Bilim bermekmi ýa ajy doýurmak ?!

salam dostlar!
Häli ele kitap alyp birzatlar öwrenjek bolup, 1 sagat oturanymdan son, mekdep döwründe edebiýat mugallymyn aydan sözleri yadyma dushdi,
"bir adamy ylymly-bilimli edip ýetishdireniñden bir ajy doýuryp, ýalañajy donly edip ýetishdireniñ amatlydyr"
diyipdi.
Men sizin pikiriñizi bilesim gelyä, yokarky geti...

Dowamy »

1185 8
Köneler, 8 years ago


Iň ýokary tizlikli internet...

zaman gazetinden peydalanyldy

Häzirki wagtlarda internet ulgamyndan önjeýli peýdalanmak, has dogrusy, wag­ty tygşytly ulanmak maksady bilen bü­tin dünýäniň ünsüni özüne çekýän zatla­ryň biri hem internetiň ýokary tizlikli bolmagydyr.

Bu babatda internetiň ulanylyşy bilen baglanyşykly “Akamai” şereketi “Inter­netiň ýagd...

Dowamy »

801 8
Köneler, 8 years ago


Russiýada geçirlen saýlawlara görkezilýän garşylyklar dowam edýär

Saýlawda galplyk edilendigini öñe sürýän oppozisiýonerler 3 günden bäri ýöriş guraýar.
Russiýada hepdäniñ ahyrynda geçirlen umumy saýlawlara görkezilýän
garşylyklar dowam edýär. Saýlawda galplyk edilendigini öñe sürýän oppozisiýonerler 3 günden bäri ýöriş guraýar. 3 günden bäri köçelerde ýöriş guraýan demonstrantlar synçylaryñ saýlaw<...

Dowamy »

743 10
Köneler, 8 years ago


1 kilometrlik tort

Hytaýyň Şanhaý şäherinde uzynlygy 1068 metre ýetýän tort taýýarlandy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri
tarapyndan “Dünýäniň iň uzyn torty” adyny alan tort “Şangri La” myhmanha­nasynda taýýarlandy.

Myhmanhananyň süýjülikler boýunça
baş aşpezi Ýusuf Ýaran tortyň 150 adam tarapyndan taýýarlanandygyny mälim etdi. Ýara...

Dowamy »

1005 16
Köneler, 8 years ago


Uefa

salam dostlar! Shuwagtjyk inter - cska oyny 1:2 hasap bilen cskan peydasyna tamamlandy.
Real madrid - ajax 'y 0:2 hasabynda yendi.

Hany indi kim kim bilen oynamaly boldyka? Kim haysy topardan cykmaly?

Dowamy »

1042 39
Köneler, 8 years ago


YAPONIYAň TARYHYNDA IN GYMMAT YOL HELAKCILIGI BOLDY

YAPONIYADA BOLAN YAGDAY:

на юго-западе японии столкнулись сразу 14 суперкаров . "феррари", "ламборгини", "мерседесы". они ехали колонной на огромной скорости, участвуя в автопробеге. десять человек получили травмы, общий ущерб от аварии оценивают в три с половиной миллиона долларов. японцы не исключают, что это самое дорогое дтп в ис...

Dowamy »

1297 22
Köneler, 8 years ago


Mary şäheri

mary şäheri hakynda maglumatlar:

1884 njy ýylda esaslandyrylan
Köne ady merw
Häkimi baýram saparmyradowic
126 141 adam yaşayjysy bar (2010)
Yaşayjy milletler türkmenler, ruslar, tatarlar, ermeniler
Tel kody +993 522
Poctawoy indeksi 745400
Awtomobil belgish "mr"

şäher 19...

Dowamy »

5426 94
Köneler, 8 years ago


Dünýäniñ iñ ýaşuly adamy

Besse Jooper anna gün 115 ýaşyny doldurdy we 116 ýaşyna gadam basdy.

Dünýäniñ iñ ýaşuly adamy 115 ýaşynda. Dünýäniñ iñ ýaşuly adamy hökmünde
bilinýän Besse Jooper anna gün 115 ýaşyny doldurdy we 116 ýaşyna
gadam basdy.
Dünýäniñ iñ ýaşuly adamy hökmünde bilinýän Besse Jooper doglan gününi 15-20 adam bilen gutlady....

Dowamy »

1019 16
Köneler, 8 years ago


Piramidalar

salam dostlar! Sheyle gyzykly sorag bar,

müsür piramidalary nädip gurulypdyr?

Maglumatlara göra 5 müñ ýyl mundan ozal faraonlary heops, hefren we mikerin mùnlerce adamyn zahmeti b.n gurduryar. Sheýle sorag yuze cykyar: nadip ol äpet uly dash böleklerini yokary galdyrypdyrlar? Otayda yeke ýa iki blok däl, millionlarc...

Dowamy »

2454 29
Köneler, 8 years ago


"Durmushyn ýoly" rap*

durmush hakynda rap*

Her säher dañ atanda cagyryp Hudaýy
Ol sheyle gözel, sheyle bir enaýy
Özem enan yekeje yalnyz gyzy
Yöne ol yalnyz gyzyn gözleri kördi
*_*_*
Görùp bilmeyardi ol bu dùnyan lezzetini
Onun bu derdine hic hili derman tapdyrmady
Ene pahyr hemme öwùlyalara sygyndy
...

Dowamy »

1693 25
Köneler, 8 years ago


Güleliñ

essalamalekum dostlar! Köpden bäri gülişemzogamaý :D)) gelin biraz gùlişeliñ :-) şu temada toplanja degişmelerimi (ruscada badyr, nemeräklerem badyr) size ýetireýin:

Bir marshrutka sklondan dushup gelya Marshrutkan yzyndanam gara der bolup
bir erkek adam ylgap gelya.
Marshrutkan ichindakilerem wakyrr gulushyaler:"ay d...

Dowamy »

7240 41
Köneler, 8 years ago


Gyzykly maglumatlar

salam dostlar! Bu temada ondan mundan cöplan gyzykly maglumatlarymy paylashayn diydim!

Sowukdan goranyň!
Ellerimiz, aýakla­ rymyz we gulaklarymyz sowuk howa­da üşemän galsa, biz üçin kän bir gowy bolmazdy. Biziň bedenimiziň ýaradylşy diýseň özboluşlydyr, täsindir.

Sowuk howada bedenimiziň ýylytma ulgamy özüni...

Dowamy »

965 8
Köneler, 8 years ago


Aktiwler

dostlar name ucin sonky wagtlar saytda gyzykly, özune cekayjek temalar acylanokka? Hany aktiw agzalar (yegen, adalatly, adgjmptw, ependi, mirasymyz, idealman, aladin, abadan, bibisara, friendship, bravo, toty, auditor, myahri6a we bashkalar.... Hany siz? Name saýta höwes gacdyla? Hemishe sayta keypine höwes edip girilyadi weli... Hany saýty jandan...

Dowamy »

1734 72
Köneler, 8 years ago


Limon

essalamaleykum dostlar! Bu temada gelin peydaly, dermanlyk miwelerin biri bolan limon hakynda bilenlerimizi paylashalyn!

Bu miwäniň ululygy mandarin, apelsin ­ýaly bolup, reňki olardan has sary bol­ýar. Ýöne limon olardan ýiti turşy taga­my bilen tapawutlanýar.Limonyň aga­jy gyşyn-ýazyn ýaşyl reňkde bolýar. Onuň ýapraklary dökülmeýär...

Dowamy »

1024 10
Köneler, 8 years ago


ýolöten

salam dostlar! "öz ýurduma syýahat" diýen şygar astynda Bu gezek ýolöten şäheri hakynda gürrüñ edeliñ:

Ýerleşýän ýeri - türkmenistan, mary welaýaty
Ilaty 37,7 müñ adam (2009)
şäher 1939 ýylda esaslandyrylan
Telefon kody +993 560

şäher murgap derýasynyñ kenarynda, mary şäherinden 55 km günorta gündo...

Dowamy »

2496 11
Köneler, 8 years ago


Duz hakynda

Wagtal-wagtal biz planetamyz, tebigat,durmuş bilen baglanyşykly heniz joga­by tapylmadyk käbir soraglara duş gel­ýäris. Geliň, şunuň bilen baglylykda, um­manlaryň suwunyň düzümindäki duz barada agzap geçeliň.
Biziň bilşimiz ýaly, suwda ereýän duz ýagyş suwlary bilen ummanlara düşýär.
Ýeriň ýüzündäki duz ergin hala öwrülen­ soň, ýagşy...

Dowamy »

1114 12
Köneler, 8 years ago


Statistika

shaherlerin ilat sanawy (2009)

Aşgabat- 924203
Akdepe -15580
Änew 29606
Atamyrat 38350
Baýramaly 88486
Balkanabat 89785
Bereket 23261
Baharly 24702
Boldumsaz 23253
Abadan 42269
Gazojak 24251
Gökdepe 21154
Magdanly 64845
Daşoguz 2271...

Dowamy »

1373 28
Köneler, 8 years ago


Bilmek gyzykly ...

Kitiň çagasy doglan pursatyndan başlap
ýüzüp bilýär. Ol ep-esli wagtlap enesi­niň süýdi arkaly iýmitlenýär. Kitiň süýdi örän ýokumly bolýar. Onuň süýdi syg­ryň süýdüne garanyňda 10-12 esse ýag­lydyr. Uly kitleriň ýaňy doglan çagasy­nyň uzynlygy alty metre çenli ýetýär.

* * *

Ynsanyň saçy bütin ömri boýunça ort...

Dowamy »

844 12
Köneler, 8 years ago


Krasnowodsk

gelin dostlar bu gezek yurdumyzyn gözel künjeklerinin biri bolan, goja hazaryn kenarynda yerleshyan krasnowodsk (türkmenba$y) shäheri (zumer chas'yn mekany) hakda söhbet edelin! Mumkin birnäcämizin dogduk shäherimizdir, birnäcämiz syhayahatda bolansynyz gyzykly gurrunler acyp otyryn :-)
Tapanja maglumatlarymy size yetireyin:
yerleshya...

Dowamy »

1448 23
Köneler, 8 years ago


Titanik

“Titanik” gämisi barada hemmämiz bil­ýän bolsak gerek. “White Star Line” şere­ketine degişli ýolagçy gämisi “RMS Tita­nigiň” gurluşygyna Irlandiýanyň Belfast şäherindäki werfde 1909-njy ýylyň 31-
nji martynda başlanylýar.

Gämi 1912-nji ýylda gurlup gutarylýar. 26 aýlap dowam eden gäminiň gurluşy­gynda 11 müň 300 adam zähmet çe...

Dowamy »

1447 16
Köneler, 8 years ago


Paýhaslar düwünçegi

sizem bileniñizi goýyberiñ!

Oňat gylyk hem baýlygyň bir görnüşi­dir. (Hezreti Aly)

* * *

Maňa okan kitaplarymyň arasyndan iň gowusyny sorasaňyz aýdaýyn: ejemdir! (Linkoln)

* * *

Özümize bolan hormatymyzy eger biz
bermesek, hiç kim elimizden alyp bil­mez. (Gandi) <...

Dowamy »

1623 37
Köneler, 8 years ago


Matematika saz diňlenilende, aňsat öwreniler

ylymy öwrenmegin ýollary hakynda söhbet.

Matematikany her kim her hili usullar bi­len öwrenýär. Sebäbi, öwreniş ukyplar dürli-dürli bolýar. Edil şonuň ýaly-da, te­bigat ylymlaryny öwrenmek hem şeýle­dir.

ABŞ-nyň alymlary bolsa, bu iki ylym öw­renilende, sazyň peýdasynyň bardygy­ny belleýärler. Saz beýniň işleýän bölekl...

Dowamy »

747 6
Köneler, 8 years ago


Bedeniň gyzgynlygyndan zar­ ýad alýan “Nokia”

täze tehnologiýalar hakynda söhbet :-)

Londonly dizaýner Patrik Haýland “No­kia” şereketi üçin adamyň bedeniniň
gyzgynlygyndan zarýad alýan jübi tele­fonynyň taslamasyny döretdi. Bu bara­da www.ecofriend.org saýty habar ber­ýär.

Täze “Nokia E-Cu” jübi telefonynyň daşy misden ýasalýar. Onuň arkasy guran topragy...

Dowamy »

1498 25
Köneler, 8 years ago


Adaty kompýutermi ýa-da noutbuk?

Bazardyr-dükanlara aýlananyňyzda, özüňize şu sowaly ençeme gezek beren bolmagyňyz mümkin. Kompýutermi ýa-da noutbuk? Haýsysy amatly? Belki, şu makalanyň üsti bilen bu soraga jo­gap taparsyňyz.

1. Işleýiş tizligi

Tehnikanyň soňky 3-4 ýylda bu ugurda has-da ösmegi arkaly noutbuk hem-de adaty kompýuterleriň işleýiş tizli...

Dowamy »

1164 14
Köneler, 8 years ago


HABARYŇYZ BARMYDYR?!

bu gezek gelin kädi hakynda gurrun edelin :-)

Kädini Antarktikadan başga dünýäniň is­lendik ýerinde ösdürip ýetişdirip bolýar.

* * *

ABŞ-nyň Illinois ştatynyň Morton şäheri kädiniň watany hasaplanýar.

* * *

Kädiniň 50-den gowrak görnüşi bar.

* * *
...

Dowamy »

1585 50
Köneler, 8 years ago