sazyny ogurlap aydymyn aydyaň žiwoý aýt diýseler sen toýdan gaýdýaň puluny alaňsoň nam üçin beýdýäň?! ýüregi joşmadyk tupoý bagşy sen! ýüregi joşmadyk bagşy bolarmy, bagşylar toýlaryň nagşy bolmazmy, mindisk aparat disket galmazmy, şulardan gazanjy eden bagşy sen! plan bagşy diýip adyň öwdüler, toý soňlaman seni toýdan kowdular özüň kezzaplygyňy ile bildiren talantsyz bigaýrat bolan bagşy sen! bagşy bolmak asyl hemmäň işi däl, indi her öňýeten bagşysumak kän ogurluk aýdymlaň ilimi sagýan, ynsabyn ýuwudup bilen bagşy sen!!!

Köneler, student3 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir