Gysgajyk degişmeler

gülseň "güldüm" diýginiň :)


gülseň "güldüm" diýgin :)

gaty yokarygam uçma - gorünenok

- a siz multifilmde surata duşmediňizmi?

- näme uçin aýalyňyz gark bolanda komek etmediňiz?
- men ol gark bolýandyr öýtmedim. ol hemişekisi ýaly gygyrdy ...

- essalowmaleýkum...

Dowamy »

1402 20
Köneler, 8 years ago


Grammatika

grammatika - sözlemiñ gurluşyny öwrenýän ylymdyr

Salam dostlar! Hemmämiziñ bilişimiz ýaly türkmen dilinde käbir ýazmasy kynyrak bolan sözler bar. Ýöne muña garamazdan türkmen saýtlarynda, islendik hat, habar alyşylanda biz grammatiki taýdan ýalñyş ýazýarys.
näme üçin biz dogry ýazyp bilemizok ?
Dogry, köp halatlar-da...

Dowamy »

1172 30
Köneler, 8 years ago


Erk - isleg

bir gowy goren rowayatymy paylashayynn diydim. sonuna cenli okan)

siriyada bir patysha bolupdyr. patyshadan onen yeke gyz bolupdyr. gunlerin birinde patysha agyr keselap olum yassygynda yatyrka gyzyny yanyna cagyryp:
- gyzym menden son yurt sen elinde bolar, mesele bolsa wezirler bilen maslahatlashyp cozgun - diyip hoshlashypd...

Dowamy »

1040 10
Köneler, 8 years ago


Bashdan gecirmeler

men, ependi, vipboy - oba bashdan gecirmeleri

1998-nji yyllar. ir bilen ejem "bar oban cetindaki abadanlardan suyt alyp gel" diyip tuzuryp goyberdi. bankamy alyp yola cyksam ependi hem eli gaply, gozuni oykalap koca cykan eken,"nira?" "ay mamash suyde git diyya" - "yor onda" dip yola dushdik.
2 jay gecdik weli vipboy aglamysh...

Dowamy »

2401 83
Köneler, 8 years ago


Bravo - uzak ýasha!!!

essalamaleýkum talyplar.comun hormatly agzalary we myhmanlary! Bu gun saýtymyzyn aktiwiräk agzalarynyñ biri, "talyplar" futbol klubynyñ "casillasy" bolan bravo-nyñ doglan güni !
Bravo dost, doglan günüñ bilen gutlaýan! Uzak ýa$a! Görjegiñ diñe gowulyk bolsun! durmushda, ishde, okuwda üstünlik arzuw edýän! Bugun dogulan gùnùñde otursak, er...

Dowamy »

1485 38
Köneler, 8 years ago


B. Hudaynazar

SÖÝGi HAKDA ÝAZYLÝAN KÄBIR GOŞGYLARA PARODÝA


Söýgi diýlen şeýle elhenç zatmyka,
Käbir şahyrlaryň ýazyşy ýaly.
Bir şahyry söýgü bihuş edipdir,
Bir şahyr söýgüden bolypmyş däli.

Söýgi diýlen şeýle gorkunç zatmyka,
Hanjara, jellada meňzeder ýaly?
Söýgi diýlen şeýle doňýürekmikä?...

Dowamy »

1188 20
Köneler, 8 years ago


Öýlenjekdim

türkmen halk aýdymy "öýlenjekdim"

A gyz saña öýlenjekdim
Arman tiräñ gul boldy
Kakañ pahyr rzadan
Gyzyl diş ejeñden boldy
Läläm seniñ ugruñda
Ýürek ýanyp kül boldy
&

A gyz seniñ bahaña
Ala sygrym öldürdim
Toýumyzyñ habaryny
Halka habar göndürdim
T...

Dowamy »

2486 71
Köneler, 8 years ago


Futbol täzelikleri

zaman gazetinden Toplanan sport habarlaryny size yetirmekci

“Real Madrid” arany aç­ýar

Ispaniýanyň “La Ligasynda” ikinji aýlaw bat alyp, 4 oýunda hasap açylmady. Sanawyň lideri “Real Madrid” öz meýdançasynda “Granadany” 5-1 hasa­bynda ýeňlişe sezewar etdi.

Oýunda ýer eýeleriniň gollaryny Benzema (19, 50)...

Dowamy »

1039 18
Köneler, 8 years ago


Mashgala

salam dostlar! $u temada durmushda köp gabat gelyan problemalaryn birini obsujdat edelin:

mashgala agzybirliginin binýady esasan kim tarapyndan bozulýar ? (kim esasy rol oynayar)
1) Gelin
2) ogul
3) gaýyn

Saylan jogabyn Name ucindiginem dushundirayseniz

Dowamy »

1547 28
Köneler, 8 years ago


Gaýişnik

bir oglan erbet ýaramandyr weli kakasy bolnissa eltipdir. lukman oglany barlagdan gecirip:
-men sizi gynandyrmaly boljak. Bejergisiz keselda... oglugynyz adam bolmaz...
-wah inim... indi men oglum gaýişnigam bolmazmy ? )))

Dowamy »

2049 16
Köneler, 8 years ago


Amangül ))

şeýleräk tema:

Amangül öýden çykanda...

Sözlemi dowam etmeli :-) nähilirak sözleri goýuşdyryp bir sözlem düzüp bolar ? :-)

Dowamy »

2975 89
Köneler, 8 years ago


Baýram-gijesi

salam dostlar! gecen ýyldan bäri görüshemzogamaý )))
Hany taze ýyllar gutly bolsun, hemmanize ustunlik arzuw edyan!

Neme, hany baýramcylygy kim, nähli gecirdika ? Mumkin Herhili wakalar bolup gecendir...

Dowamy »

1205 18
Köneler, 8 years ago


Täze-ýylgyrysh

täze ýyl degishmeleri :-)

Çeçenistan. Postda duran nobatcy Nobat boyunca gecip duran adamlary barlap durka begenip gygyrypdyr:
-ýoldash starshina ! Bize gorkunc, sakgally wahhabis gelipdir!
-ine sen ýaly goýunlardan ýaña iwanow, biz indi 3 ýyl bäri täze ýyly aýaz babasyz geciryaris!
&
-bizin ded morozymyzd...

Dowamy »

1072 10
Köneler, 8 years ago


ýylyñ suratlary

salam dostlar! Hemmanizi taze yetip gelen 2012 nji ýylynyz bilen gutlayan!
Bu temamda size Gecip baryan 2011 nji ýylyn saýlama suratlaryny size ýetirmek isledim! (ruscadyr)
В объективе лучшие фотографии уходящего года по версии журнала National Geographic.
Слон, Южная Африка

Молнии, Дубаи


М...

Dowamy »

3884 11
Köneler, 8 years ago


ÇILIMKEŞIŇ TÜSSESI...saglyk.info saytyndan maglumat

Çilimkeşiň tüssesinden esasan-da maşgaladaky çagalar ejir çekýändirler.

Bütindünýä saglygy goraýyş (BSG) guramasynyň geçiren ilkinji giň gerimli barlaglarynyň netijeleri her ýylda çilimkeşiň tüssesinden dem alýan adamlaryň 600 000 töwereginiň ölýändigini mälim etdi. Bu ada...

Dowamy »

909 14
Köneler, 8 years ago


Agzalar

sheyle pikir kella geldi :-)
sheyleräk yagdayda özumizi gözegmize getirelin. Talyplar.com-yn agzalaryna uly obshejit (umumy ýashaýysh jaýy) berildi. Her komnatda 3 kishi bolmaly.
Sheylerak sorag: kim haysy agzalar bilen bolmagy saýlardyka ? :-)

(sorag hemmelere degishli, herkim öz pikirdeshini, jyny alyshýan agzasyny s...

Dowamy »

2344 107
Köneler, 8 years ago


Maslahat-taze ýyl

salam musulman doganlarym! Bizin aramyzda bir gapma-garshylykly pikir bar.
Biz taze ýyl baýramyny bellemeli dälmi??? Isa pygammerin doglan gunini bellamzok, biz dine taze ýyly garshy almak maksady bilen kicirak baýramcylyk edyas! Özem mashgala baýramcylyga bul?! Name indi taze ýyl bellesek kapyr bolýasmy ???
You tube bir dagestanly bi...

Dowamy »

1331 23
Köneler, 8 years ago


Kerim Gurbannepesow

duralgada

Ekiz taý ýalý jorasý bilen
Jümjüme gülleriň arsy bilen
Jümjüme köýnekli bir gözel gelýär
Jümjüme ýalykly jorasy bilen

Gyzlaryň ikiside gyzyl çawytly
Çawytlaň gapdaly keşde sowutly
Gyzym uýam diýip lak ataýmasaň
Lak atmagam indi bize howply

Toýnagyny jüp...

Dowamy »

2000 21
Köneler, 8 years ago


FC "Monako"

orslardan ýene bir telekeci yewropadaky football klublaryn birinin eýesi boldy. bu milliýarder Dmitriý Rybolowlew. Ol "forbes" £urnalynyn "baýlar" spisogynda 96-njy ýerde duryar. Ol öñ "Uralkaliý" zawodyna eyecilik eden bolsa indi futbol komandasy "Monako"-yñ eyesidir.
Biznesmen Gelejekki 4 ýylda komandan "janlanmagy" ucin 100 million ewro...

Dowamy »

604 3
Köneler, 8 years ago


Ýylandan goran!

saglyk.info saytyndan peydalanyldy

Ýeriň üstünde gezýän zäherli jandarlaryň arasynda ýylan adam üçin has howplydyr. Esasan hem kepjebaşyň (rus dil. -kobra), alahöwreniň (rus dil. - gadýuka), göklorsyň (rus dil. - gýurza), gömülgeniň (rus dil. - pesçannaýa efa) zäherleri uly howplylygy bilen tapawutlanýarlar.

Dürli ýyla...

Dowamy »

1593 7
Köneler, 8 years ago


ýagyş

ýagyş ýagýar.... yzygiderli şybyrdy....arassa howa...

Eýsem-de siz ýagyş ýagýan pursaty nähili duýgyny başdan gecirýaniz ?

Dowamy »

1623 43
Köneler, 8 years ago


Santos-barcelona

santos - barcelona

Oyun bashlady
ýaponiyada oynalya

Sizin pikiriniz kim "dunyanin in gowy komandasy" bolar?

Dowamy »

910 18
Köneler, 8 years ago


Fifa

FIFA bilen “France Football” žurnaly tara­
pyndan bilelikde ýylyň futbolçysyna gowşurylýan “Ballon D’Or” baýragynyň
dalaşgärleriniň sany 23-den 3-e düşüril­di. FIFA-nyň agzasy bolan milli ýygyn­dylaryň tälimçileri hem-de kapitanlary­nyň ses bermegi esasynda saýlanjak ýy­lyň futbolçysy diýlen baýragya “Barselo­
nanyň” super ýyld...

Dowamy »

792 8
Köneler, 8 years ago


ýylgyryñ, "ýylgyran ýüze ýygyrt düshmez"

kerimjik:
-eje ýadyñda bolsa maña "4 lik alan günüñ uzak gün oýnaý" diyipdiñ
-howwa onsoñ ?!
-onda men bugün 1 salkyn oýnap bilýändä...
%%
Biri gije şähersorag-jogap gullugynyn okoşkosynyñ öñünde dyzyna cökúp:
-pawel dreziniñ adresini berseñizle...
- baş üstune, familiýañyzy aýdyñ ?
- pawel dr...

Dowamy »

1568 43
Köneler, 8 years ago


Norwegiýa

zaman gazetinden

Nebit we tebigy gazdan ýylda birnäçe milliard dollar gazanýan Norwegiýa ga­zanan pullaryndan has netijeli peýdalan­mak üçin haýsy pudaga maýa goýum
goýmalydygy barada tagalla edýär.

Bäş million ilaty bolan ýurtda häzirki wagtda 400 milliard ýewro goýum üçin ýygnalypdyr. Dünýädäki paýnamalaryň

Dowamy »

1266 12
Köneler, 8 years ago