men seni şeyle söýdüm/ söýdüm seni uly ýürek bilen/ gözlerim däl ýürek bilen gördüm/ ýüregimde gaýnap duran yşk bolup/ kalbymda sönmejek ataş döretdiň! men seni söýdüm,söýdüm seni güleňde/ söýdüm seni ýalňyz goýup gideňde/ söydüm seni sözläňde/ peýda boldy ajap keşbiň gözlemde/ söýdüm seni hatda gaharlanaňda/ söýdüm ýürek bilen mähir bereňde/ sen bolduň kalbymda ýazlarym,baharlarymda!

Köneler, student3 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir