sizem bileniñizi goýyberiñ! Oňat gylyk hem baýlygyň bir görnüşi­dir. (Hezreti Aly) * * * Maňa okan kitaplarymyň arasyndan iň gowusyny sorasaňyz aýdaýyn: ejemdir! (Linkoln) * * * Özümize bolan hormatymyzy eger biz bermesek, hiç kim elimizden alyp bil­mez. (Gandi) * * * Giň deňze daş oklanyň bilen hapalan­maz (Sady Şirazy) * * * Kanagat tükenmez baýlykdyr. (Hadys) * * * Dymmak hem geplemek sungatynyň bir görnüşidir. (Hazlit) * * * Körleň bazarynda aýna satma, kerleň ba­zarynda gazal aýtma! (Hezreti Möwlana Jelaletdin Rumy) * * * Pozguç ulanman, surat çekmeklik sunga­tyna durmuş diýilýär. (Jon Kristian) * * * Kämil adam oňat söz aýdýan däl-de, aýdýanyny ýerine ýetirýän we edip bil­jek zatlaryny aýdýan adamdyr. (Konfusiý) * * * Söz ýürekden çyksa ýürege gider, dil­den çyksa gulakdan aňryk aşyp bilmez. (Arap nakyly) * * * Az düşünmek, ters düşünmekden gowu­dyr. (A.Frans) * * * Bir ýagşylyga sebäp bolan, şol ýagşyly­gy eden ýalydyr. (Hadys) * * * Diňe eçilene däl-de,eçilýäne-de seret! (Sekena) * * * Şükür – nygmaty däl-de, nygmaty bereni görmekdir. (Hezreti Omar)

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir