bu gezek gelin kädi hakynda gurrun edelin :-) Kädini Antarktikadan başga dünýäniň is­lendik ýerinde ösdürip ýetişdirip bolýar. * * * ABŞ-nyň Illinois ştatynyň Morton şäheri kädiniň watany hasaplanýar. * * * Kädiniň 50-den gowrak görnüşi bar. * * * Kädiniň käbiriniň agramy bir kilograma ýetmese-de, onuň agramynyň 250 kilograma çenli bolan görnüşi hem bar. * * * Kädiniň kaloriýasy az bolsa-da, onuň düzüminde A hem-de B witamini, belok­lar, demir we kaliý bardyr. * * * Kädiniň 90 göterimi suwdan ybaratdyr. * * * Kädi örän peýdalydyr.Mysal üçin, ol ada­myň bedenindäki soguljany aýyrmaga kömek edýär. * * * Kädi Demirgazyk Amerika irlandiýalylar tarapyndan getirilipdir.

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir