Tehnologiya

“Orbital Technologies” atly rus şereketi Ýer, Aý we ýyldyzlaryň arasynda älem giňişligine tomaşa etmäge mümkinçilik
berýän myhmanhana otaglaryny taý­ýarlaýar. 2016-njy ýylda müşderileriň hyzmatyna hödürlenjek bu myhmanha­nada bäş gün bolmak üçin 800 müň dollar tölemeli bolar. Söwda maksady bilen guruljak älem be­kedi Ýerden 350 kilometr bele...

Dowamy »

1009 17
Köneler, 8 years ago


Daýzamyñ gyzy

salam dostlar! me$gur bag$ylarymyzyn biri pälwan halmyradowyn "daýzamyn gyzy" diyen aydymyny size yetireyin diydim. Aýdym Gitara sesi bilen has hem gamgyn ýañlanýar:

Ashyk boldum dostlarym
Öz dayzamyn gyzyna
Kesesinden guwandym
Gumda basan yzyna

$eydip iki yurekde
Söygi ody tuta$dy
Me...

Dowamy »

2075 36
Köneler, 8 years ago


Messi & ronaldo

messimi ya ronaldo ???
Menä >>>> c. Ronaldo diyjek, sebabi calt, ýyndam, simpoticny)) fudbol ýyldyzy*

Siz haysynyn fonaty, we ayratynlyklaryny aydaysanyz ?!

Dowamy »

5994 116
Köneler, 8 years ago


Kerim agany ýatlap

kerim gurbannepesow hakynda ýatlamalar

Maglumat Www.azathabar.com dan alyndy!

Kerim Gurbannepesow 1929-njy ýylda
Gökdepe raýonynyň birinji Gökdepe
obasynda dogulýar. Onuň irki goşgulary
1945-46-njy ýyllarda metbugatda çap
edilýär. Ilkinji goşgular ýygyndysy
1952-nji ýylda çykýar. Şond...

Dowamy »

3640 31
Köneler, 8 years ago


Knb we yönekeyje talyplar

essalamaleykum agzalar! Bir zady bilesim gelya, okuwa gaydyan okuwcylary *knb* cagyryp (3&4 surat, pasport soraya) bellige alyalar, we sorayalar: "anyrda azar beryalermi? Okuwdan bosh wagtynyz nam b.n meshgullanyanz... We s.m
Okuwda wagtymyz hem oba geneshliginden adam baryp ene-atamyzdan jikme-jik sorap, maglumat alyp gaydyalar!
Men...

Dowamy »

957 11
Köneler, 8 years ago


Mekdep ýyllarmyzy ýatlap...

>>>mekdep ýyllarymthe end>>>>>>

Dowamy »

4288 28
Köneler, 8 years ago


Garashsyzlyga

beyik garashsyzlygmyzyn 20 yyllygyna nahili tayyarlyk görulyar? Beyleki respublikalarda (okayan yerinizdaki) garashsyzlyk nahili bellenip gecilyar?

Dowamy »

1255 18
Köneler, 8 years ago


Türkmençe

salam dostlar! Armawerin! Men bir soraga jogap tapmak isleyan emma tapamok. siz b.n paylashsam jogap tapylar diyen umyt b.n yazgy yazmagy makul bildim:

Näme ucin turkmen dili esasy dil bolsada ilat arasynda kän ulanylmayar?

Mysal u.n ruslar arassa rusca gurleyaler, hatda yashlary hem edebi rus dilinde gepleshyaler. Ya-...

Dowamy »

3090 98
Köneler, 8 years ago


Dolan

Salam dostlar! altyn asyryn >öran govy< ishleyandigi sebapli internede girip bilemzok, yone kawagt jyklap gidyas weli namucindir saytda köne agzalar, gyzykly temalar görnenok! Talyplar.com boshap galan yaly! Name u.n beyle? Hany dostlar nirde siz???

Dowamy »

1282 47
Köneler, 8 years ago


Soltan sanjar

SOLTAN SANJARYŇ TÜRBESI
XII asyryň ortalarynda Muhammet ibn Atsyz as-
Sarahsy tarapyndan gurlupdyr.
Sungaty öwreniji G.A.
Pugaçenkowa bu ýadygärlik hakynda: “Eger-de Mary özi hakynda gürrüň berýän taryhy maglumatlar we şäherler bilen bilelikde ýitip gidenliginde-de
diňe şu ýadygäligiň özem onuň öňki şöhratyna ş...

Dowamy »

2110 28
Köneler, 9 years ago


Bizin footballymyz hakynda...

name u.n rubin'yn treneri gurban berdiyewi turkmenistanyn fudbol yygyndysyna talimci edenoklarka ???

Dowamy »

1665 37
Köneler, 9 years ago


çat

$u tema umumy gurrundeshlik u.n acylan :-) name problemañyz bolsa, ya gurruniniz bolsa yazybermeli :-)

Dowamy »

1110 30
Köneler, 9 years ago


Denyuha!!!

yara$ar

Jerenler içinde gördüm bir Jeren,
Gözi-gaşy gabagyna yaraşar!
Ol jerençe bolup bilmez her Jeren,
Aydan sözi dodagyna yaraşar!

Il içinde Jahan, Maral,Jeren kan,
Men gyz diyip gomp-gomp edip
yoren kan!
Şahyryny gormedik kan goren kan,
Munden biri men şygryma ya...

Dowamy »

1513 32
Köneler, 9 years ago


Dubaý

salam dostlar, aranyzda Belki görenleriniz badyr saud arabystanyñ "dubaý" $äherini, ya gitjek görjekleriniz????

Zaman gazetinden:

Soňky ýyllarda Dubaý dünýä­niň iň iri syýahatçylyk mekany­na öwrüldi. Muňa şäheriň bina­gärçilik infrastrukturasyny
döwrebaplaşdyrmak üçin gö­nükdirilen ummasyz maýa go­
ýum t...

Dowamy »

5349 80
Köneler, 9 years ago


Heläkçilikleriñ öñüni almak

gynansakda soñky wagtlar yurtda awto ulag ýol heläkciligi (awariya) köpeldi. Yol helakciligin in gynandyryjy yeri hem adam pidalary bolup durya. Esasan hem uly trassalarda (a$gabat - mary - çärjew, ashgabat- balkan) elhenc helakciliklere du$ gelmek bolya. Súrùjiler "yol gowy däl" diyaler, olam dogry weli awariyalaryn esasy sebäpleri nämekä? Adam pi...

Dowamy »

1761 37
Köneler, 9 years ago


Anekdotjyklar))

arasynda nemeräklerem badyr weli dü$üniñ, anekdotdyr )))

6njy klas okuwcylary sapak gechyar. Mugallym arkasyna owrulip doskada
zat yazyp dur. Birden yzyndan biri gülyär. Mugallym:
-Name gülyän Potdyýew?
-Men yany ashak egilenizde sizin bir memmänizi gordumlay
-Nameee? Chyk klasdan! 5 günlap
mekdebe...

Dowamy »

2010 31
Köneler, 9 years ago


çagalygymyzy ýatlalyñ!

geliñ 1-nji klasa bary$ymyzy ýatlalyñ :-)

Men 1-nji sentyabr gùni (kak vsegda) gijä galyp bardym. "parta belle$ik" tamamlanypdyr. Iñ soñky partalar bo$. Gecip oturdym, elimde-de sumkajyk (icinde suw b.n el ýaly nan). Mugallym: "kim go$gy aytjak" diyende görunjek bolup men diydim. Mug.: "hany diñläliñ cagalar ". Rezinli galstugymy gy$...

Dowamy »

2751 87
Köneler, 9 years ago


Wagt

$u ýere herkim temany okaýan wagtyny goýmaly :D
Interesno kim, näwagt girýäkä???

Tema dañdan 06:06 -da acyldy ))

Dowamy »

986 29
Köneler, 9 years ago


Pasport

salam dostlar! Otyrmysynyz? Otyryberiñ!)) tüweleme tomus kanikulam yetip gelyä, köpümiz öye howlukyas dü$ünyän)), her kimin etsem-goysamy badyr öyune gaydyp, ùstùnlik hemmänize! yöne men bir mesele b.n size yüz tutmakcy, eger aranyzda bilyän bar bolsa zagran pasport-y nädip almalyka??? Mende 8 burc $ekilli ýa$yl pasport bar (obycny), yöne da$ary ýu...

Dowamy »

1537 27
Köneler, 9 years ago


Stupendiya hakynda oda (degi$me)

Bu gün!
Bu gün studente,
Berilýär pul-stipendiya!

Bu gün!
Bu gün,
gör, birgiden
Çykyp boljak bergiden!

Tamam okuw
Hem kafedra!
Kim teatr,
Kim kafeda!

Saç syrylyp, atyr kükäp,
Alynýar tom-tom kitap!
Bu gün, bu gün, gör inçeden...

Dowamy »

1598 50
Köneler, 9 years ago


"Saglyk ýoly"

Birki günlükde Türkmen döwlet
uniwersitetinde ýüz beren waka
paýtagtyň ilatynyň ruhy dünýäsini sarsdyrdy. Uniwersitetiň dört sany talybynyň «Saglyk ýolundan» tiz geçmek maksady bilen, gysga ýoly
saýlap alandyklary, şol hereketleri üçinem okuwlaryndan
çykarylandyklary baradaky habar hatda
doňýürek adamlaryň hem kal...

Dowamy »

1414 26
Köneler, 9 years ago


Ozba$dak tagam tayyarlamak

kääwagtjyk biza i$lekli edayyas kynyragam bolsa, iyesin gelse natjek ejen oyi yokda :( :( a siz ozba$dak nama ukyply??? :) :)

Dowamy »

2256 58
Köneler, 9 years ago