Sözler birdir pikirler dürli

sözler birdir pikirler dürli
Wagt serhetiniň içinden geçip barýan adamlar üçin biri biriniň hereketleri, özüni alyp baryşlary geň bolup görünýändir. Elbetde synaglaryň sanynyň näçedigini bilesiň gelýän bolsa onda ýer ýüzünde ýaşaýan adamlaryň sanyny bilmeklik ýeterlikdir. Sebäbi her adama bir synag berilip synalýar. Esasy zat şol synagla...

Dowamy »

282 1
Edebiýat, 5 months ago


Dostlyk

http://nexttm.com/ dostlara garaşýas!!!

Dowamy »

357 2
Bilim, 5 months ago


Peýdaly sorag

http://nexttm.com/edit/11821/ Peýdaly sorag

Dowamy »

434 0
Sorag-jogap, 5 months ago


Pikir

http://nexttm.com/view/11782/ Şu surata nähili düşünýärsiňiz???

Dowamy »

466 1
Sorag-jogap, 5 months ago