Sagdyn pikir

sagdyn pikir
Meş­hur ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Mark Twen ot­lu­da sy­ýa­hat edip ýör­kä, gar­şy­syn­da otu­ran ada­myň öz ki­ta­by­ny oka­ýan­dy­gy­na gö­zi düş­ýär. Ol ki­ta­by okap bo­lan des­si­ne, ýo­lag­çy­lar öza­ra söh­bet edip baş­la­ýar­lar. Söh­be­tiň do­wa­myn­da Mark Twen ýol­da­şy­nyň özü­ni ta­na­man­dy­gy­ny aňan­soň, söh­be­ti u...

Dowamy »

265 0
Edebiýat, 7 months ago


Çyna berimsiz ýalanlar

Çyna berimsiz ýalanlar
Möw­la­na Je­la­let­din Ru­my özü­niň iň ýa­kyn dos­ty Şem­si Töw­ri­zi­ni Me­di­ne şä­he­rin­de gö­ren­di­gi­ni aý­dan bir ki­şä eg­nin­dä­ki çäk­me­ni­ni sow­gat ber­ýär. Ýe­ne bi­ri ony Şam­da gö­ren­di­gi­ni aý­dan­da, oňa-da baş­ga­by­ny çy­ka­ryp ber­ýär. Bu ýag­da­ýy syn­lap du­ran mü­rit­le­riň bi­ri dil­len­mä...

Dowamy »

279 0
Edebiýat, 7 months ago


Söz ussady

Bir aýal Ber­nand Şou­dan so­rap­dyr:
– Si­ziň pi­ki­ri­ňiz­çe, men nä­çe ýa­şym­da?
Ýa­zy­jy oňa bir­laý syn edip du­rup­dyr-da:
– Özü­ňi­zi alyp bar­şy­ňyz-a 14, sa­çy­ňyz 18, di­şi­ňiz bol­sa 19 ýaş­ly gy­zyň­ka meň­ze­ýär – di­ýip jo­gap ber­ýär.
Alan jo­ga­byn­dan göw­nü­hoş bo­lan aýal:
– Köp sag bo­luň! – d...

Dowamy »

352 0
Edebiýat, 7 months ago


Gur­ba­ga we syçan

Gur­ba­ga we syçan
Bir ýo­la gur­ba­ga­nyň öz ýa­şa­ýan kölüniň ke­na­ryn­da ge­zim edip ýö­ren syçana gö­zi düş­ýär. Syçan hem gur­ba­ga se­re­dýär. Şeý­le­lik­de, olar bir-bi­ri­ni go­wy gö­rüp dost bolýarlar. Ýö­ne ola­ryň bi­ri gu­ry ýer­de ýa­şap­dyr, beý­le­ki­sem suw­da. Olar wagt­la­ry­ny köp­lenç bi­le­lik­de ge­çi­rip­dir­ler: syça...

Dowamy »

249 0
Edebiýat, 7 months ago


Gämidäki jedel

Gämidäki jedel
Gä­mi­le­riň bi­ri­ne ýo­lag­çy hök­mün­de dil­çi aly­mam mün­ýär. Alym he­niz gä­mä münüp-münmänkä, ka­pi­tan­dan dil bi­li­min­den ba­şy­nyň çy­kyp-çyk­ma­ýan­ly­gy­ny so­raýar.
– Dil bi­li­mi ba­ra­da­ky ki­tap­la­ry oka­ma­dym, bu yl­myň syr­la­ryn­dan hem ba­şym çy­ka­nok – di­ýip ka­pi­tan jo­gap be­rýär.
–...

Dowamy »

238 0
Edebiýat, 7 months ago


TÜÇJAR we Leý­li

TÜÇJAR we Leý­li
Tüçjar baýa bir gy­zy gör­ke­zip, onuň Leý­li­di­gi­ni aý­dan­la­ryn­da, ol şeý­le di­ýip­dir:
– Aý, ýog-a, sen şol di­ýil­ýän Leý­li­mi, eý­sem, bet­bagt Kaý­sy nä­me aky­lyn­dan azaş­dyr­dyka? Men-ä sen­de hiç hi­li üýt­ge­şik gö­zel­lik gö­re­mok!
Ju­wan gyz oňa ga­rap şeý­le di­ýýär:
– Me­niň gö­zel­...

Dowamy »

270 0
Edebiýat, 7 months ago


Mej­nun we it

Mej­nun we it
Bir ge­zek Mej­nu­nyň bir ite mä­hir bi­len ideg ed­ýän­di­gi­ni gö­rüp­dir­ler. Ol iti sy­pa­lap­dyr, oňa dür­li nyg­mat­lar be­rip, gül su­wy bi­len ýu­wup­dyr. Bu ýag­da­ýy syn­lap ýö­ren­le­riň bi­ri Mej­nu­na şeý­le di­ýýär:
– Seň bol­şuň nä­hi­li? Eý­sem, Hu­da­ýyň ýa­ra­dan ben­de­si­niň ygyp ýö­ren ha­pa itiň öňü...

Dowamy »

215 0
Edebiýat, 7 months ago


Aý­ra­lyk

Aý­ra­lyk
Mej­nun Leý­li­den aý­ra­ly­gy se­bäp­li syr­kaw­la­ýar, luk­man ondan gan almaly di­ýen ka­ra­ra gel­ýär. Ha­çan-da, lukman onuň eli­ne işi­len bo­gu­luk go­ýup, da­ma­ry­na iň­ňe dürt­jek bo­lan­da, Mej­nun onuň hyz­ma­tyn­dan ýüz öw­ürýär.
Luk­man ju­da ge­ňir­ge­nip, şeý­le di­ýen:
– Sen çöl­de ge­zip ýör­käň ýol­...

Dowamy »

221 0
Edebiýat, 7 months ago


Ag­ta­ryş

Ag­ta­ryş

Müň­ler­çe ýyl mun­dan ozal iki filosof Li­wa­nyň dag eň­ňit­le­rin­de bi­ri-bi­ri­ne ga­bat ge­lip­dir­ler.
– Ni­rä ug­ra­dyň? – di­ýip, ola­ryň bi­ri­si so­rap­dyr. Beý­le­ki­si oňa şeý­le jo­gap be­rip­dir:
– Men ju­wan­ly­gyň çeş­me­si­ni göz­le­ýän, me­niň bil­şi­me gö­rä, ol şu da­gyň ge­riş­le­rin­den ç...

Dowamy »

200 0
Edebiýat, 7 months ago


Ba­zar­da

Ba­zar­da

Oba ýe­rin­den gül­ ýüz­li, owa­dan gyz ba­za­ra ge­lip­dir. Onuň saç­la­ry ag­şam şa­pa­gy dek bolup, leblerinde daň şa­pa­gy ýyl­gyr­ýardy. Gö­ze ýa­kym­ly nä­ta­nyş gyz der­rew ja­hyl ýi­git­le­riň gö­zü­ne ilip­dir. Kim­dir bi­ri onuň bi­len tans et­mek is­läp­dir, beýleki bi­ri bol­sa, onuň hor­ma­ty­na iç­lek­li ke­si...

Dowamy »

248 0
Edebiýat, 7 months ago


Eşik

Eşik

Bir ge­zek gö­zel­lik bi­len bed­roý­lyk de­ňiz ke­na­ryn­da sa­ta­şyp­dyr­lar-da, su­wa düş­me­li di­ýen ka­ra­ra ge­lip­dir­ler. Olar eşik­le­ri­ni bir gy­ra go­ýup, su­wa bö­küp­dir­ler. Bir­nä­çe wagt­dan soň, bed­roý­lyk ke­na­ra ge­lip, gö­zel­li­giň eşi­gi­ni ge­ýip, ol ýer­den ga­ra­sy­ny saý­lap­dyr. Soň­ra gö­zel­l...

Dowamy »

382 0
Bilim, 7 months ago


Ja­han­keş­de

Ja­han­keş­de

Men oňa ýo­luň çat­ry­gyn­da ga­bat gel­dim. Bu ada­myň eg­nin­de ýa­pyn­ja­sy, elin­de bol­sa, ha­sa­sy bar­dy. Onuň köp hor­luk çe­ken­di­gi ýü­zün­den bil­dir­ýär­di. Ho­şa­maý sa­lam­la­şa­ny­myz­dan soň, men oňa:
– Öýe ba­ra­ly, bi­ziň myh­ma­ny­myz bol! – di­ýip, tek­lip et­dim.
Ol yla­laş­dy. Aýa­ly...

Dowamy »

186 0
Edebiýat, 7 months ago


Ajaýyp we täsin söýgi hekaýasy...

Ajaýyp we täsin söýgi hekaýasy...

Alfred we Judi 52 ýyl öñ toý edenlerinde aralarynda hiç adaty bolmadyk söýgi hekaýalary bardy. Ýagny olar hiç biri-birine süýji sözler, söýgi sözler we ş.m aýtmazdylar. Hemişe biri-birini kemsidiji sözler diýerdiler.
Alfred: Ynanyp bilemok, sen kellesi 0 gyz bilen toý edýänmaý?
Judi: M...

Dowamy »

245 0
Edebiýat, 7 months ago


Söýgi

ýatlaýarmykaň
huşumda ýatlaýan, düýşimde görýän,
sen bolsa şonda ýatlaýarmykaň.
pikir ummanynda gämimi sürýän
oýlanýan bir gezek ýatlaýarmykaň

bulut tutanynda güniň daşyny
duman basanynda dagyň başyny
ýatlaýaryn asman dökse ýşyny
sen bolsa bir gezek ýatlaýarmykaň

Dowamy »

194 0
Edebiýat, 7 months ago


Ene

ene
şahyr goşgy ýazyp söýgi hakynda,
ýatdan-da çykdymy mähriban ene.
ýary ýüregiňe salanyň bilen,
unutma jan salan enedir tene.

aýal ýoluňdadyr, perzent biliňde,
emma ene ýitse bolanok tapyp.
enäge bergiňi beriwem bolmaz,
zümmeretler berip serpaýlar ýapyp.

enäge bergisin...

Dowamy »

240 0
Edebiýat, 7 months ago


Hakykat

sowal - jogap
dünýäde iň gymmat zat altyn diýdiler!!!
- men bolsa adamdyr diýdim.
dünýäde beýik zat asman diýdiler!!!
- men bolsa ruhdyr diýdim
dünýäde iň näzik zat gardyr diýdiler!!!
- men bolsa göwündir diýdim!!!
men ahyrky menzil maksadyňa ýetmek diýemde bolsa!!!!
- ahyrky menzil gabyr diý...

Dowamy »

743 1
Sorag-jogap, 7 months ago


Hyýal

Suratyňa baglap bütin arzuwlam,
Sensiz näçe günlem geçdi boşuna.
Ýüregimi daglap diýdiň "dolanman"
ýük goşup gaýgylaň agram daşyna.

Dowamy »

179 0
Edebiýat, 7 months ago


Göreşmeli

hich hachan kolun suwy akyp derya bolmaz. senem bu netijesiz hereketin hich wagt yol almaz!!!! sen namу un goreshenok?ya meni sheyle guychli goryanmi?
bilyanmi name? dayanch bn yol alynyandyr! eger men yeke goreshsem bu kynchylyk mana eygertmez!!!!
men seninem men bilen den ayak basmagyny,seninem elmydama men bilen bile bolmagyny isl...

Dowamy »

211 0
Edebiýat, 7 months ago


Goşgy

Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 7 months ago


"Yuregim kul bolup galdy"

"Yuregim kul bolup galdy"
Seni soyup ezizim tapmadym rahat
Shatlyga gora gaygy kop berdin
Ka guldirsenem koplench aglatdyn
Dunya sygmaz soygimi hasap etmedin

Ya etmedimi sana baylygym
Aytmasanam bilyan etmedi baylyk
Kop gordin sen bu dunyade barlygym
Belki omrum galandyr ene bir aylyk<...

Dowamy »

179 0
Edebiýat, 7 months ago


Melehaýran Zaratuştra ybadathanasy

Melehaýran Zaratuştra ybadathanasy

1995-nji ýylda Polşa döwletiniň Warşawa uniwersitetiniň ylmy-gözleg topary şertnama esasynda Sarahs etrabyndaky ýadygärliklerde gazuw işlerine başlady. Bilelikdäki türkmen-polýak arheologik topary 1995-2000-nji ýyllarda Köne Sarahs şäheriniň erkgalasynda we şähristanynda gazuw-agtaryş işlerini...

Dowamy »

315 0
Bilim, 7 months ago


Merjimek noýba we nohudyň dänelerine görä has ýeňil özleşýär

Merjimek noýba we nohudyň dänelerine görä has ýeňil özleşýär

Merjimek topragyň fiziki we himiki düzüminiň gowulanmagyna hem-de gurplanmagyna uly kömek edýär. Merjimek birýyllyk kösükli däneli ekin bolup, onuň däneleri şöhlat önümlerini, köke öndürmekde ulanylýar. Onuň örän tagamly däneleriniň düzüminde 30 göterim ýeňil özleşýän belok...

Dowamy »

303 0
Bilim, 7 months ago


Gökdepe etrabynda merkezi suw paýlaýjy desganyň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar

Gökdepe etrabynda merkezi suw paýlaýjy desganyň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda merkezi suw paýlaýjy desganyň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar. Ilatymyzy arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça durmuşa geçirýän giň möçberli işleriň çäginde bu desganyň gurluşygy “Altyn nesil” hojalyk...

Dowamy »

288 0
Bilim, 7 months ago


AFK-nyň kubogy ― 2019: «Hanoý» «Altyn asyr» bilen boljak duşuşyk üçin Aşgabada geldi

AFK-nyň kubogy ― 2019: «Hanoý» «Altyn asyr» bilen boljak duşuşyk üçin Aşgabada geldi

AFK-nyň kubogy ― 2019: «Hanoý» «Altyn asyr» bilen boljak duşuşyk üçin Aşgabada geldi
Şu gün daň bilen Aşgabadyň Halkara howa menziline Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden «Sibir» awiakompaniýasynyň uçary gelip gondy. Uçaryň bortunda Wýetnam...

Dowamy »

922 0
Sport, 7 months ago


Kärizler: suwy aýawly saklamagyň ýörelgeleri

Kärizler: suwy aýawly saklamagyň ýörelgeleri

Dag eteginiň baýyrlaryndan bakanyňda ýer üstündäki uzyn oýlara gözüň düşýär. Olar dag içindäki jülgelerden gözbaş alyp, gül-pürçük baglara barýar. Bular dag çeşmelerinden jülgä suw alynýan gadymy suwaryş desgasy bolan kärizler ulgamydyr. Şeýle usul bilen suw toplap, ony şäherlere we irriga...

Dowamy »

313 0
Bilim, 7 months ago