“Söwda göwnäp däl-de, mejbury edilse, önüm öndürmek üçin hiç zat öndürmeýänden rugsat almalybolsa, pul haryt bilen däl-de, orun, wezipe bilen iş salyşýanlara aksa, adamlar işläp däl-de, parahorluk, alym-ýolum bilen baýaýasa we kanunlar seni şeýle baýlardan goraman, olary senden gorasa, bozukluk sylaglanyp, dürslük özüňi pida etmekden başga zat bolmasa, sen öz ýaşaýan jemgyýetiň maňlaýygaradygyny bilip bilersiň.” Ayn Randyň (1905-1982) “Atlas Shrugged” diýen kitabyndan

Köneler, student3 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir