Adam hukuklary näme?

Sen öz adam hukuklaryň bilen doguldyň. Olary öwren, bil hem özgelere öwret.

1. Biziň hemmämiz azat doglan. Biziň hemmämiziň öz pikirlerimiz we ideýalarymyz bar. Biziň hemmämize deň çemeleşilmeli.
2. Biziň dürli-dürlüdigimize garamazdan, adam hukuklary her bir adama degişli.
3. Biziň hemmämiziň ýaşamaga, azat hem howp-h...

Dowamy »

970 12
Köneler, 9 years ago


Söýgi näme?

Anne Morrow Lindbergh:
“Men söýýän kişimiň hatda meniň özümden hem azat bolmagyny isleýärin.”

“Maňa sen özüňi kimiň sylaýanyny we söýýänini aýt,
onsoň men seniň kimdigiňi aýdaýyn.”

Hazrat Inayat Khan:
“Akyldar aýtdy: “Iň gowy zat kimdir birini ýigrenmek däl, diňe söýmek. Bu ondan gutulyşyň ýalňyz...

Dowamy »

971 6
Köneler, 9 years ago


Hakykat hakynda aýdylanlar

Truth is God’s daughter.
Hakykat hudaýyň gyzydyr.

Better speak truth rudely, than lie covertly.
Sypaýyçylykly ýalan sözländen gödegräk çyny aýdan ýagşy.

Truth never grows old.
Hakykat hiç wagt garramaýar.

Truth may walk through the world unarmed. Arabic proverb
Hakykat dünýän...

Dowamy »

1335 17
Köneler, 9 years ago


Durmuşyň ýaňy

Bir oglan kakasy bilen daglykdan ýöräp barýardy. Oglan birden ýykylýar we bir ýerini agyrdyp, jynssyz gygyrýar: “AAAhhhhhhhhhhh!!!”
Geň galmaly, ol sesiň gaýtalanmasyny eşidýär: “AAAhhhhhhhhhhh!!!”
Oglany bilesigelijilikden “Kimsiň?” diýip gygyrýar. Ol dag tarapdan diňe “Kimsiň?” diýen jogaby alýar.

Bu jogaba gahary gel...

Dowamy »

660 2
Köneler, 9 years ago


Bir gezek ýalňyşan howplumy ýa hiç wagt ýalňyşmadyk?

Bir adamyň wezipesini ulaltjak bolup ýygnanyşan geňeş agzalary onuň bir gezek içip, serhoş halda darkaşa girenini bilipdirler hem öz kararlaryndan el çekmekçi bolupdyrlar.

Şol wagt biri şeý diýen: “Eger biz her ýalňyşan adamy kyhlap, gyra zyňyp dursak, aňsat elinden iş gelýän adamyň üstünden barmasak gerek. Geçmişde bir gezek ýalňyş...

Dowamy »

778 5
Köneler, 9 years ago


Dört mugtuň höziri

Aşgabatda bir türkmen agşamara işden gelip, üstünden suw akytmak üçin wannaly otaga girýär. Görse, suw ýok.
- Eý, Nabat, kitire suw alyp goýduňmy? – Ol aýalyna gygyrýar. – Çaý bir içip bilýäsmi?
- Hawa, suw alyp goýdum, ýöne öýländen bäri gaz ýok.
- Bä, onda dört mugtdan biriniň hözirini görmek üçin telewizory açmaly-da. Şo...

Dowamy »

951 10
Köneler, 9 years ago


DAŇ ATMAZDAN BURUNAdam ogly, ýatma gapyl,

Tur-ha daň atmazdan burun!

Ýigitlikde tagat kylgyl,

Garrylyk ýetmezden burun!Garrylyk tagat kyldyrmaz,

İşiň ebesdib, bildirmez.

Pelk agladar, güldürmez,

Sür döwran ötmezden burun!
...

Dowamy »

589 2
Köneler, 9 years ago


Türkmeniñ ogullary!

Türkmeniň ogullary!
Bir-biregiň şöhratyny gabanmaň,
adyny gabanmaň,
gabanmaň zadyn... Ogul boluň,
biliň ogullyk asla
kesgitlenýän zat däl jynsu-at bilen.
Gyzam bolsaň,
ogul bol!
Ogul bolsaň, has beter.
Ejiz bolma,
egbar düşme, pesleme,
adam adyň pisleme! Gysganma, gabanma...

Dowamy »

804 3
Köneler, 9 years ago


BANAN!

* По содержанию разнообразных и легко усваивающихся организмом человека сахаристых питательных веществ и минеральных солей, а также наличию широкого комплекса витаминов, бананы являются одними из самых ценных плодовых растений, которые все больше используются в медицинской практике. * Употребление в пищу 1-2 бананов в день оказывает устойчивое тони...

Dowamy »

920 14
Köneler, 9 years ago


Abadan agzanyñ doglan güni!

Göwnüme bolmasa $u gûn abadan agzamyzyñ doglan güni bolmaly,eger ýalñy$ýan bolsamam menä gutlajak.Abadan agza seni tüys yuregimden gutlaýan we uzak ýa$ dileýän beýik Alladan.görjegiñ gowluk bolsun,elmydama üstünlük hemrañ bolsun.Talyplar saytyndada aktiwligiñ bn özüñi görkez mundan beýlägem!

Dowamy »

1091 28
Köneler, 9 years ago


Minskiñ metrosyndaky partlamany amala a$yranlara ölüm jezasy höküm edildi!

Çarşenbe güni Belarusyň Ýokary sudy şu ýylyň
aprel aýynda Minskiň metrosyndaky hüjümi
gurnanlykda aýyplanýan 25 ýaşly Dmitriý
Konowalowy we Wladislaw Kowalýowy ölüm
jezasyna höküm etdi.
Belarusyň hukuk goraýjy aktiwistleri Konowalowyň hem Kowalýowyň günäleriniň
subut edilmändigini aýdyp, goşmaça derňewiň

Dowamy »

732 8
Köneler, 9 years ago


Yurek ogrysy!

Bir gyz söýdüm ýagşy niýetde,
orun berdim oturtdum tagtynda köňül köşgümüň
göwnüne degmedim ajy söz bilen,
hazyna deňedim ýeke ýylgyrşyn.

olam ýylgyrýady melekler deýin,
öýkeläp kämahal çagajyk ýaly,
birdenem gülýädi ýaz ýagşy deýin,
şeýdiwem ýyllaram geçäýen ýaly.

Ahyry niýeti...

Dowamy »

1614 36
Köneler, 9 years ago


Ученые отменили конец света в 2012 году

ВАШИНГТОН, 12 ноября. Опасения о том, что убийственная вспышка на Солнце ударит по Земле в 2012 году, необоснованы, особенно в свете того, что солнечная активность сейчас снижается в рамках обычного 11-летнего цикла, говорят ученые НАСА.

Несмотря на то, что огромные всплески электромагнитной энергии и поток частиц, летящий от Солнца...

Dowamy »

1342 25
Köneler, 9 years ago


Aýdym sazyñ täsiri!

Adamzat
taryhynda
sazyň
tutýan orny örän uludyr. Ynsa $atlananda
ýa-da
gamgyn
bolanda, saz diňleýär. Saz ynsanyň
göwün
syrdaşy
diýsek hem ýerlikli
bolar. Heniz enesiniň göwresindekä, çaga daş-töwerekdäki bolup geçýän zatlaryň täsirini duýýar, sazyň owazyny eşidýär. Saz çaga...

Dowamy »

1102 11
Köneler, 9 years ago


Mashyn suryanlere degisli!

Soñky döwür moda boldaý,
Täze gelýän mashynlar!
Hemme shoña ýapyshýar,
Dogram edýär, ýashañlar!
Her kime ömür,
Ýeke gezek berilýär. Geziñaý, döwran sürüñ,
Kim biler, soñ näm bolar.
Toýotamy, opelmi,
Ony özüñ seljeraý.
Mashynly bir dagap gep,
Birazajyk ýeljiraý. Mashyn, mashyn, ma...

Dowamy »

1088 7
Köneler, 9 years ago


Öylenen hem indi oylenjek oglanlaryn dykgatyna!

Essalowmaleykim! Yany-yakynda Hz. Omer Faruk (r.a) barada mowzuk acypdym. Agzalar zadam yazmadylar,ozum yazyp,ozum pozup cykdym :) shona garamazdan men ruhdan dushmedim wewajyp gorenligim sebapli shu mashgala degishlibir mowzuk acmagy makul bildim. Shol mowzugymdaky bir yazgymy goyupbashlamakcy. Sizem goshant,pikir,tankyt,pikir,maslahat,tejribe,owu...

Dowamy »

1585 36
Köneler, 9 years ago


Gurbannazar Ezizowyn gosgularyny yatlaly

Ine baryan umydyna budurap,
egnin horluguna utanyp cala.
uzakda orkestr josup titrap,
tans edya owadan gyzlary bile.

Hor ellenni cykaranok yeninden,
olar birden yere yetayjek yaly.
gecip baryan yigitlerin deninden
gulaga yakymsyz bir saz wysaly.

undup bilman gormeksizje doglany...

Dowamy »

1814 67
Köneler, 9 years ago


Dostlar sorag ba dusunusulmeyan!

Orsyet diyilse Rossiya,belorussiya,ukraina goz onume gelya dilleri bir bolanson kabirleri yalnys dusunyaler.haysysy dogry siz nahili pikirde orsyet diyip dine rossiya aydylyamy ya 3 sinede?!

Dowamy »

1317 39
Köneler, 9 years ago


Rowayat aydayyn dostlar sizem bilyan rowayatlarynyzdan kyn gorman goyberin!!!

Bir husyt yasanmys nuh eyyamynda,
genjim men jomartmys onun yanynda.
bir gun on gasyna gelip ezrayyl,
diyenmisin mana janyn derwayys!

yanky husyt kisi gowni bir ylla,
geregin jan bolsun yuz yetmis tylla.

sony orta goyda alda ugrawer,
bu ahwala hayran galan ezrayyl.

tyll...

Dowamy »

1425 41
Köneler, 9 years ago


Soygi soygi ah soygi,bu ne beyle bet duygy,mende doran bir gaygy,olam sensin cyn soygi!!! (paksoygi.com@mail.ru)dostluk acmaga mydam tayyn siz bilen!!!

soygi soygi ah soygi,
bu ne beyle bet duygy,
mende doran bir gaygy,
olam sensin cyn soygi!!!

cyn soyguni tapmaly,
yaran ustun yapmaly,
yalan soyguni dalde,
paksoyguni tapmaly.

yone sorag sundada:
nadip tapjak ondada,
garasyaryn jogaba,
size dostlar gundede!...

Dowamy »

1156 14
Köneler, 9 years ago


Sagdyn bolun gadyrdan dostlarym!

Bismillahi errahman-errahym!Salamualeykum gadyrdan dostlar!size ilkinji yagsy arzuwlarymy hem maslahatlarymy bermek isleyan! Her bir sagdyn pikirli adam uzak hem-de bagtly yasamaga jan edya.Yone su yerde bir sorag yuze cykya,bizin hemmamiz sagdyn durmus ugrunda goresyasmi?oz hususy saglygymyzyn aladasyny hemmamiz berjay edyasmi?Eger biz ozumuzun he...

Dowamy »

762 9
Köneler, 9 years ago