Hytaýyň Şanhaý şäherinde uzynlygy 1068 metre ýetýän tort taýýarlandy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri tarapyndan “Dünýäniň iň uzyn torty” adyny alan tort “Şangri La” myhmanha­nasynda taýýarlandy. Myhmanhananyň süýjülikler boýunça baş aşpezi Ýusuf Ýaran tortyň 150 adam tarapyndan taýýarlanandygyny mälim etdi. Ýaran tortuň taýýarlanma­gynda 633 litr krem, 401 kilogram şoko­lad, 904 ýumurtga, 204 kilogram şeker, 1004 kilogram bugdaý uny we 34 kilog­ram wanilin ulanylandygyny gürrüň berdi. Tort kesilişik dabarasyndan soňra satuwa çykarylan tortdan alynjak girde­ji çagalar hassahanasyna geçiriler.

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir