar tarapyndan hem “tebigy bolmadyk birnäçe güýçleriň birleşýän ýeri” bolup tanadyldy we şeýle galdy. Emma uzyn ýyllar edilen tejribe işleri ýakyn...

Dowamy »

216 4
Bilim, 2 weeks ago


Beki Seýtäkow barada

Beki Seýtäkow (1914-1979) Häzirki zaman türkmen edebiýatynyň görnükli wekili[Çeşme zerur] , Türkmenistanyň halk ýazyjysy (1967), Magtymguly adyndaky baýragynyň eyesi (1966) Beki Seýtäkowyň çeper döredijiligi biziň edebiýatymyzyň taryhynda düýpli orun tutýar[Çeşme zerur] . Beki Seýtäkow 1914-nji ýylda Görogly etrabynyň Bedirkent obasynda garyp daýha...

Dowamy »

71 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Ýunus Emre barada

Men haýsy mertebä aýak bassam, hemişe öňümde bu türkmen gojasynyň yzlaryny görýärin.
| Jelaleddin Rumy

Ömri we döredijiligi
Ýunus Emräniň asly Horasandan Anadola göç eden türkmen Ysmaýyl Hajynyň neberelerinden bolupdyr. Ol, takmynan, 1240-njy ýyllarda Türkiýäniň Siwrihysar welaýatynyň Saryköý diýen obasynda doglup, 1320...

Dowamy »

68 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Saha (ýakut) türkleri we Ýakudystandaky durmuş

Ýakudystan türkleri we saha

Ýakudystan, ýa-da bolmasa Saha Respublikasy Russiýanyň federatiw respublikalarynyň biri bolup durýar. Ýakudystan Russiýanyň çäkleriniň takmynan bäşden bir bölegini tutýar hem-de onuň ilatynyň aglabasy ýakut türkleridir. Bu türk awtonom respublikasynyň paýtagty Ýakutsk şäheridir.

Ýakudystanyň...

Dowamy »

171 5
Bilim, 1 month ago


Aşyr Hanow - Gitmesene (goşgy)

“Gitmesene,
Gitseň onsoň bulutlary kim synlar...”
L.Pürjäýewa

Gitmesene,
Gitseň onsoň gara başym dumanlap
Gara güni gapdalyma getirer
Gitseň onsoň, görülmedik gün aglap
Kemsinmezmi ýazylmadyk setirim?!

Şygyrlarmy kime okap bererin
Haýsy gözler ýüregimi ýaralar
Gez...

Dowamy »

118 2
Edebiýat, 1 month ago


Aşyr Hanow - Sen gidensoň... (goşgy)

Sen gidensoň dünýäň reňki solupdyr,
Sowulypdyr dabaraly toýlarym.
Ömür atym tekiz ýere büdüräp,
Döwdüripdir şowlulygyň toýnagyn.

Sen gidensoň dereleriň ýygyrdy
Känelipdir, sülleripdir güllerem.
Sekuntlarym ömür bilen deňleşip,
Asyrlara öwrülipdir günlerim.

Gursagymy gurşap ald...

Dowamy »

115 3
Edebiýat, 1 month ago


HAÝYR DÄNELERI

«Kalbyň çuňluklaryna aralaş, onuň içinde haýryň däneleri gömülendir. Her gezek ýüregiňi açdygyňça, içine çümdügiňçe, haýyr
däneleri hem has köp ýüze çykmak bilen bolar».
Her birimiziň kalbymyza ýagşylygyň tohumlary sepilen. Ýöne
onuň üstüni örtüp duran inçe-ýogyn gatlaklar bar. Köwläberseň,
şol g...

Dowamy »

84 0
Edebiýat, 1 month ago


YLGAMASAŇ, ÜSTÜNLIK ÝOK

Özümiz bir ýerde durup, ýaşaýşymyzyň has gowulaşmagyny
isleýän bolsak, onda durmuşy gözelleşdirmek üçin hiç zat etmeýändigimiz bolýar. Ýaşaýşa nämedir bir zatlar bermek, eliňde baryndan eçilmek, ukybyňda baryny paýlaşmak, bagyş etmek – ömre
many çaýýan zatlaryň biri. Munuň üçin ýaşaýşy, durmuşy söýmek <...

Dowamy »

118 0
Edebiýat, 1 month ago


Başlamak hemişe kyn

Süýji-süýji göwün ýüwürtmeler, arzuwlar şeýle bir kän, emma
olaryň aglaba bölegi ýazylmadyk we hiç wagt ýazylmaýan taryhyň
arhiwine siňip galýar. Heý-de siz «Arzuwlaryň senenamasy» ýa-da
«Arzuwlaryň taryhy», «Arzuwlaryň ömri» atly eseri okap gördüňizmi?
Beýle eseri tapmarsyňyz, çünki iş ýüz...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, 1 month ago


MAŇZYMA BATAN PIKIRLER

A. Eýnşteýn Ç. Çapliniň bir filmini görenden soň: “Filmiňiz ula-kiçä düşnükli bolany
üçin siz beýik adam” diýip,oňa hat ýazypdyr. Çaplin hem: “Siziň açan teoriýaňyz ula-da—
kiçä-de asla düşnüksiz. Hut şol sebäbe görä-de, siz beýik adam” diýip jogap gaýtarypdyr.
*
Döwlet diýilýän zat ýurdy jennete öwürmek...

Dowamy »

198 1
Edebiýat, 1 month ago


Boeing 777

Boeing 777 (Triple Seven ýa-da T7) — Boeing kompaniýasynyň uçary, bu kysymdaky howa gämisi 300-e çenli we şondan hem köp ýolagçylar üçin niýetlenendir. Onuň uçuş uzaklygy 15500 kilometre golaýdyr. Bu uçarda ýolagçylar üçin kinofilmlere tomaşa etmäge, aýdym-saz diňlemäge mümkinçilik berýän hususy multimediýa ulgamy bar. Uçarda GSM we Wi-Fi aragatnaş...

Dowamy »

148 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Finlandiýanyň bilim ulgamy

Mek­de­be çen­li we mek­dep bi­li­mi, Finlandiýada köp san­ly gün­ba­tar ýurt­la­ryn­dan ta­pa­wut­ly­lyk­da, mek­de­be çen­li bi­lim 6 ýaş­dan baş­lap, bir ýy­la çek­ýär.

Şu ýy­lyň do­wa­myn­da mu­gal­lym­la­ryň esa­sy wezipele­ri­niň bi­ri ça­ga­la­ry mek­dep­de oka­ma­ga ta­ýyn­la­mak­dan yba­rat­dyr. Şu dö­wür­de äh­li üns ene di...

Dowamy »

136 2
Bilim, 1 month ago


Wasiliý Ýan

Wasiliý Ýan (1875-1954) —Meşhur rus ýazyjysy Wasiliý Grigorýewiç Ýan (hakyky familiýasy - Ýançeweskiý) 1875-nji ýylda, Kiýew şäherinde dünýä inipdir. Onuň kakasy latyn hem grek dili mugallymy bolup işleýän eken, Wasiliý hem onuň okadýan gimnaziýasynda bilim alypdyr. 1897-nji ýylda geljekki ýazyjy Peterburg uniwersitetiniň taryh-filologiýa fakulteti...

Dowamy »

96 1
Edebiýat, 1 month ago


Atajan Tagan ömri we döredijiligi

Ussat ýazyjy Atajan Tagan 1940-njy ýylyň 15-nji maýynda, Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Murgap etrabynda daýhan maşgalasynda dünýä indi. Kakasy Tagan Öwez 1943-nji ýylda Beýik Watançylyk urşynda Orýol şäherinde wepat boldy. Geljekki ýazyjy Mary şäherindäki 10-njy orta mekdebi tamamlady. Okuwynyň arasynda iki ýyl Sowet goşunynyň hatarynda gulluk et...

Dowamy »

127 1
Edebiýat, 1 month ago


Aýgytly ädim kinofilmi

Aýgytly ädim - (rus. Решающий шаг) sowet döwründe "Türkmenfilm" studiýasynda düşürilen, režisser Alty Garlyýewiň reňkli filmi. Berdi Kerbabaýewiň "Aýgytly ädim" romanynyň sýužeti boýunça.

Türkmen kinematografiýasynyň 60-njy ýyllarda gazanan uly üstünliginiň biri “Aýgytly ädim” filminiň döremegidir. 1965-nji ýylda düşürilen iki seriýa...

Dowamy »

183 3
Edebiýat, 1 month ago


Bill Geýts

Bill Geýts 1955-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Amerikanyň Sattle şäherinde eneden
dogulýar. Ol durmuşynda 3 çaganyň kakasy bolýar.

“Microsoft” firmasynyň esaslandyryjysy bolan Bill Geýts pensiýa çykmazdan öň
firmany gurupdy. Geýts, “Forbes” žurnalynyň maglumatlaryna görä, 2009-njy ýylda
...

Dowamy »

314 16
Edebiýat, 1 month ago


Ähli zat bir adam bilen başlar!

Dokuz ýaşyndady. Bir gün kakasy bilen ýolda gidip barýarka, öňünden çykan
adamlar iýmit hödür edýärler. Toparbaşy bolan kakasy olara ynanýar we
hödür edilen iýmitden iýýär. Kakasy zäherlenip ölýär. Ogly aman sypýar.
Oglanjygyň ady Timuçindi.

Çagalykdan obasynyň başyna geçýär. Er...

Dowamy »

234 4
Edebiýat, 1 month ago


Ownuk-uşak zatlara aladalanmaň!

Köplenç biz käbir zatlar hakynda gereginden köp aladalanýarys. Dykgatymyzy
ujypsyz päsgelçiliklere gönükdirp,ol päsgelçiligiň öňümize diwar bolmagyna sebäp
bolýarys. Mysal üçin ýolda bir awtomobil öňümizi kesip geçýär we biz bolsa barýan
ýolumyzy dowam etmegiň ýerine gaharlanmagy saýlaýarys....

Dowamy »

138 4
Edebiýat, 1 month ago


Mätäji - Är biläni (goşgy)

Daýyma müşgül kuşatdyr,
Işiň düşse är biläni;
Mydam ömrüň hoş geçirgin,
Gadryň bilen ýar biläni,

Aždar kimin owsun ursa,
Ganym garşysynda dursa,
Ar üçin çapyp, jan berse,
Gabry dolar nur biläni.

Magrupdan maşrykga gelse,
Başyn ýüz gowgaga salsa,
Ýigidiň ryzky kem...

Dowamy »

76 0
Edebiýat, 1 month ago


Aşyr Hanow - Söýgi söhbeti (goşgy)

Gözleriňi gözlerime garatda,
Sen bir söz diý,elewresin hyýalym.
Men seniň yşgyňdan serhoş bolaýyn,
Bir ömür söýülip görmedik ýaly.

Eliňi ber, ellerime daňaýyn,
Söýgi atly görünmezek ýüp bilen.
Ýüregimi açyp goýdum aýaňa,
Isle diňle,
Isle güýme gep bilen.

Ýa isleseň gelje...

Dowamy »

91 2
Edebiýat, 1 month ago


ON SEKIZ MANAT HAKYNDA ELEGIÝA

ON SEKIZ MANAT HAKYNDA ELEGIÝA
Enemiň hatyrasyna

Her aýda bir gezek—on sekiz manat,
Her aýda bir gezek gelýärdi yrman.
Her aýda on sekiz manat gelende,
Begenerdim. Enem aglardy,arman.

On sekiz manady kim berýär bize?
Kim unutman,otuz günden iberýär?
Ol niçiksi ýiti gözli perişd...

Dowamy »

135 4
Edebiýat, 2 months ago


GEÇINEM ÖZ AÝAGYNDAN ASÝARLAR, GOÝNAM

Gadym zamanlarda bir garyp ýigidiň agasy baý täjir bolupdyr. Ol söwda edeninde kim bolsa-da çürkäp goýberer ekeni. Günlerde bir gün täjir inisini ýanyna çagyryp:
— Sen bu diwanaçylyk-gedaýçylygyňdan el çek, ine saňa baýlyk, näme gerek bolsa göter — diýipdir. Onda inisi:
— A how, biz her niçik aga-inem bolsak, seniň täjirçilik bilen...

Dowamy »

258 2
Edebiýat, 3 months ago


AKYLLY GYZ

Ir döwürde alys ýurtlara gidip, söwda bilen meşgullanýan bir söwdagär bar eken. Ogul perzendi bolmansoň, ol maşgalasyndaky ýetişen gyzlarynyň üçüsini-de gaty gowy görer eken.

Bir gezek ol uzak ýola söwda ugramakçy bolanynda gyzlaryny ýanyna çagyryp: “Näme sargydyňyz bar bolsa aýdyň!” diýipdir. Şonda onuň iň uly we ortanjy gyzy atasy...

Dowamy »

277 2
Edebiýat, 3 months ago


DÜNÝÄDE MÜŇ ADAM...

DÜNÝÄDE
MÜŇ ADAM...

Dünýäde müň adam saňa sawçysyn
Ýollan bolsa eger, däldir ol geň zat.
Ýöne şolaň arasynda biriniň
Adyna diýerler Resul Gamzat.

Eger-de ýüz adam ser-sepil bolup,
Seň yşgyňda çekýän bolsa perýady.
Geň görmegin, ýüz adamyň içinde
Resul diýsele...

Dowamy »

147 2
Edebiýat, 3 months ago