bir gül ýolsam beýhuş bolup ysyna/ gül ysyna başym aýlanar gider/ bir gyz söýsem,düşsem onuň yzyna/ şol periniň ugrunda başym agarar gider gözel bar yşgynda ýakar/ däli edip mežnun eder/ gözel bar aklyňy huşuňy alar/ söýdüm diýer oýnar gider gözel gyzlar siz bir gudrat/ goymadyňyz mende gurbat/ bardyr gyzlar şeyle erwet/ yaş yuregim yolar gider! talyp aýdar gözel görsem/ saçyn darap zülpün örsem/ şonuň bilen döwran sürsem/ ýaş göwnüm biarman gider

Köneler, student3 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir