ylymy öwrenmegin ýollary hakynda söhbet. Matematikany her kim her hili usullar bi­len öwrenýär. Sebäbi, öwreniş ukyplar dürli-dürli bolýar. Edil şonuň ýaly-da, te­bigat ylymlaryny öwrenmek hem şeýle­dir. ABŞ-nyň alymlary bolsa, bu iki ylym öw­renilende, sazyň peýdasynyň bardygy­ny belleýärler. Saz beýniň işleýän böleklerine oňyn täsir edýär. Atlanta şäherindäki Jorjianyň Tehnologi­ýa institutynyň Saz zehini laboratoriýa­synyň ylmy barlagçylary “Matematika we tebigat ylymlary öwrenilende, go­wy mukamyň ýaňlanmagy beýnä oňaý­ly täsir edýär. Beýniniň kabul ediş ukybyny artdyrýar” diýip belleýärler. Laboratoriýanyň asly hindi bolan müdi­ri, saz ugrundan professor Parag Çordia meseläni çözmek babatynda beýni öýjüklerini barlandygyny aýdyp, sazyň möhümdigini belläp geçdi. Çordia: “Oňat inžener we işiňde täzelikçi bolmak, şeý­ le hem bilime has içgin aralaşyp bilmek üçin dörediji bolmalysyňyz. Saz bu me­ selede ýönekeý bir güýmenje däl-de, as­lynda, zehin hem-de durmuş üçin mö­hüm zatdyr” diýýär.

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir